„Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym”
Projekt nr POIS.06.03.00-00-009/11

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, , Priorytet VI Drogowa i lotnicza sieć TEN-T, Działanie 6.3 Rozwój sieci lotniczej TEN-T

Zgodnie z Aneksem nr POIS.06.03.00-00-009/11-02:

Planowany całkowity koszt realizacji projektu: 576 545 009,62  PLN
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 289 350 491,61  PLN

6 maja 2016 r. aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie. W ramach wprowadzanych zmian w umowie głównej, zwiększyła się liczba zadań realizowanych przez PAŻP, do listy współfinasowanych w ramach POIiŚ 2007-2013 dodane zostały kolejne inwestycje poprawiające bezpieczeństwo ruchu lotniczego oraz usprawniające żeglugę powietrzną w polskiej przestrzeni powietrznej.  Równocześnie do CUPT złożono drugą korektę czternastego - końcowego wniosku o płatność. W ramach projektu pozyskano 95% kwoty dotacji, a w zakresie rzeczowym na  3 obiektach trwają jeszcze odbiory techniczne i operacyjne, które zostaną zakończone w 2016 r.

17 czerwca 2015 r. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisały aneks do umowy o dofinansowanie projektu. W ramach wprowadzanych zmian w umowie głównej zwiększyła się liczba zadań realizowanych przez PAŻP, do listy współfinasowanych w ramach POIiŚ 2007-2013 dodane zostały inwestycje poprawiające bezpieczeństwo ruchu lotniczego oraz usprawniające żeglugę powietrzną w polskiej przestrzeni.
13 czerwca 2014 r. Komisja Europejska wydała decyzję potwierdzającą dofinansowanie z Funduszu Spójności dla projektu pn. „Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym”. Tym samym Komisja Europejska potwierdziła, że projekt przygotowany i realizowany przez PAŻP przyczynia się do osiągnięcia celów i priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i jest zgodny z politykami unijnymi.

6 maja 2016 r. aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie. W ramach wprowadzanych zmian w umowie głównej, zwiększyła się liczba zadań realizowanych przez PAŻP, do listy współfinasowanych w ramach POIiŚ 2007-2013 dodane zostały kolejne inwestycje poprawiające bezpieczeństwo ruchu lotniczego oraz usprawniające żeglugę powietrzną w polskiej przestrzeni powietrznej.  Równocześnie do CUPT złożono drugą korektę czternastego - końcowego wniosku o płatność. W ramach projektu pozyskano 95% kwoty dotacji, a w zakresie rzeczowym na  3 obiektach trwają jeszcze odbiory techniczne i operacyjne, które zostaną zakończone w 2016 r.

Organ odpowiedzialny za realizację projektu (Beneficjent)
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
NIP: 522-283-83-21
REGON: 140-88-67-71
ul. Wieżowa 8
02-147 Warszawa


Instytucja odpowiedzialna za wniosek (Instytucja Wdrażająca)
Centrum Unijnych Projektów Transportowych
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
© Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, 2012-2014