Logo Niepodlegウa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAッP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwj infrastruktury pastwowego organu zarzアdzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Dziaウalnoカ

Kontrola ruchu lotniczego, sウuソba informacji powietrznej, sウuソba alarmowa, planowanie przepウywu ruchu lotniczego nad Polskア, koordynacja zaj黎oカci przestrzeni powietrznej, prowadzenie biur odpraw zaウg oraz aktualizacja i wydawanie publikacji lotniczych to tylko niektre z licznych sfer dziaウalnoカci Polskiej Agencji ッeglugi Powietrznej (PAッP). Firma ta powstaウa 1 kwietnia 2007 przejmujアc obowiアzki Agencji Ruchu Lotniczego dziaウajアcej w strukturach Przedsi鹵iorstwa Pastwowego "Porty Lotnicze". PAッP jest jedynym "dostawcア" tego rodzaju usウug w Polsce. Kontrolerw ruchu lotniczego i informatorw FIS wi麑szoカ lotnikw rozpoznaje tylko po gウosie z codziennej radiowej korespondencji na lotniczych cz黌totliwoカciach, natomiast wyobraソenie na temat ich pracy zwykウy pasaソer klasy ekonomicznej, ma zazwyczaj na podstawie amerykaskich filmw akcji. Jak wyglアda praca ludzi, od ktrych zaleソy bezpieczestwo w przestrzeni powietrznej, kto nad tym wszystkim czuwa i jak to jest zorganizowane?

PAッP jest jedynア firmア w Polsce zatrudniajアcア kontrolerw ruchu lotniczego. Tylko okoウo 600 osb wykonuje ten zawd w naszym kraju. Badania wykazujア, ソe jest to jedna z najbardziej stresujアcych profesji na カwiecie. Na czym polega najwi麑sza trudnoカ? Kontroler musi wciアソ przewidywa, jak zaplanowa sytuacj w przestrzeni powietrznej w danym momencie, by zapewni sprawny i co najwaソniejsze - bezpieczny lot kaソdemu statkowi powietrznemu. Poza tym, co nie mniej waソne, powinien potrafi zareagowa prawidウowo na kaソdア najmniej spodziewanア sytuacj, jaka moソe mie miejsce w jego przestrzeni powietrznej. A sytuacja ta potrafi zmienia si bウyskawicznie.

Kaソdy kontroler odpowiedzialny jest za swj okreカlony sektor. Ruchem samolotw na lotniskach kontrolowanych sterujア kontrolerzy wieソowi. Czuwajア nad bezpiecznym koウowaniem samolotw ze stanowisk postojowych do momentu, gdy pilot zgウosi gotowoカ do startu. Dbajア takソe, by byウy zachowane odpowiednie odlegウoカci (separacje) mi鹽zy samolotami startujアcymi i lアdujアcymi. Kontrolerzy radarowej kontroli zbliソania przejmujア odlatujアcy samolot pod swojア "opiek" zapewniajアc mu sprawne wznoszenie i wylot na odpowiedniア tras. Musi by on bezkolizyjny z ruchem samolotw przylatujアcych w tym samym czasie na dane lotnisko. Przyloty sア wprowadzane na prostア do lアdowania, tak by odlegウoカci mi鹽zy nimi nie byウy mniejsze niソ przewidziane minima. Trzecim dziaウem, w ktrym pracuje najwi麑sza czカ kontrolerw zatrudnionych w PAッP jest kontrola obszaru. Za pomocア kilku radarw rozstawionych na terenie naszego kraju kontrolerzy obszaru カledzア ruch lotniczy nad Polskア 24 godziny na dob. Zapewniajア bezpieczestwo samolotom przelatujアcym drogami naszego FIRu oraz odlatujアcym i przylatujアcym w rejony kontrolowane polskich lotnisk.

Oprcz gウosu kontrolerw w eterze moソna usウysze takソe informatorw radarowej sウuソby informacji powietrznej (FIS), ktrzy zajmujア si ruchem statkw powietrznych w przestrzeni niekontrolowanej. Ich prac porwna moソna do sウuソby kontroli obszaru, z tア jednak podstawowa rソnicア, ソe nie zapewniajア oni separacji samolotom b鹽アcych pod ich opiekア. Zamiast tego, na podstawie danych radarowych, informujア pilotw o wszelkich statkach powietrznych ktre mogア by kolizyjne z ich maszynア, zanim znajdア si one w zasi麋u wzroku pilota. Kolejnym zadaniem informatorw FIS jest dbanie o to by piloci statkw powietrznych nie wlatywali w strefy dla nich niedost麪ne. Strzegア wi鹹 granic m.in. stref kontrolowanych lotnisk (CTR), rejonw kontrolowanych lotnisk (TMA), stref zakazanych czy stref czasowo zarezerwowanych (TSA).

Sウuソba FIS musi sprosta wielkiej rソnorodnoカci stopnia wyszkolenia pilotw oraz rソnorodnoカci statkw powietrznych jakie zgウaszajア si do nich na ウアcznoカ. Sア to przede wszystkim samoloty prywatne i aeroklubowe, motolotnie, balony a zdarzajア si takソe paralotnie, sterowce i samoloty liniowe. W przestrzeni tej nie sア rzadkoカciア takソe wojskowe i policyjne statki powietrzne, a przede wszystkim カmigウowce ratownicze.
Koordynacja lotw zwウaszcza tych ostatnich, jest zazwyczaj dobrym sprawdzianem wspウdziaウania poszczeglnych sウuソb. Cz黌to zdarza si, ソe zaウoga zabiera pacjenta wymagajアcego natychmiastowego transportu np. z miejsca wypadku gdzieカ poza przestrzeniア kontrolowanア by dostarczy go do szpitala w duソym mieカcie znajdujアcego si cz黌to w CTR. W takich przypadkach kluczowe znaczenie ma sprawne przekazywanie informacji mi鹽zy FISem, Wieソア a Zbliソaniem tak by kontroler wieソowy oraz kontroler zbliソania mieli szans takiego zaplanowania ruchu odlotowego i przylotowego na lotnisko, by umoソliwi maszynie ratowniczej, priorytetowy lot po prostej na przyszpitalne lアdowisko.

Jest to jeden z przykウadw setek - niewidocznych dla pilota - koordynacji, jakie codzienne czyniア mi鹽zy sobア poszczeglne organy sウuソb kontroli ruchu lotniczego i sウuソby informacji powietrznej. Ich celem jest pウynne, uporzアdkowane i bezpieczne prowadzenie ruchu lotniczego.
W PAッP dziaウa rwnieソ rzesza ludzi, ktrych nie sウycha przez radio. Nie majア oni kontaktu z pilotami, ani tym bardziej z pasaソerami samolotw. Nad pracア caウego centrum zarzアdzania ruchem lotniczym czuwajア szefowie zmian. Oprcz codziennej organizacji pracy kontrolerw peウniア istotnア rol w sytuacjach kryzysowych koordynujアc dziaウania i wspウpracujアc z jednostkami poszukiwawczo ratowniczymi (SAR). Poza kontrolerami ruchu lotniczego i informatorami podlegajア im takソe pracownicy komrki FLOW dbajアcej o to, by w danym miejscu i czasie nie zostaウa przekroczona pojemnoカ danego sektora przestrzeni powietrznej kontrolowanej. Innymi sウowy, by w jednym miejscu nie pojawiウa si jednoczeカnie zbyt duソa liczba maszyn. Takie regulacje byウyby niemoソliwe bez pracy ludzi na briefingach i w dziale przetwarzania planw lotu. Warto wiedzie, ソe kaソdy lot samolotu w przestrzeni kontrolowanej posiada przyporzアdkowany mu plan lotu w bazie danych systemu kontroli ruchu lotniczego. Na podstawie takich planw moソna okreカli planowane natソenie ruchu lotniczego w kaソdym sektorze przestrzeni powietrznej nad Polskア i caウア Europア. W tym miejscu nie mogウoby si oby bez sieci wymiany danych z jednostkア planujアcア ruch w przestrzeni Europejskiej zlokalizowanア w Brukseli, a przede wszystkim - bez caウego systemu radarowego dziaウajアcego w PAッP. Czerpie on dane z 8 umieszczonych na terenie Polski radarw. Nad ich utrzymaniem czuwa sztab technikw i informatykw. Obecnie trwajア prace nad wprowadzeniem nowego systemu operacyjnego dla kontroli ruchu lotniczego, ktry zastアpi system dziaウajアcy obecnie juソ od wczesnych lat dziewi訶ziesiアtych.

Kolejnア waソnア czカciア PAッP jest caウy pion zwiアzany z zarzアdzaniem przestrzeniア powietrznア (ASM). To wウaカnie zadaniem ASM jest projektowanie i wprowadzanie do uソytkowania CTRw, TMA, oraz stref elastycznych takich jak TSA czy strefy 誣icze (EA). Z tア grupア elementw przestrzeni zwiアzane jest kolejne zadanie ASM - zarzアdzanie ich aktywnoカciア. Efektem tego jest informacja dla lotnika oraz dla sウuソb kontroli ruchu i informacji powietrznej o tym, ktre rejony przestrzeni powietrznej dost麪ne sア dla wszystkich pilotw, a ktre wyウアcznie dla tych, ktrzy je dla siebie zarezerwowali. To, jak przebiegajア granice poszczeglnych elementw przestrzeni powietrznej, a takソe inne istotne dla pilotw informacje publikuje Dziaウ Informacji Lotniczej (AIS). Najbardziej znanym lotnikom efektem jego pracy jest co miesiアc aktualizowane AIP Polska, mapy lotnicze oraz Biuletyn VFR.

Polska Agencja ッeglugi Powietrznej to zウoソona instytucja, tak jak zウoソone z wielu aspektw jest w dzisiejszych czasach dbanie o uporzアdkowany przepウyw i - przede wszystkim - bezpieczestwo ruchu lotniczego. Jej ambicjア jest dorwnywanie najlepszym nie tylko w Europie ale i na caウym カwiecie firmom カwiadczアcym tego typu usウugi. Jednak najwaソniejszア sprawア jest dla niej zadowolenie jej klienta - pilota, dla ktrego chce by dobrym zarzアdzajアcym przestrzeniア, po ktrej porusza si jego statek powietrzny.