Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Dział Planowania Strategicznego ASM

PRACE LOTNICZE

Zapoznaj się z zasadami i pobierz formularz zgłoszeniowy. Wypełnione formularze prosimy wysyłać pocztą e-mail na adres: asm1@pansa.pl.


Prace lotnicze oznaczają operacje lotnicze, podczas których statek powietrzny jest wykorzystywany do specjalistycznych usług w takich dziedzinach, jak rolnictwo, budownictwo, fotografowanie, miernictwo, obserwacje i patrole, poszukiwanie i ratunek lub reklama lotnicza.

Operacje lotnicze związane z wykonywaniem prac lotniczych należy zgłosić do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w celu skoordynowania lotów z właściwą służbą ATS na minimum 5 dni roboczych, a w przypadkach lotów obejmujących przestrzeń wymagającą koordynacji z kilkoma organami ATS na minimum 7 dni roboczych, przed datą rozpoczęcia takich lotów.

Koordynacji podlegają loty w przestrzeni kontrolowanej oraz te loty w przestrzeni niekontrolowanej, które ze względu na charakter prac lotniczych wymagają przyznania priorytetu lub uzgodnień z innymi użytkownikami elastycznych struktur przestrzeni powietrznej.

Zgłoszeniu nie podlegają loty poszukiwawcze, ratownicze, obserwacyjne i patrolowe. Loty takie należy wykonywać zgodnie z przepisami dla danej klasy przestrzeni.

Zgłoszenie powinno zawierać w szególności informacje takie, jak:

 • rodzaj prac lotniczych;
 • typ i znak rejestracyjny statku powietrznego;
 • termin i czas wykonywania prac;
 • współrzędne geograficzne rejonu/tras prac lotniczych w systemie WGS-84 i w formacie DMS (stopnie,minuty,sekundy) oraz mapę tych rejonów/tras;
 • wysokość lotów podaną odpowiednio w ft AMSL lub FL;
 • kopię zlecenia albo zgody burmistrza (prezydenta) miasta w przypadku lotów naruszających przestrzeń nad miastami o liczbie mieszkańców powyżej 25 000 (patrz AIP ENR 5.1);
 • dokument potwierdzajacy uzgodnienie z zarzadzającym daną strefą ograniczoną (R) w przypadku lotów naruszających przestrzeń stref R wyznaczonymi nad parkami narodowymi lub innymi obiektami;
 • kopię zlecenia albo zgody zarzšdzajšcego obiektem chronionym strefš P

Operacje lotnicze związane z wykonywaniem prac lotniczych w przestrzeni wyznaczonej dla lotnisk cywilnych (ATZ) i wojskowych MCTR/MTMA) należy przed rozpoczęciem ich realizacji uzgodnić z zarządzajšcym danym lotniskiem lub z głównym użytkownikiem danego lotniska.

Loty w przestrzeni stref ograniczonych (R), stref zakazanych (P), stref niebezpiecznych (D): patrz AIP Polska ENR 5.1

Loty w strefie identyfikacji obrony powietrznej ADIZ: patrz AIP Polska ENR 5.2.2

W planowaniu prac lotniczych operator/organizator lotów powinien uwzględnić dostępność przestrzeni powietrznej związaną z planowaną (w AUP/UUP) i faktyczną aktywnością elastycznych elementów przestrzeni powietrznej (w AMC Polska). Operator/organizator lotów zwiazanych z pracami lotniczymi jest odpowiedzialny za posiadanie wszystkich niezbędnych dokumentów zgodnie z odpowiednimi przepisami wymaganymi dla wykonywania prac lotniczych.


Dodatkowe informacje – loty strefach P, R, D

Dodatkowym warunkiem – oprócz wskazanych w AIP Polska ENR 5 pkt.5 - wykonywania lotów przez załogowe statki powietrzne z napędem w strefach P, R, D jest obowiązek złożenia FPL i utrzymywanie dwustronnej łączności radiowej z właściwym terytorialnie organem ATS.Pole 18 FPL. Inne informacje
 • W przypadku lotów naruszających przestrzeń nad miastami o liczbie mieszkańców powyżej 25 000 (patrz ENR 5.1) należy umieœcić w polu 18 FPL informację potwierdzającą fakt posiadania zgody burmistrza (prezydenta) danego miasta:
  RMK/ loty nad miastem…(podać nazwę miasta) zgoda nr… (sygnatura pisma);

  Uwaga: Nie dotyczy lotów wykonywanych zgodnie z opublikowanymi procedurami podejścia do lądowania i odlotu dla lotnisk i lądowisk położonych wewnątrz tych stref.

 • W przypadku lotów naruszających przestrzeń stref ograniczonych (R) wyznaczonych nad Parkami Narodowymi należy umieścić w polu 18 FPL informację potwierdzającą fakt posiadania uzgodnień z zarządzającym strefą R:
  RMK/ loty w strefie EP R…(podać desygnator strefy) uzgodnione z zarządzającym;

  Uwaga: Nie dotyczy lotów wykonywanych zgodnie z opublikowanymi procedurami podejścia do lądowania i odlotu dla lotnisk i lądowisk położonych wewnątrz tych stref oraz lotów statków powietrznych bez napędu - w przypadku lotów w strefach R nad Parkami Narodowymi.

 • W przypadku lotów naruszających przestrzeń stref zakazanych (P) należy umieścić w polu 18 FPL informację potwierdzającą fakt posiadania uzgodnień z zarządzającym strefą P:
  RMK/ loty w strefie EP P…(podać desygnator strefy) uzgodnienie nr… (sygnatura pisma).