Logo Niepodlegウa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAッP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwj infrastruktury pastwowego organu zarzアdzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Misja

Misja:

Zapewnienie bezpiecznego i pウynnego ruchu lotniczego poprzez efektywne zarzアdzanie przestrzeniア powietrznア.

Wizja:

 • Organizacja o silnej pozycji na europejskim rynku dostawców usウug ソeglugi powietrznej.
 • Organizacja innowacyjna, inwestujアca w wiedz i rozwój.
 • Organizacja stanowiアca pomost mi鹽zy Wschodem a Zachodem Europy w obszarze zapewniania sウuソb i カwiadczenia usウug.

Kluczowe obszary skutecznoカci dziaウania i cele strategiczne:

Kaソde dziaウanie podejmowane w PAッP i wszyscy pracownicy Agencji przyczyniajア si do realizacji wyznaczonych celów w zdefiniowanych czterech Kluczowych Obszarach Skutecznoカci Dziaウania.

 • BEZPIECZEムSTWO (SAFETY) – zapewnienie i utrzymanie bezpieczestwa ruchu lotniczego,
 • POJEMNOヲニ (CAPACITY) – zapewnienie wymaganej przepustowoカci przestrzeni powietrznej i zapewnienie obsウugi ruchu przy jak najniソszych opóシnieniach,
 • OCHRONA ヲRODOWISKA (ENVIRONMENT) – zapewnienie zrównowaソonego rozwoju usウug nawigacyjnych, przy jednoczesnym minimalizowaniu negatywnego wpウywu na カrodowisko, redukcja emisji zanieczyszcze oraz minimalizowanie haウasu,
 • EFEKTYWNOヲニ KOSZTOWA (COST EFFICIENCY) – zapewnienie wysokiej jakoカci カwiadczonych usウug za adekwatnア cen umoソliwiajアcア rozwój Agencji i wzmocnienie stabilnoカci finansowej firmy.

Strategia PAッP realizowana jest poprzez cele operacyjno-techniczne oraz cele biznesowe.
Cele operacyjno-techniczne:

 • Rozwój systemu ATM,
 • Rozwój funkcji ATFCM/ASM w PAッP,
 • Zapewnienie ciアgウoカci sウuソb ソeglugi powietrznej,
 • Rozwój systemów wieソowych TWR,
 • Zarzアdzanie ruchem bezzaウogowych statków powietrznych.

Cele biznesowe:

 • PAッP w grupie kluczowych ANSPs Europy,
 • ヲwiadczenie usウug Business to Business (B2B),
 • Rozwój dziaウalnoカci badawczo-rozwojowej,
 • Budowanie mi鹽zynarodowej pozycji Agencji.Komunikacja lotnicza jest jednym z najbezpieczniejszych カrodkw transportu. Swア wysokア pozycj zawdzi鹹za nie tylko dokウadnoカci technicznej sprz黎u, ale i niesウychanie precyzyjnym sposobom kierowania ruchem samolotw. Nie ma miejsca na improwizacj, wszystkie posuni鹹ia sア wczeカniej przemyカlane i nieustannie kontrolowane.

Zapewnienie bezpieczestwa ソeglugi powietrznej to zadanie nieウatwe, wymagajアce zaangaソowania カrodkw technicznych i pracy duソego zespoウu wysokiej klasy specjalistw. Ich dziaウalnoカ jest jednak maウo znana, co wytウumaczy moソna chyba jedynie tym, ソe infrastruktura techniczna kontroli ruchu lotniczego pozostaje w znacznej czカci "niewidzialna", a uwaga obserwatorw skupia si zazwyczaj na znacznie bardziej atrakcyjnych samolotach. Niewidzialne sア wyznaczone i przedstawione na mapach, ale niczym w rzeczywistoカci nie wyrソnione drogi lotnicze, niewidzialne sア fale elektromagnetyczne - najpotソniejsze narz鹽zie kontrolujアcych. Pozostajア jedynie niepozorne urzアdzenia naziemne i oカrodki zarzアdzania ruchem lotniczym ukryte zwykle na niedost麪nym terenie lotnisk, czy wr鹹z w takich miejscach, ktre z lotnictwem nie majア nic wsplnego.

W Polsce zadania zarzアdzania ruchem lotniczym powierzono Polskiej Agencji ッeglugi Powietrznej.

Obszarem dziaウalnoカci Polskiej Agencji ッeglugi Powietrznej jest Rejon Informacji Powietrznej Warszawa - zwany zgodnie z akronimem nazwy angielskiej: FIR WARSZAWA. Jego granice pokrywajア si na lアdzie z pastwowymi, a na pウnocy wybiegajア poza wody terytorialne, do granic sアsiednich FIR-w.

Przestrze powietrzna FIR-u jest podzielona na kontrolowanア i niekontrolowanア; w obu dziaウajア sウuソby ruchu lotniczego. Kaソdemu statkowi powietrznemu znajdujアcemu si w przestrzeni kontrolowanej zapewniona jest sウuソba kontroli ruchu lotniczego. Sウuソba ta zostaウa ustanowiona w celu zapobiegania kolizjom mi鹽zy statkami powietrznymi w locie, kolizjom statkw powietrznych na polu manewrowym z przeszkodami i innymi statkami powietrznymi, a takソe usprawniania i utrzymywania uporzアdkowanego przepウywu ruchu lotniczego. W skウad przestrzeni kontrolowanej wchodzア drogi lotnicze, w ktrych kontrola ruchu lotniczego sprawowana jest przez organ kontroli obszaru (ACC), rejony kontrolowane lotnisk (TMA)) w ktrych kontrola ruchu lotniczego sprawowana jest przez organy kontroli zbliソania (APP) zapewniajアce sウuソb kontroli ruchu lotniczego dla lotw przylatujアcych lub odlatujアcych statkw powietrznych i strefy kontrolowane lotnisk (CTR) w ktrych kontrola ruchu lotniczego sprawowana jest przez organy kontroli lotniska (TWR) zapewniajアce sウuソb kontroli ruchu lotniczego dla ruchu lotniskowego

Sprbujmy przeカledzi nieco bardziej szczegウowo dziaウanie poszczeglnych sウuソb kontroli ruchu lotniczego. Pierwszア sウuソbア, z ktrア nawiアzuje kontakt pilot samolotu odlatujアcego, jest sウuソba kontroli lotniska, tzw. "Wieソa" (TWR). Od niej pilot otrzymuje zezwolenie na wykonanie lotu, na uruchomienie silnikw, koウowanie do startu. Po starcie pilot nawiアzuje ウアcznoカ ze sウuソbア kontroli zbliソania (APP), ktra kieruje jego lotem do odlegウoカci ok. 50-100 km od lotniska, a nast麪nie zostaje przekazany na kontrol obszaru (ACC), ktra sprawuje na nim kontrol do momentu przekazania na ウアcznoカ APP lub TWR lotniska docelowego lub do czasu opuszczenia polskiej przestrzeni powietrznej.

W przestrzeni niekontrolowanej dziaウa Sウuソba Informacji Powietrznej (FIS) ktra udziela wskazwek i informacji uソytecznych dla bezpiecznego i sprawnego wykonania lotu, a ruchem wojskowym statkw powietrznych zajmujア si kontrolerzy OAT).

Zarwno w przestrzeni kontrolowanej jak i niekontrolowanej zapewniona jest sウuソba alarmowa.

Prac kontrolerw ruchu lotniczego wspomagajア inne sウuソby, cywilne i wojskowe.
I tak FMP b鹽アce jednア z komrek ATFM - europejskiego systemu zarzアdzania przepウywem ruchu lotniczego czuwa nad rwnomiernym jego rozウoソeniem, zapewnia pウynny i punktualny przelot samolotw a takソe chroni kontrolerw przed nadmiernym przeciアソeniem ruchem mogアcym spowodowa niebezpieczestwo lub katastrof.

AMC Polska zajmuje si槇 zarzアdzaniem przestrzeniア powietrznア. Na rzecz wszystkich sウuソb ruchu lotniczego i uソytkownikw przestrzeni powietrznej pracuje Sウuソba Informacji Lotniczej (AIS), ktra tworzy, publikuje i rozpowszechnia rソnego rodzaju dokumenty niezb鹽ne dla bezpieczestwa ソeglugi powietrznej.

Bezawaryjne dziaウanie wszelkich systemw i urzアdze zapewniajア sウuソby techniczne.

Oカrodek Szkolenia Lotniczego prowadzi kursy dla kandydatw na kontrolerw ruchu lotniczego, a takソe kursy doskonalアce i odカwieソajアce dla pracownikw sウuソb ruchu lotniczego.