Polska Agencja Żeglugi Powietrznej ogłasza przetarg otwarty o sprzedaży gruntów

Wszystkie informacje odnośnie omawianego przetargu zostały umieszczone na głównej stronie internetowej PAŻP: www.pansa.pl oraz http://bip.pansa.pl/, w dziale „Działalność Agencji” pod zakładką „Zbycie środków trwałych”, a także na tablicach ogłoszeń w budynkach PAŻP: ul. Wieżowa 8 i Al. Krakowska 4/6 w Warszawie oraz ul Gałczyńskiego 2a w Raszynie. Sprzedaż ww. nieruchomości nastąpi pod warunkiem uzyskania przez […]