Aktualności

Data

Informacje o projekcie.

obecnie

Kontynuowana realizacja rzeczowa i finansowa projektu.

wrzesień 2018

Złożono czwarty wniosek o płatność. Instytucja Pośrednicząca prowadzi jego ocenę merytoryczną.

czerwiec 2018

Złożono trzeci wniosek o płatność. Wniosek został zaakceptowany przez Instytucję Pośredniczącą, a do wypłaty przekazano 1,32 mln PLN.

marzec 2018

Złożono drugi wniosek o płatność. Wniosek został zaakceptowany przez Instytucję Pośredniczącą, a do wypłaty przekazano 25,25 mln PLN.

grudzień 2017

Złożono pierwszy wniosek o płatność obejmujący wydatki związane z realizacją projektu od rozpoczęcia jego realizacji rzeczowej do końca października 2017. Wniosek został zaakceptowany przez Instytucję Pośredniczącą, a do wypłaty przekazano 18,36 mln PLN.

wrzesień 2016

28 września w siedzibie PAŻP zawarto umowę o dofinansowanie POIS.03.01.00-00-0027/16-00 projektu „Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym- etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 w ramach działania 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T oś priorytetowa: III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego.

styczeń 2014

Rozpoczęcie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach projektu.

© Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, 2012-2018