Logo Niepodlegウa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAッP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwj infrastruktury pastwowego organu zarzアdzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2012.09.11, 07:55

Seminarium „Rozwj Lotnisk w Maウopolsce stymulatorem dalszego rozwoju Maウopolski – korzyカci i utrudnienia”

zdj

10 wrzeカnia 2012 r. na lotnisku Jana Pawウa II Krakw-Balice odbyウo si seminarium poカwi鹹one zagadnieniu wpウywu rozwoju lotnisk w Maウopolsce na dalszy rozwj Maウopolski.
Uczestnicy seminarium w trakcie zwiedzania lotniska mogli zapozna si z infrastrukturア oraz obecnie realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi.

W czカci panelowej omawiane byウy nast麪ujアce zagadnienia:
1. przedstawienie planw rozwoju lotniska Mi鹽zynarodowego Portu Lotniczego im. J.P.II Krakw-Balice.
2. Strategia transportu lotniczego wojewdztwa maウopolskiego na lata 2008-2030 - plany Samorzアdu Wojewdztwa Maウopolskiego w zakresie rozwoju lotnisk – wpウyw lotniska na rozwj regionu.
3. Kierunki rozwoju lotnisk w Polsce, zarzアdzanie przestrzeniア powietrznア, bezpieczestwo ソeglugi powietrznej.
4. Plany rozwojowe w Balicach w obr鹵ie lotniska oraz poza jego granicami.

Uczestnicy zainteresowani rozwojem sieci lotnisk lokalnych i regionalnych w Maウopolsce mieli teソ okazj do przedyskutowania zagadnie oraz omwienia moソliwych do zrealizowania w najbliソszym czasie dziaウa koncepcyjnych, planistycznych i inwestycyjnych.


PAッP reprezentowana byウa przez Prezesa Krzysztofa Banaszka, ktry przedstawiウ prezentacj dotyczアcア kierunkw rozwoju lotnisk w Polsce, zarzアdzania przestrzeniア powietrznア i bezpieczestwa ソeglugi powietrznej. W swoim wystアpieniu przekazaウ informacje na temat finansowania sウuソb ソeglugi powietrznej oraz zmian regulacji w tym zakresie prowadzアcych do ograniczenia subsydiowania kosztw sウuソb kontroli lotniska (TWR) w ramach jednej strefy opウat. Ponadto w prezentacji Prezesa PAッP, zasygnalizowane zostaウy prace Komisji Europejskiej i Parlamentu dotyczアce regulacji i kierunkowych rozwiアza dot. pomocy publicznej dla lotnisk w Europie. Kluczowym zagadnieniem dla nowopowstajアcych lotnisk b鹽zie zdolnoカ do finansowania swojej bieソアcej dziaウalnoカci z uzyskiwanych przychodw. Naleソy dアソy do dywersyfikacji tych przychodw poprzez zach鹹anie do zakウadania rソnego rodzaju dziaウalnoカci lotniczej

Uczestnicy zainteresowani rozwojem sieci lotnisk lokalnych i regionalnych w Maウopolsce mieli teソ okazj do przedyskutowania zagadnie oraz omwienia moソliwych do zrealizowania w najbliソszym czasie dziaウa koncepcyjnych, planistycznych i inwestycyjnych.

Omawiano zagadnienia zwiアzane z ograniczeniami wyst麪ujアcymi przy inwestycjach okoウo lotniskowych, w szczeglnoカci zagadnienie przeszkd lotniczych oraz zagadnienia prawne (ustawy, rozporzアdzenia - wst麪ne propozycje zmian itp.).

Komunikat prasowy Mi鹽zynarodowego Portu Lotniczy im. Jana Pawウa II Krakw - Balice Sp. z o.o.

Wi鹹ej informacji:
http://ec.europa.eu/competition
http://www.eesc.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/L
powrt