Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2008.07.29, 11:34

Projekt drugiego pakietu przepisów dotyczących Jednolitej Przestrzeni Powietrznej - SES II

zdj

W dniu 25.06.2008 r. Kolegium Komisarzy Komisji Europejskiej przyjęło projekt drugiego pakietu przepisów dotyczących Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (SES II) (COM (2008) 388, COM (2008) 389, COM (2008) 390). Celem przedstawionych projektów jest dalsza poprawa bezpieczeństwa, obniżenie kosztów i zmniejszenie opóźnień w żegludze powietrznej.


Z analizy głównych założeń pakietu SES II wynika, iż opiera się on na czterech głównych filarach tj.:

- skuteczność działań;
- technologie;
- bezpieczeństwo;
- przepustowość.

Skuteczność działań.
Pierwszy filar wprowadza ulepszenia do obowiązujących przepisów na temat SES (zmienia je – lecz nie zastępuje), w tym wiążące cele w zakresie wydajności dla podmiotów zapewniających służby żeglugi powietrznej, funkcję zarządzania siecią europejską w celu zapewnienia spójności pomiędzy sieciami krajowymi oraz konkretny termin przed upływem którego państwa członkowskie mają zwiększyć wydajność, początkowo poprzez zastosowanie podejścia opartego na współpracy transgranicznej, określanej jako funkcjonalne bloki przestrzeni.

Ponadto w nowym pakiecie kwestie ochrony środowiska stanowią centralne zagadnienie w ramach jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej. Oczekuje się jednocześnie, że poprawa zarządzania ruchem lotniczym przyczyni się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, za które odpowiada lotnictwo. Z przeprowadzonych analiz wynika, iż spodziewane są oszczędności rzędu do 10 % na jeden lot, co oznacza redukcję emisji CO2 do 16 mln ton rocznie i obniżenie rocznych kosztów o 2,4 mld EURO.

Technologie.
Filar technologiczny skupia się na wprowadzeniu lepszych technologii. Celem programu SESAR, w którym uczestniczą wszystkie zainteresowane strony z sektora lotnictwa jest opracowanie i wdrożenie ogólnoeuropejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji. Po jego uruchomieniu możliwa będzie bezpieczna, zrównoważona i oszczędna obsługa coraz intensywniejszego ruchu lotniczego, którego wielkość ma wzrosnąć dwukrotnie do 2020 r.

Bezpieczeństwo.
Filar bezpieczeństwa przewiduje zwiększenie zakresu odpowiedzialności Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego czego rezultatem będzie wprowadzenie precyzyjnych, jednolitych i wiążących zasad dotyczących bezpieczeństwa portów lotniczych, zarządzania ruchem lotniczym i służb żeglugi powietrznej, a także dokładnego nadzoru nad ich wdrażaniem przez państwa członkowskie.

Przepustowość.
Zadaniem ostatniego filaru, dotyczącego przepustowości portów lotniczych, jest rozwiązanie problemu niedostatku pasów startowych i urządzeń w portach lotniczych, który obecnie stwarza ryzyko poważnego ograniczenia przepustowości. Inicjatywa zmierza do lepszego skoordynowania przydziałów czasu na start i lądowanie przyznawanych operatorom statków powietrznych ze środkami z zakresu zarządzania ruchem lotniczym. Obejmuje ona także ustanowienie obserwatorium przepustowości portów lotniczych w celu pełnego zintegrowania portów w sieci lotniczej.

Ponadto na obecnym etapie zakłada się, iż obecnie proponowany pakiet przepisów wejdzie w życie w roku 2009 r., a najpóźniej w 2010 r.

W inicjatywę SES obecnie zaangażowanych jest 38 państw w tym 27 państw członkowskich UE, 9 państw z Wspólnego Europejskiego Obszaru Lotniczego (Norwegia, Islandia i kraje Bałkanów Zachodnich) oraz Szwajcaria i Maroko.

Podkreślenia wymaga także fakt, iż Francja która objęła przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej z dniem 1 lipca br. na najbliższe półrocze zapowiada, iż tematyka związana z SES II jest obszarem któremu chce poświęcić najwięcej uwagi w trakcie swej Prezydencji.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
powrót