Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

O Airspace Strategy for Poland POLFRA Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Aktualności


UWAGA!

Wszystkie dane zawarte na niniejszej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być wykorzystywane do celów operacyjnych.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej oświadcza, że nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody z tytułu posłużenia się zamieszczonymi informacjami, materiałami, artykułami lub elementami graficznymi, jak również nie gwarantuje ich ścisłości, kompletności, bezbłędności oraz aktualności.

Zmiany w przestrzeni powietrznej obowiązujące od dnia 26 kwietnia 2018 roku

Reorganizacja TSA 02 i TSA 22

W celu uproszczenia struktury TSA02, wspólnie ze Stroną Wojskową, PAŻP wypracował projekt reorganizacji granic TSA02. Zakłada on zmniejszenie liczby segmentów do sześciu oraz zmiany w niektórych miejscach granic poziomych i pionowych stref.

Dolne granice nowych segmentów TSA 02B,C,D,E,F i zasady ich dostępności pozostają bez zmian w stosunku do stanu obecnego. Dla nowych segmentów B i D warunki dostępności dolnych poziomów pozostają takie same jak dotychczas (GND 09-11LMT, w pozostałym czasie w sezonie letnim dolna granica FL095, w sezonie zimowym 3500ft). Nowy segment A nie będzie miał jakichkolwiek ograniczeń w dostępności w związku z tym, że dolna granica została podniesiona z GND do FL115 i nie będzie kolizyjna z TMA Olsztyn. Nowe granice pionowe TSA02A wyeliminują ograniczenia dla GA (przestrzeń ta nie będzie aktywowana – tak jak mogłoby to być obecnie - od GND w okresie 9-11LMT). Dodatkowo nowy segment TSA02A w części tożsamej z TMA EPSY przestanie generować utrudnienia w ruchu do/z EPSY podczas gdy nie jest zapewniana dla EPSY służba TWR.

Nowy segment TSA02C będzie nadal posiadał te same ograniczenia w dostępności co obecnie opublikowane dla segmentu J.

Ponadto w związku ze zmianą granic zewnętrznych TSA 02 planowane jest dostosowanie kształtu strefy TSA 22 tak, aby granice poziome pokrywały się z zewnętrznymi granicami nowych segmentów TSA 02 B, C i D. Granice pionowe TSA 22 pozostają bez zmian, tj. FL235 - FL275.

26 APR 2018

Dostępność TSA 02 w godzinach 09-11 LMT

26 APR 2018

Dostępność TSA 02 w godzinach 11-09 LMT

26 APR 2018

Granice TSA 22 dostosowane do TSA 02 po reorganizacji

Zabezpieczenie szybowcowych lotów falowych w rejonie EPBA, EPZR, EPNT, EPNL, EPKR, Bezmiechowej

Wydzielenie stref tymczasowo rezerwowanych TRA umożliwi wykonywanie lotów falowych w rejonie Bieszczad, Beskidu Sądeckiego i Beskidu Niskiego Aeroklubowi Bielsko-Bialskiemu, Górskiej Szkole Szybowcowej AP „Żar”, Aeroklubowi Nowy Targ, Aeroklubowi Podhalańskiemu w Nowym Sączu, Aeroklubowi Podkarpackiemu oraz Akademickiemu Ośrodkowi Szybowcowemu Politechniki Rzeszowskiej.

Zakres planowanych zmian obejmuje usunięcie obecnej strefy TRA 01 i wprowadzenie zamiast niej nowej dwusegmentowej strefy TRA 01 A i B, zmianę granic poziomych strefy TRA 03 (segmenty A, B i C), usunięcie strefy TRA 58 oraz wprowadzenie nowych stref TRA 14 A,B,C,D; TRA 15 A,B,C.

Okres aktywności: zgodnie z AUP (Plan Użytkowania Przestrzeni Powietrznej - Airspace Use Plan). Strefa będzie zamawiana i aktywowana zgodnie z realnym zapotrzebowaniem w myśl formuły elastycznego użytkowania przestrzeni powietrznej (Flexible Use of Aispace – FUA).

Strefy TRA 01, 14, 15 będą wykorzystywane jedynie do szybowcowych lotów falowych i zostaną opublikowane jako strefy „sezonowe”, wykorzystywane w okresie od 01 września do 30 kwietnia. Strefa TRA 03 będzie wykorzystywana jedynie do lotów szybowcowych w ciągu całego roku.

26 APR 2018

Stan po wprowadzeniu nowych stref TRA 01 A,B; TRA 03 A;B, TRA 14 A,B,C,D; TRA 15 A,B,C.

Reorganizacja stałych tras lotnictwa wojskowego (MRT)

Zakres planowanych do wprowadzenia zmian obejmuje zmianę obecnego sposobu opisu i publikowania tras MRT. Obecne segmenty tras MRT, powstałe na bazie dwóch punktów, zostaną opisane współrzędnymi tworząc strefę. Granice pionowe stref pozostaną bez zmian w stosunku do obecnych segmentów. Wyjątkiem jest strefa MRT 20, która zostanie obniżona do wysokości 1600ft AMSL, by nie naruszać TMA Poznań, rozpoczynającego się w tym miejscu od wysokości 1600ft. Dzięki temu wszystkie trasy MRT znajdować się będą w przestrzeni powietrznej klasy G. Granice poziome zostały dobrane tak, aby pokrywały się z istniejącymi, jednak z uwagi na inny sposób opisu stref możliwe są nieznaczne zmiany w stosunku do stanu obecnego, co jednak nie powinno mieć wpływu lotnictwo GA (odcinki „łamane”, obecnie opisywane w postaci części okręgu teraz opisywane będą współrzędnymi). Dodatkowo, w miejscu dotychczasowych węzłów, konieczne było wprowadzenie dodatkowych stref, stanowiących łącznik pomiędzy poszczególnymi segmentami MRT. Rozwiązanie to uznano za korzystniejsze względem alternatywnego, w którym poszczególne segmenty zawierałyby węzły, z którymi są styczne, co powodowałoby „nakładanie się” stref na mapach i wskaŸnikach operacyjnych.

26 APR 2018

Wizualizacja stref MRT

Zmiany stref TRA na potrzeby szkoleń lotniczych oraz skoków spadochronowych

Wprowadzenie strefy TRA nad lądowiskiem Arłamów (EPAR) – TRA 38

Zmiana zakłada wprowadzenie strefy TRA 38 składającej się z dwóch segmentów – A o promieniu 2,7NM oraz B o promieniu 15km ze środkiem w ARP EPAR. Segment B służyłby wyłącznie ćwiczeniu skoków spadochronowych przez wojska specjalne i byłby aktywowany kilka razy do roku. Strefa zostaje wydzielona z przestrzeni odpowiedzialności ACC Warszawa oraz FIS Kraków. Nowa struktura jest kolizyjna z TRA 127, 128, 129A dla Straży Granicznej. Loty w TRA 38 mogą odbywać się bez naruszania granic aktywnych stref TRA 127, 128, 129A. Wprowadzona zostanie zmiana do LoA z ACC Lviv umożliwiająca zniżania do Lwowa przez punkt TEPNA do poziomu FL150 w przypadku aktywności strefy TRA 38B.

Wprowadzenie strefy TRA nad lotniskiem Leszno-Strzyżewice (EPLS) – TRA 36

Zmiana zakłada wprowadzenie strefy TRA 36 nad istniejącą strefą ATZ EPLS. Strefa zostaje wydzielona z przestrzeni odpowiedzialności APP Poznań oraz FIS Poznań. Nowa struktura jest kolizyjna z drogami lotniczymi L616, P733 oraz T174, dla których istnieją już stosowne warunkowości CDR1 oraz strefą TSA 07E. Strefa TRA 36 będzie miała priorytet w weekendy względem kolizyjnej TSA oraz nie będzie miała priorytetu w tygodniu. Granice pionowe i poziome zostały dobrane tak, aby nie dochodziło do kolizyjności z procedurami SID i STAR dla lotniska EPPO (w szczególności STAR AKAPI). Przy analizie kolizyjności uwzględniono zarówno obecny przebieg procedur, jak i zakładany przebieg po planowanej zmianie procedur.

Modyfikacja strefy TRA nad lotniskiem Rybnik-Gotartowice (EPRG) – TRA 08

Zmiana zakłada zmianę granic strefy TRA 08 zgodnie z uzgodnieniami z Aeroklubem Rybnickiego Okręgu Węglowego (zmiana granic poziomych oraz podwyższenie do FL145). Strefa zostaje wydzielona z przestrzeni odpowiedzialności APP Kraków oraz FIS Kraków. Nowa struktura jest kolizyjna z drogami lotniczymi T709, Q10, L984, T710 oraz Z126, dla których zostanie wprowadzona warunkowość CDR1. Granice pionowe i poziome zostały dobrane tak, aby zminimalizować kolizyjność z procedurami SID i STAR dla lotnisk EPKK i EPKT, jednak strefa jest kolizyjna z procedurą BAVOK 2L oraz może być kolizyjna z dolotami/odlotami do lotniska LKMT. Jednocześnie należy zaznaczyć, że na podstawie analizy historycznych przelotów w programie NEST liczba lotów faktycznie kolizyjnych z nową strefą wynosi średnio 2-3 dziennie (na podstawie danych z planów lotów żaden lot w danym cyklu AIRAC nie był kolizyjny ze strefą). Dodatkowo południowa granica strefy została wytyczona w sposób, który zapewnia minimalną odległość 3 NM od linii łączącej punkty PADKA i IXUVI, umożliwiając personelowi APP Kraków dalsze stosowanie taktycznego skrótu i lotu „po prostej” gdy w EPKK w użyciu jest RWY07.

Modyfikacja strefy TRA nad lotniskiem Nowy Targ (EPNT) – TRA 55

Zmiana zakłada podwyższenie górnej granicy strefy TRA 55 z FL145 do FL155. W chwili obecnej skoki spadochronowe odbywają się z FL150, podwyższenie strefy pozwoli na pełne zabezpieczenie prowadzonych operacji oraz odciąży pracą kontrolerów APP Kraków poprzez redukcję przeprowadzanej koordynacji.

Dla wszystkich czterech stref wprowadza się obowiązek utrzymywania 500ft odległości pionowej wewnątrz strefy przez jej użytkownika.

26 APR 2018

Granice strefy TRA 38

26 APR 2018

Granice strefy TRA 36

26 APR 2018

Granice strefy TRA 08

26 APR 2018

Granice strefy TRA 55

Dodatkowo, w związku z wprowadzeniem wyżej wymienionych stref zmieniona zostaje warunkowość dróg T709 (BAVOK-LURAD-VAKNU), Q10 (PADKA-LUVOD), T710 (IBEKA-ORSOX), Z126 (TUSIN-VAKNU). Szczegółowy opis zmian zawarty jest w AIP Polska ENR 3.3.

Wprowadzenie stref TRA na loty RPA w warunkach BVLOS

Ze względu na fakt, iż charakter ww. prowadzonej działalności lotniczej z wykorzystaniem RPA w operacjach BVLOS jest stały, co wiązało się publikacją kolejnych Suplementów na daną strefę, zidentyfikowana została potrzeba wprowadzenia stref typu TRA na stałe do publikacji AIS (AIP Polska oraz mapa VFR).

Każda z ww. stref funkcjonuje lub funkcjonowała już jako strefa TSA lub TRA i była publikowana via SUP do AIP Polska. Wszystkie strefy przed każdorazowym wprowadzeniem były zgłaszane jako zmiany w systemie funkcjonalnym.

TRA 154

Głównym użytkownikiem TRA 154 będzie Centrum Szkolenia Sił Powietrznych Koszalin, wprowadzenie strefy TRA umożliwi organizatorowi wykonywanie lotów szkoleniowych bezzałogowymi statkami powietrznymi poza zasięgiem wzroku operatora (BVLOS) i śmigłowca w ramach szkolenia SERE.

TRA 155

Głównym użytkownikiem TRA 155 będzie Ośrodek Szkolenia Operatorów Dronów UASA zlokalizowany w miejscowości Cząstkowo (gmina Trąbki, powiat Gdański), wprowadzenie strefy TRA umożliwi organizatorowi wykonywanie lotów szkoleniowych bezzałogowymi statkami powietrznymi poza zasięgiem wzroku operatora (BVLOS).

TRA 156

W paŸdzierniku 2017 opublikowana została tymczasowa strefa TRA 360 w rejonie Okuniewa k. Warszawy, przeznaczona dla zaspokojenia potrzeb operatorów wykonujących badawczo-rozwojowe loty zdalnie sterowanych statków powietrznych w warunkach BVLOS. Planowane jest jej wprowadzenie na stałe do AIP Polska z nadanym nowym numerem TRA 156.

26 APR 2018

Granice strefy TRA 154

26 APR 2018

Granice strefy TRA 155

26 APR 2018

Granice strefy TRA 156

Podwyższenie ATZ EPRA do 6500ft AMSL

Zmiana jest wprowadzana na wniosek Portu Lotniczego Radom S.A., który zapewnia w ATZ służbę AFIS. Proponowane jest podniesienie górnej granicy strefy ATZ EPRA do 6500ft AMSL. Granice poziome ATZ, podobnie jak granice pozostałych stref oraz zasady ich aktywacji pozostają bez zmian.

Zmiana górnej granicy ATZ w połączeniu z opracowywanymi równolegle propozycjami zmian do Rozporządzenia w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej (z których wynikać będzie między innymi obowiązek koordynacji operacji lotniczych w strefach ATZ z Zarządzającym) spowoduje zwiększenie świadomości informatorów AFIS odnośnie statków powietrznych wykonujących loty w przestrzeni zajmowanej przez procedury dolotowe. W godzinach aktywności ATZ możliwe będzie zatem przekazanie informacji o ruchu załogom wykonującym procedurę VOR 07/25 już od wysokości IAF, która z uwagi na szkolno-treningowy charakter lotów bardzo często wykonywana jest w sposób pełny.

Ponadto, górna granica ATZ na wysokości 6500ft AMSL będzie spójna z obecnie opublikowaną górną granicą MATZ EPRA. Jak wynika z opisanych wcześniej zasad aktywacji ATZ EPRA (w szczególności dotyczących godzin aktywacji), przedmiotowa zmiana dotyczy wyłącznie przestrzeni niekontrolowanej. Rozszerzenie ATZ nie implikuje znaczących konsekwencji dla ruchu lotniczego w przestrzeni klasy G.

26 APR 2018

Zmiana górnej granicy ATZ EPRA

Modyfikacja granic poziomych CTR EPKK

Proponowane jest przesunięcie południowej granicy CTR EPKK w kierunku północnym tak, aby lądowisko śmigłowcowe Kraków-Dąbie znalazło się w przestrzeni niekontrolowanej. Dla umożliwienia dolotów śmigłowców do lądowiska z obu kierunków określonych w jego instrukcji operacyjnej proponuje się odsunięcie granicy CTR o ok. 500m w kierunku północnym od punktu HRP.

Zmiana granic CTR EPKK, dzięki której lądowisko Kraków-Dąbie znajdzie się poza jego granicami przyczyni się do usprawnienia ruchu lotniczego na tym lądowisku, np. poprzez umożliwienie operacji w sytuacji, gdy na lądowisku istnieją warunki VMC, zaś na lotnisku w Balicach nie. Ponadto, zmiana prowadzić będzie do odciążenia organu TWR EPKK.

Zmniejszenie CTR uwolni ponadto przestrzeń powietrzną dla ruchu GA. W szczególności możliwy będzie oblot CTR EPKK po północnej stronie dzięki pozostawieniu ok. 1km szerokości korytarza między strefą kontrolowaną lotniska a strefą EP R14. Dodatkowo, południowo-wschodnia granica CTR (od strony lotniska Pobiednik) poprowadzona została wzdłuż rubieży terenowej wyznaczanej przez ulice: Aleja Pokoju – Bieńczycka – Kocmyrzowska.

26 APR 2018

Granice CTR EPKK po zmianie

Modyfikacja struktur przestrzeni powietrznej w rejonie Poznania - Kobylnicy

Z uwagi na planowane wprowadzenie procedur SID i STAR RNAV RNP1 niezbędna jest zmiana granic segmentu A TMA Poznań North w rejonie Kobylnicy, mająca na celu zabezpieczenie przestrzenią kontrolowaną nominalnych ścieżek planowanych procedur. Z uwagi na tę zmianę konieczne jest również:

Przesunięcie granicy między segmentami ATZ EPPK A i B

Celem zmiany jest pozostawienie granicy między segmentami ATZ na granicy TMA Poznań North A, dzięki czemu możliwa będzie ich aktywacja na dotychczasowych zasadach. Po tej zmianie lotnisko EPPK znajdzie się w odległości ok. 3 km od nowej granicy między segmentami ATZ EPPK A i B (obecnie odległość ta wynosi ok. 5 km).

Przesunięcie południowej granicy TSA 08F w kierunku północnym oraz dopasowanie TSA 08E przy południowo-zachodnim wierzchołku do nowej granicy TMA

W ten sposób możliwe będzie wykonywanie dolotów na RWY 28 EPPO z kierunku punktów DEKUT i DENKO przy jednoczesnej aktywności TSA 08E i TSA 08F poniżej 6500ft AMSL.

26 APR 2018

Proponowane nowe granice TMA Poznań North A vs obecne – porównanie

26 APR 2018

Zmiany w przyległych strukturach przestrzeni powietrznej w związku z modyfikacją granicy TMA Poznań North A

Reorganizacja sieci dróg lotniczych w FIR EPWW

Nowe drogi do/z FIR LZBB

Wprowadzenie nowego punktu LAGUN ma doprowadzić do rozwiązania problemów z trajektorią lotów po słowackiej stronie i wielokrotnym przekraczaniem granicy na odcinku BABKO-MAREG. Istniejące drogi przez BABKO nie zostaną usunięte. Nowy punkt powstaje na odcinku TOSPO DCT MAREG.

Ponadto zdualizowany zostanie punkt PODAN oraz wprowadzone zostaną dwa nowe punkty: KEFIR (na odcinku TOSPO DCT PARAK) - punkt wylotowy z FIR EPWW oraz GAWOR (na odcinku KENIN DCT BIGLU) - punkt wlotowy do FIR EPWW. Istniejąca droga przez PODAN nie zostanie usunięta. Celem zmiany jest optymalizacja długości tras dla lotów wykonywanych przez punkt PODAN.

Optymalizacja dolotów do Sztokholmu przez punkt TOMTI

Zmiana obejmuje wprowadzenie dwukierunkowości w drodze M607 na odcinku RIVDI-PENOR (FL95-FL660) oraz wprowadzenie nowej drogi Z172 DIMEX-URORA-RIVDI o kierunkowości wschodniej (FL95-FL660). Zmiana pozwoli na realizację połączenia DIMEX DCT URORA DCT RIVDI DCT PENOR, co skróci planowane trasy między punktem TOMTI a lotniskami w rejonie Sztokholmu.

Inne zmiany

Dodatkowo w istniejących drogach lotniczych w rejonie Redzikowa, w których we wrześniu 2017 górne granice zostały określone na FL400, tj. L733, P31, Z717, w ramach niniejszej zmiany górne granice zostaną poprawione z FL400 na FL405.

Wprowadzone zostają również drogi L59, L987 oraz Q800.

26 APR 2018

Nowe drogi lotnicze w rejonie FIR LZBB.

26 APR 2018

Przebieg planowanej trasy Z172 oraz modyfikowanej M607.

26 APR 2018

Nowe drogi lotnicze w północnym rejonie FIR EPWW.

26 APR 2018

Zmiany w drogach lotniczych w północnym rejonie FIR EPWW.

Modyfikacja granic poziomych segmentu A TMA Rzeszów

W związku z planowanym wprowadzeniem procedur GNSS dla lotniska Mielec EPML niezbędne jest dostosowanie przestrzeni TMA Rzeszów tak, aby trasy nominalne tych procedur wraz z ich pierwszorzędnymi przestrzeniami chronionymi znalazły się poza przestrzenią odpowiedzialności organu TWR EPRZ Wymagana jest zmiana przebiegu północno-zachodniej granicy segmentu A TMA Rzeszów w rejonie miejscowości Przyłęk i Kolbuszowa mająca na celu podwyższenie dolnej granicy TMA w tym rejonie do 3500ft AMSL.

26 APR 2018

Planowana zmiana granicy segmentu A.

Zmiana granic poziomych ATZ EPPT oraz TRA 33

Obecna strefa ATZ EPPT wyznaczona jest w taki sposób, że lotnisko znajduje się w północno-zachodniej części strefy, blisko jej granicy, utrudniając tym samym operacje po zachodniej i północnej stronie lotniska.

Proponowana jest zmiana granic poziomych ATZ Piotrków Trybunalski mająca na celu odsunięcie granicy strefy od lotniska w Piotrkowie oraz analogiczna zmiana granic TRA33 (znajdującej się bezpośrednio ponad ATZ oraz wykorzystywanej głównie na potrzeby skoków spadochronowych). Granice pionowe obu stref pozostaną bez zmian wobec sytuacji obecnej.

W wyniku modyfikacji granic TRA 33 strefa ta przestanie być kolizyjna z TSA 06D. Nie zmieni się kolizyjność wobec dróg lotniczych.

26 APR 2018

Planowane zmiany struktury przestrzeni powietrznej w rejonie Piotrkowa Trybunalskiego

Reorganizacja przestrzeni powietrznej wokół niektórych lotnisk wojskowych

W chwili obecnej wokół wszystkich czynnych lotnisk wojskowych wyznaczone są strefy MATZ, w których służba ruchu lotniczego zapewniana jest przez stronę wojskową, a przestrzeń powietrzna w ich obrębie jest niesklasyfikowana. Wokół lotniska Poznań/Krzesiny wyznaczona jest strefa MCTR (klasyfikacja przestrzeni „C”) o identycznych granicach, jak MATZ EPKS, jednak nie była ona wykorzystywana.

W związku z decyzją Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz zezwolenia dla Sił Zbrojnych RP na zapewnianie służb żeglugi powietrznej w elementach przestrzeni powietrznej wyznaczanych na potrzeby lotnictwa wojskowego, planowana jest reorganizacja struktur przestrzeni powietrznej w pobliżu niektórych lotnisk wojskowych w FIR EPWW.

Gdynia-Oksywie (EPOK)

Strefa MATZ EPOK A i B zostanie przekształcona w jeden MCTR (GND-3500ft AMSL). Dodatkowo wyznaczona zostaje strefa TRA 157 (2000ft-4500ft AMSL) z klasyfikacją przestrzeni D i o granicach poziomych takich, jak MCTR EPOK. Wymagane jest ponadto rozszerzenie segmentu TMA Gdańsk B tak, aby górna granica MCTR EPOK pokrywała się z dolną granicą TMA Gdańsk.

Inowrocław (EPIR)

Jedyną zmianą w tym rejonie jest zamiana MATZ EPIR na MCTR, w którym organ wojskowy będzie zapewniał służbę kontroli ruchu lotniczego zgodnie z klasyfikacją przestrzeni „D”. Granice pozostałych struktur przestrzeni powietrznej nie ulegają zmianie.

Łęczyca (EPLY)

W rejonie lotniska w Łęczycy planowane jest ustanowienie strefy MCTR w zakresie wysokości GND-3500ft AMSL oraz zmiana granic obecnych segmentów stref TRA 23. Granice poziome i pionowe strefy TRA 23F zostały dostosowane do granic rejonu EA40, który publikowany był w bieżącym roku suplementem do AIP.

Poznań-Krzesiny (EPKS)

W związku z tym, że strefa MCTR EPKS jest już obecnie opublikowana w AIP, jedyna zmiana w rejonie lotniska Krzesiny polega na zmianie klasyfikacji przestrzeni powietrznej na klasę „D” oraz likwidacji MATZ. Granice poziome i pionowe strefy pozostają bez zmian i pokrywają się z obecnym MATZ/MCTR.

Łask (EPLK)

Planowana jest zmiana segmentu MATZ Łask A na MCTR EPLK (GND-2500ft) oraz wyznaczenie MTMA Łask. Nastąpi połączenie obecnego MATZ EPLK B, C, E w jeden sektor MTMA Łask A (2500ft AMSL - FL95) oraz przekształcenie obecnego MATZ EPLK D w MTMA Łask B (3500ft AMSL - FL95). Dla umożliwienia wykonywania lotów szybowcowych przez Aeroklub Łódzki z mocy porozumienia zawartego ze Stroną Wojskową uruchomiony zostanie rejon działalności lotniczej AREA Tuszyn.

Darłowo (EPDA)

W miejsce obecnego MATZ EPDA utworzony zostanie MCTR z niewielką modyfikacją przebiegu granic w rejonie miejscowości Królewo (dosunięcie granicy do strefy EP D53). Analogiczna zmiana przebiegu granic dotyczy strefy TRA 21A (położonej bezpośrednio nad MCTR EPDA), ponadto obniżona zostanie dolna granica tej strefy (do 2000ft AMSL) połączona ze zmianą klasyfikacji przestrzeni na "D". Usunięte zostają punkty VFR KILO, DELTA oraz PAPA, a w ich miejsce wprowadza się punkty WHISKEY, ECHO, HOTEL.

Powidz (EPPW)

W rejonie Powidza strefa MATZ ulega zmianie na MCTR (GND-2000ft AMSL) oraz trzy segmentowe MTMA. Zmianie nie ulegają zewnętrzne granice struktury.

26 APR 2018

EPOK

26 APR 2018

EPIR

26 APR 2018

EPLY

26 APR 2018

EPKS

26 APR 2018

EPLK

26 APR 2018

EPDA

26 APR 2018

EPPW

Wprowadzenie strefy TRA w rejonie Nowego Miasta n. Pilicą

Wprowadzenie strefy TRA 158 (GND-4500ft) na potrzeby wojskowych lotów śmigłowcowych i samolotowych, której głównym użytkownikiem będzie 4. Skrzydło Lotnictwa Szkolnego.

26 APR 2018

TRA 158

ARCHIWUM ZMIAN:

Zmiany obowiązujące od dnia 31 maja 2012 roku
Zmiany obowiązujące od dnia 28 czerwca 2012 roku
Zmiany obowiązujące od dnia 15 listopada 2012 roku
Zmiany obowiązujące od dnia 04 kwietnia 2013 roku
Zmiany obowiązujące od dnia 02 oraz 30 maja 2013 roku
Zmiany obowiązujące od dnia 06 lutego 2014 roku
Zmiany obowiązujące od dnia 10 października 2014 roku
Zmiany obowiązujące od dnia 05 lutego 2015 roku
Zmiany obowiązujące od dnia 30 kwietnia 2015 roku
Zmiany obowiązujące od dnia 27 kwietnia 2017 roku