Logo Niepodlegウa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAッP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwj infrastruktury pastwowego organu zarzアdzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Inspekcja lotnicza - "Papuga"

Samolot Papuga

Wカrd wielu wyspecjalizowanych sウuソb czuwajアcych nad bezpieczestwem ruchu lotniczego w polskiej przestrzeni powietrznej waソne miejsce zajmuje Inspekcja Lotnicza - specjalistyczna komrka Polskiej Agencji ッeglugi Powietrznej znajdujアca si w Dziale Operacji Lotniczych.

Inspekcja Lotnicza sprawuje nadzr nad prawidウowア eksploatacjア naziemnych urzアdze zabezpieczenia ruchu lotniczego, zgodnie z zaleceniami Mi鹽zynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO), ktrej Polska jest czウonkiem. Urzアdze takich , rozlokowanych pod drogami lotniczymi i na terenie lotnisk, jest w Polsce okoウo stu. W ramach kontroli komisyjnych, okresowych i doraシnych wysoko kwalifikowani specjaliカci - inspektorzy pokウadowi przy udziale pilotw samolotw wyposaソonych w specjalistyczne urzアdzenia pomiarowe dokonujア na terenie caウego kraju pomiarw z powietrza sprawnoカci operacyjnej urzアdze zabezpieczenia ruchu lotniczego : systemw lアdowania wedウug wskaza przyrzアdw (ILS), radiolatarni oglnokierunkowych (VOR i DVOR), radiodalmierzy (DME), radiolatarni bezkierunkowych (NDB) oraz nawigacyjnych systemw カwietlnych i precyzyjnych wskaシnikw カcieソki schodzenia (PAPI) a takソe radarw.

Do wykonywania tych zada wykorzystywane sア zamiennie specjalnie przystosowane samoloty pomiarowe typu Turbolet L-410 UVP-E 15 o znakach rejestracyjnych SP-TPA i SP-TPB - w カrodowisku lotniczym zwane potocznie "Papugami" z racji swojego barwnego malowania.

Sprz黎 pomiarowy

"Papuga" wyposaソona jest w specjalistyczny sprz黎 pomiarowy, ktry za pomocア radiotelemetrii wspウpracuje z naziemnym, optycznym systemem カledzenia (teodolitem), b鹽アcym punktem odniesienia w pomiarach. Sprawdzana jest przede wszystkim dokウadnoカ wskaza i zwiアzane z niア inne parametry. Jeカli zostanie stwierdzony bウアd wskaza wykraczajアcy poza dopuszczalne tolerancje, inspektorzy polecajア drogア radiowア jego natychmiastowe usuni鹹ie przez wウaカciwe naziemne sウuソby eksploatacyjne. Gdy nieprawidウowoカci sア powaソniejsze urzアdzenie jest wyウアczane z eksploatacji. Po naprawie i przeprowadzonych pomiarach naziemnych Inspekcja Lotnicza dokonuje ponownie szczegウowej kontroli z powietrza i jeソeli wszystkie parametry urzアdzenia sア w normie wystawia protokウ z pomiarw na podstawie ktrego Urzアd Lotnictwa Cywilnego dopuszcza urzアdzenie do eksploatacji.

Inspekcja Lotnicza kontroluje z powietrza urzアdzenia zabezpieczenia ruchu lotniczego w sposb dynamiczny. Aparatura kontrolno - pomiarowa wyposaソona w specjalistyczne oprogramowanie umoソliwia na pokウadzie samolotu odbir zespolonych sygnaウw nawigacyjnych. Sア one selekcjonowane na szereg skウadowych i poddawane gruntownej analizie matematycznej w zakresie porwnywania z sygnaウami odniesienia, ktre zapewnia naziemny optyczny system カledzenia samolotu, obsウugiwany przez operatorw z zespoウu inspekcyjnego lub ktre sア otrzymywane z systemu nawigacji satelitarnej GPS.

Rejestracja wszystkich mierzonych parametrw elektrycznych oraz wykonanie analiz i porwna umoソliwia inspektorowi pokウadowemu wydanie precyzyjnej opinii na temat stanu kontrolowanego urzアdzenia w aspekcie wymaga i tolerancji zawartych w publikacjach ICAO i wytycznych wydanych przez Polskie wウadze lotnicze.

Kontroli z powietrza podlegajア takソe wszystkie typy sygnaウw カwietlnych podejカcia (staウego カwiecenia i impulsowe), progu, koca, kraw鹽zi, strefy przyziemienia oraz osiowe drg startowych. Kaソda niesprawnoカ sygnaウu カwietlnego - nieprawidウowe ustawienie kアtowe w pウaszczyシnie pionowej i poziomej, brak filtru カwietlnego, uszkodzenie oprawy, brak シrdウa カwiatウa itp. - jest oceniane przez inspektora pokウadowego oraz fotograficznie rejestrowane i archiwizowane jako uzupeウnienie protokoウw z przeprowadzonej kontroli. Sprawdzane sア rwnieソ moソliwoカci dziaウania operacyjno-ruchowego systemu polegajアce na regulacji intensywnoカci カwiecenia poszczeglnych grup カwiateウ, tak aby nie wyst麪owaウo zjawisko "olカnienia" zaウg samolotw.