Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej

Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Formularze:

INFORMACJA W SPRAWIE SYLWESTROWYCH POKAZÓW PIROTECHNICZNYCH
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej informuje, że w związku z przewidywaną wzmożoną aktywnością pokazów z użyciem światła oraz wypuszczeń balonów z helem i lampionów w przestrzeni powietrznej FIR Warszawa w okresie od dnia 31.12.2017 od godziny 22.00 czasu lokalnego do dnia 1.1.2018 do godziny 4.00 czasu lokalnego pokazy pirotechniczne prowadzone do wysokości 150 m AGL oraz wypuszczenia balonów w całym rejonie FIR Warszawa objęte są zgodą PAŻP w zakresie wykorzystania przestrzeni powietrznej i nie wymagają zgłaszania za pomocą formularzy. Jednakże w przypadku zauważenia ruchu lotniczego w rejonie prowadzonego pokazu z użyciem światła jego organizator zobowiązany jest do przerwania pokazu do czasu, gdy statki powietrzne znajdą się w odległości zapewniającej brak ryzyka bezpośredniego kontaktu materiałów pirotechnicznych ze statkiem powietrznym oraz brak ryzyka oślepienia załogi. Odpowiedzialność za dotrzymanie ww. warunków spoczywa na organizatorze pokazu.


INFORMACJA W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pobierając poniższe formularze, oświadczam, że zostałem poinformowany, iż istnieje prawo do żądania od PAŻP dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych.

Informujemy, że dane osobowe są przetwarzane przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej z siedzibą w Warszawie, ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa, e-mail: info@pansa.pl, tel. (+ 48 22) 574 50 01 (IOD - email: inspektorochronydanych@pansa.pl) na podstawie art. 6, ust. 1, pkt e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), celem rozpatrywania zgłoszeń dokonanych za pomocą poniższych formularzy.

Informujemy ponadto, że archiwizacja dokumentów, w tym zawierających dane osobowe jest zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami zewnętrznymi i wewnętrznymi m.in. Ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. (Dz.U.1983 nr 38 poz.173 z poŸn. zm.) oraz Zarządzeniem nr 11 z dnia 30.04.2007r Prezesa PAŻP (z póŸn. zm.). Przepisy w tym zakresie określają m.in. sposób postępowania z dokumentami oraz klasyfikację i ich okres archiwizacji. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, brak ich przekazania uniemożliwi realizację zawartych we wniosku dla potrzeb niezbędnych do weryfikacji realizacji przedsięwzięcia przez uprawnione służby.

UWAGA!

Informujemy, że formularze zgłoszeniowe dotyczące pokazów z użyciem światła (w tym fajerwerków) oraz wypuszczeń lampionów/balonów/balonów z diodami LED muszą być przesłane na co najmniej 5 dni przed planowanym terminem imprezy. Jednocześnie przypominamy, że:

•   po kompletnym wypełnieniu wymaganych pól formularza należy go zeskanować (nie przyjmujemy zdjęć formularza)
•   prosimy pamiętać o zaznaczeniu na formularzu zgody dotyczącej Państwa danych osobowych
•   nie ma potrzeby wysyłania formularza pocztą tradycyjną ani faksem, wystarczy wysłanie mailem;
•   w sezonie letnim czas oczekiwania na odpowiedzi może się wydłużyć z uwagi na ilość napływających zgłoszeń. Na wszystkie staramy się odpowiedzieć w tygodniu poprzedzającym Państwa imprezę.

  Nr Nazwa dokumentu Pliki Wzór
1. Zgłoszenie przeprowadzenia lotów bezzałogowych statków powietrznych w warunkach VLOS o masie nie większej niż 25kg, wykonywanych w przestrzeni CTR
2. Zgłoszenie pokazów z użyciem sztucznych ogni w strefie obejmującej przestrzeń powietrzną w bezpośrednim otoczeniu lotniska
UWAGA!! Przed wysłaniem formularza upewnij się na tej mapie, że zgłoszenie jest konieczne. Jeżeli lokalizacja pokazu znajduje się poza pomarańczową strefą - nie otrzymasz odpowiedzi.
3. Zgłoszenie emisji wiązki lasera lub światła z reflektorów (szperaczy) w strefie obejmującej przestrzeń powietrzną w bezpośrednim otoczeniu lotniska
UWAGA!! Przed wysłaniem formularza upewnij się na tej mapie, że zgłoszenie jest konieczne. Jeżeli lokalizacja pokazu znajduje się poza pomarańczową strefą - nie otrzymasz odpowiedzi.
4. Zgłoszenie przeprowadzenia pokazów z użyciem balonów w przestrzeni wykorzystywanej do żeglugi powietrznej
UWAGA!! Przed wysłaniem formularza upewnij się na tej mapie, że zgłoszenie jest konieczne. Jeżeli miejsce wypuszczenia znajduje się poza pomarańczową strefą - nie otrzymasz odpowiedzi.
5. Zgłoszenie wypuszczenia lampionów/balonów z diodami LED w strefie obejmującej przestrzeń powietrzną w bezpośrednim otoczeniu lotniska
UWAGA!! Przed wysłaniem formularza upewnij się na tej mapie, że zgłoszenie jest konieczne. Jeżeli miejsce wypuszczenia znajduje się poza pomarańczową strefą - nie otrzymasz odpowiedzi.
6. Formularz zgłoszenia rezerwacji przestrzeni powietrznej na potrzeby ćwiczeń, zawodów, pokazów oraz innych przedsięwzięć lotniczych w tym lotów bezzałogowych statków powietrznych wykonywanych poza VLOS
7. Formularz Zgłoszenia wypuszczenia balonu stratosferycznego / sondowanie atmosfery w przestrzeni powietrznej wykorzystywanej do żeglugi powietrznejW celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z Ośrodkiem Planowania Strategicznego ASM1, pracującego od poniedziałku do piątku, w godzinach od 07:00 do 15:00.
Tel.: (+ 48 22) 574-57-21
Tel.: (+ 48 22) 574-57-23
Tel.: (+ 48 22) 574-57-24

W celu uzyskania informacji na temat wykonywania lotów bezzałogowych statków powietrznych
Tel.: (+ 48 22) 574-57-41
Tel.: (+ 48 22) 574-57-15

Wypełnione formularze powinien trafić do Ośrodka Planowania Strategicznego ASM1 na minimum:
- formularz nr 1: 3 dni robocze,
- formularze nr 2-5: 5 dni roboczych,
- formularz nr 6: 90 dni roboczych w przypadku konieczności publikacji suplementu; 10 dni roboczych w przypadku publikacji ostrzeżenia nawigacyjnego
- formularz nr 7: 14 dni roboczych.
przed planowanym terminem realizacji przedsięwzięcia.

Formularze mogą być wysyłane za pośrednictwem:
faksu (+ 48 22) 574 57 69, 574 57 13,
maila: drony@pansa.pl (formularz nr 1) lub asm1@pansa.pl (formularze 2-7),

poczty na adres:

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Ośrodek Planowania Strategicznego ASM1
ul. Wieżowa 8
02-147 Warszawa