Logo Niepodlegウa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAッP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwj infrastruktury pastwowego organu zarzアdzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2012.12.28, 08:39

Stawki opウat nawigacyjnych na 2013 rok

zdj

Od 1 stycznia 2013 r. obowiアzujア nowe stawki za usウugi Polskiej Agencji ッeglugi Powietrznej. W polskiej przestrzeni powietrznej PAッP zapewnia przewoシnikom obsウug w ramach nawigacji trasowej, czyli podczas przelotu nad terytorium naszego kraju (FIR Warszawa), oraz nawigacji terminalowej, czyli podczas operacji startw i lアdowa na polskich lotniskach kontrolowanych. Za w/w usウugi PAッP pobiera opウaty, odpowiednio sア to: 1. opウata za nawigacj trasowア o nazwie ER (en-route) 2. opウata za nawigacj terminalowア o nazwie TNC (terminal navigation charge)

ER- stawka jednostkowa opウaty za nawigacj trasowア w 2013 r. wynosi 150,20 PLN

Zgodnie z obowiアzujアcymi przepisami, przedstawiona przez PAッP stawka opウaty trasowej ER, byウa analizowana przez Komisj Rozszerzonア Europejskiej Organizacji do Spraw Bezpieczestwa ッeglugi Powietrznej EUROCONTROL, ktra zatwierdziウa jア w proponowanej wysokoカci. Zatwierdzona stawka wchodzi w ソycie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

Stawka opウaty trasowej wynosi w 2013 roku 150,20 PLN.
Stawka opウaty trasowej zostaウa obniソona o 5,20 PLN w stosunku do wartoカci stawki obowiアzujアcej w 2012 roku (155,40 PLN).

Stawka ta podlega, co miesiアc ponownemu przeliczeniu na euro przy zastosowaniu カredniego miesi鹹znego kursu wymiany euro na walut krajowア z miesiアca poprzedzajアcego miesiアc, w ktrym zostaウ wykonany lot. W styczniu 2013 roku wartoカ stawki jednostkowej opウaty za nawigacj trasowア wyniesie 36,56 EUR

Wieloletniア praktykア Polskiej Agencji ッeglugi Powietrznej jest dbaウoカ o utrzymanie konkurencyjnoカci naszej trasowej opウaty nawigacyjnej. Jest ona jednア z najniソszych stawek spoカrd pastw czウonkowskich Unii Europejskiej.

ヲrednia wartoカ tej stawki w Europie wynosi 52,17 euro.
Spoカrd pastw czウonkowskich Unii Europejskiej tylko Buウgaria, Portugalia, Grecja, Malta, 」otwa i Irlandia moソe pochwali si niソszア od polskiej cenア za usウugi nawigacji trasowej.


TNC - stawka jednostkowa opウaty za nawigacj terminalowア w 2013 r. wynosi 812,38 PLN

27 grudnia 2012 roku, Prezes ULC zatwierdziウ wysokoカ stawki jednostkowej opウaty za nawigacj terminalowア w wysokoカci 812,38 PLN.
Zatwierdzona stawka wchodzi w ソycie z dniem 1 stycznia 2013 roku.
Stawka terminalowa na 2013 rok – wynosi 812,38 PLN. Stawka ta, w zwiアzku z kosztami przygotowania i zapewnienia sウuソb ソeglugi powietrznej w nowych portach lotniczych ulegウa wzrostowi o okoウo 4 procent w porwnaniu ze stawkア obowiアzujアcア w 2012 r. (781,06 PLN).
Jednak naleソy zauwaソy, ソe ten czteroprocentowy wzrost wartoカci stawki w skromnym stopniu niweluje znaczアcア redukcj ceny za nawigacj terminalowア, ktra miaウa miejsce rok temu. Przypomnijmy ソe do koca 2011 roku stawka jednostkowa opウaty za nawigacj terminalowア wynosiウa 1051,03 PLN.


W 2013 r., podobnie jak w latach poprzednich Prezes ULC utrzymaウ jednア stref pobierania opウat za nawigacj terminalowア na 13 polskich lotniskach kontrolowanych.

Z powodu braku wpisu lotniska Radom - Sadkw do rejestru lotnisk cywilnych,
nie byウo moソliwe uzyskanie zgody Prezesa ULC na wウアczenie tego lotniska do
strefy opウat za nawigacj terminalowア (TNC) poczynajアc od stycznia 2013 roku.
Uzgodniono moソliwoカ wウアczenia radomskiego lotniska do strefy opウat za nawigacj terminalowア zaraz po wpisaniu lotniska do rejestru ULC w trakcie 2013 roku.
Do czasu tej zmiany ustalona przez Prezesa ULC jednostkowa stawka za nawigacj terminalowア b鹽zie stosowana na trzynastu kontrolowanych portach lotniczych.

Wsplnア strefア pobierania opウat terminalowych w 2013 roku obj黎e zostanア nast麪ujアce lotniska:
• Lotnisko Chopina w Warszawie / EPWA
• Lotnisko Gdask im. Lecha Waウ黌y / EPGD
• Lotnisko Krakw - Balice / EPKK
• Lotnisko Bydgoszcz - Szwederowo / EPBY
• Lotnisko Katowice - Pyrzowice / EPKT
• Lotnisko 」dシ - Lublinek / EPLL
• Lotnisko Pozna - 」awica / EPPO
• Lotnisko Rzeszw - Jasionka / EPRZ
• Lotnisko Szczecin - Goleniw / EPSC
• Lotnisko Wrocウaw - Strachowice / EPWR
• Lotnisko Zielona Gra - Babimost / EPZG
• Lotnisko Warszawa- Modlin / EPMO
• Lotnisko Lublin - ヲwidnik /EPLB

PAッP jest technicznie i kadrowo przygotowana do obsウugi na polskich lotniskach ruchu kilkukrotnie wyソszego. Im wi麑sza b鹽zie liczba obsウugiwanych operacji lotniczych, tym koszty owego bezpieczestwa, zgodnie z normami prawnymi, b鹽ア rozkウada si na wi麑szア liczb uソytkownikw przestrzeni powietrznej, a w konsekwencji stawki jednostkowe opウat za nawigacj terminalowア b鹽ア niソsze.

Komunikat prasowy
powrt