Logo Niepodlegウa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAッP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwj infrastruktury pastwowego organu zarzアdzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Kampus

Co i gdzie budujemy?

Nowy Kampus Polskiej Agencji ッeglugi Powietrznej powstanie przy al. Powstacw Warszawy w miejscowoカci Reguウy w gminie Michaウowice. Kampus stanowi b鹽zie zespウ budynkw rozlokowanych na dziaウce o powierzchni ponad 16 ha. Gウwnymi obiektami inwestycji b鹽ア: centrum operacyjne sウuソb ソeglugi powietrznej oraz budynek biurowy.
Projekt Kampusu zostaウ opracowany na podstawie koncepcji wyウonionej w drodze konkursu architektonicznego organizowanego ze Stowarzyszeniem Architektw Polskich. Jest on zgodny z wytycznymi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i dzi麑i nowoczesnemu wzornictwu stanowi b鹽zie atrakcyjnア, reprezentacyjnア przestrze.
Projektantem Kampusu zostaウa wybrana firma DEDECO. Budowa jest zaplanowana na lata 2022 – 2024, a wyposaソenie obiektw na rok 2025. W roku 2021 uruchomimy zamwienie na generalnego wykonawc.


Jak b鹽zie wyglアdaウ Kampus i czy wpウynie on na ソycie Mieszkacw Reguウ?

Kampus PAッP stanowi b鹽zie zespウ budynkw o nowoczesnym wyrazie architektonicznym, kubaturowo dostosowanym do okolicznej zabudowy (Urz鹽u Gminy Michaウowice) oraz warunkw wynikajアcych z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Istotnア rol kompozycyjnア w zaウoソeniu odgrywa b鹽zie ziele.
W ramach budowy Kampusu zrealizowane zostanア dwa wjazdy na teren obiektu – od alei Powstacw Warszawy i ulicy Granicznej. Szczegウowe rozwiアzania komunikacyjne zostanア okreカlone w toku prowadzonych post麪owa administracyjnych zwiアzanych z realizacjア inwestycji. Stosowane w Agencji godziny pracy personelu administracyjnego (7:00-15:00) oraz zmianowy tryb pracy personelu operacyjnego powodujア, ソe wpウyw realizacji inwestycji na zwi麑szenie ruchu w okolicy nie b鹽zie znaczアcy. Dodatkowo przewiduje si, ソe wi麑szoカ ruchu „do” i „z” Kampusu b鹽zie odbywa si w kierunku odwrotnym do dominujアcych potokw.
W trosce o dobro Mieszkacw zadbaliカmy o to, by projektowany Kompleks byウ nowoczesny i estetyczny. Architekci doウoソyli stara, aby utrzymaウ on wszelkie standardy bezpieczestwa energetycznego i przeciwpoソarowego. Podczas budowy zastosowane zostanア teソ nowoczesne technologie gwarantujアce bezpieczestwo danych i zapewniajアce optymalne warunki pracy operacyjnej dla personelu PAッP.
Kompleks b鹽zie zarazem w peウni ekologiczny. Uソycie najnowszych technologii, a takソe nowoczesne wzornictwo majア na celu zminimalizowanie wpウywu inwestycji na カrodowisko naturalne. Obecnoカ Kompleksu PAッP oraz jego pシniejsze funkcjonowanie nie odbije si wi鹹 negatywnie na okolicznych Mieszkacach.
Budowa Kompleksu PAッP to korzyカ dla caウej gminy Michaウowice, w ktrej powstanie innowacyjny oカrodek, unikalny w skali caウego kraju. Inwestycja Polskiej Agencji ッeglugi Powietrznej oznacza nowe miejsca pracy oraz wi麑sze wpウywy do lokalnej kasy.


Dlaczego budujemy Kampus PAッP?

Kampus w Reguウach peウni b鹽zie funkcj nowej siedziby PAッP i docelowo przejmie wszystkie funkcje operacyjne oraz wspomagajアce realizowane aktualnie w obiektach w Warszawie (z wyウアczeniem sウuソb dla lotniska Chopina i Oカrodka Szkolenia). W Kampusie zapewniana b鹽zie wi麑szoカ sウuソb ruchu lotniczego dla Polski, a takソe niezb鹽ne sウuソby pomocnicze.
Zaawansowane technologicznie obiekty to szereg korzyカci operacyjnych dla Polskiej Agencji ッeglugi Powietrznej, a wi鹹 i dla naszego kraju. Realizacja Kampusu wpisuje si bowiem w wizj PAッP, jako:
- Organizacji stanowiアcej pomost mi鹽zy Wschodem a Zachodem Europy w obszarze カwiadczenia usウug i zapewnienia sウuソb ソeglugi powietrznej.
- Organizacji innowacyjnej, inwestujアcej w wiedz i rozwj.
- Organizacji o silnej pozycji na europejskim rynku dostawcw usウug ソeglugi powietrznej.
Kampus umoソliwi skuteczniejsze reagowanie na wyzwania rozwijajアcego si rynku lotniczego, wzmacniajアc zarazem rol Polski jako kluczowego gracza w Europie ヲrodkowo-Wschodniej. W nowej siedzibie PAッP prowadzona b鹽zie dziaウalnoカ badawczo-rozwojowa na szerokア skal, w tym prace nad rozwojem kolejnych generacji systemw zarzアdzania ruchem lotniczym. Centrum w Reguウach stanowi b鹽zie jeden z najnowoczeカniejszych oカrodkw tego typu w Europie, umacniajアc zarazem naszア pozycj na rynku.
Budowa Kampusu to takソe szereg korzyカci operacyjnych dla Polskiej Agencji ッeglugi Powietrznej. Powstanie bezpieczne Big Data Center, czyli zaawansowane technologicznie centrum zarzアdzania ogromnア iloカciア danych uソywanych w operacjach lotniczych. Wybudowana zostanie infrastruktura niezb鹽na do prawidウowego funkcjonowania wielu nowych technologii: wirtualnych wieソ kontroli lotniska (rTWR), systemu zarzアdzania ruchem bezzaウogowych statkw powietrznych PansaUTM czy systemu zarzアdzania ruchem lotniczym iTEC, oraz umoソliwiajアca przeprowadzenie gウ鹵okiej rekonstrukcji przestrzeni powietrznej w Polsce w zwiアzku z realizacjア projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego.


Na jakim etapie jesteカmy?

W tej chwili trwa finalizacja prac projektowych w ramach etapu projektu wykonawczego. Prowadzimy post麪owanie w sprawie uzyskania zezwolenia na realizacj inwestycji.
9 kwietnia odbyウo si pierwsze spotkanie informacyjne PAッP z Mieszkacami gminy Michaウowice, w ktrym udziaウ wziアウ p.o. Prezesa PAッP Janusz Janiszewski i Wjt gminy Michaウowice Maウgorzata Pachecka. W ramach prowadzonego dialogu spoウecznego planowana jest teソ organizacja kolejnych spotka tego typu, b鹽ziemy o nich na bieソアco informowa.

Zapraszamy do zapoznania si z dokumentacjア:
Kampus PAッP - wizualizacja

Wsウuchujemy si w gウosy Mieszkacw gminy Michaウowice. Jesteカmy otwarci na Pastwa uwagi i propozycje.
Zapraszamy do kontaktu: kampus@pansa.pl