Logo Niepodlegウa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAッP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwj infrastruktury pastwowego organu zarzアdzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2012.09.18, 09:29

„Rozwj Techniki, Technologii i Transportu w Lotnictwie” Pozna, 17-18 wrzeカnia 2012

zdj

W poウowie wrzeカnia 2012 r. w Centrum Wykウadowo – Konferencyjnym Politechniki Poznaskiej odbywa si konferencja pn. „Rozwj Techniki, Technologii i Transportu w Lotnictwie”.
Wydarzenie to patronatem objアウ m.in. Minister Obrony Narodowej, Marszaウek Wojewdztwa Wielkopolskiego, Wojewoda Wielkopolski oraz Prezydent Miasta Poznania. Prof. dr hab. inソ. Tomasz 」odygowski, Rektor Politechniki Poznaskiej jest koordynatorem tej konferencji.

Tematyka konferencji dotyczy przeglアdu カwiatowych tendencji na temat nowoczesnej techniki i technologii zwiアzanej z produkcjア obiektw latajアcych oraz problematyki wspウczesnego transportu lotniczego. Konferencja stanowiウa forum wspウpracy カwiata nauki i innowacji z praktycznym wdraソaniem wynikw w przemyカle lotniczym

Pierwszego dnia konferencji, 17 wrzeカnia br., miaウy miejsce trzy sesje plenarne. Wカrd osb prezentujアcych byウy takie osobistoカci jak: gen. bryg. pil. WP Mirosウaw Hermaszewski, pウk w st. spocz. dr pil. Edmund Klich, gen. Bryg. Pil. Tadeusz Mikutel oraz Prezes Polskiej Agencji ッeglugi Powietrznej, Krzysztof Banaszek.

W czasie trwania sesji poruszono takie tematy jak: osiアgni鹹ia technologiczne w kosmonautyce, wykorzystanie teorii systemowych w badaniu zdarze lotniczych, systemy wspierajアce zarzアdzanie bezpieczestwem lotw, jak rwnieソ wielokryterialna ocena wojskowych samolotw transportowych czy znaczenie wspウczesnych zaawansowanych technik pomiarowych dla rozwoju lotnictwa – AIM2 EU PROJECT.


Prezes PAッP wygウosiウ prezentacj pt. „Podsumowanie przepustowoカci lotnisk w czasie EURO 2012 oraz wypracowanie jednolitej metodologii okreカlania przepustowoカci lotnisk w Polsce”. Krzysztof Banaszek przedstawiウ aktualne informacje o ruchu lotniczym obsウugiwanym w polskiej przestrzeni powietrznej i na polskich lotniskach komunikacyjnych. Przedstawiono teソ szacowanア przepustowoカ lotnisk komunikacyjnych wyliczonア w oparciu o ruch lotniczy z roku 2011 oraz zadeklarowanア na czas EURO przepustowoカ lotnisk, ktrej podwyソszenie byウo moソliwe od maja 2012 r. dzi麑i wykonanym na lotniskach inwestycjom oraz przygotowaniom organizacyjnym i inwestycjom PAッP. Zaprezentowane wielkoカci wskazujア na moソliwoカci operacyjne polskich lotnisk, ktre obecnie mogア obsウuソy カrednio nawet kilkakrotnie wi麑szy ruch lotniczy, pod warunkiem jego koordynacji i optymalnego wykorzystania przepustowoカci godzinowej przez np. 18 godzin dziennie. W czasie prezentacji okreカlono teソ obszary moソliwej wspウpracy uczelni z PAッP np. w zakresie symulacji przestrzeni, analizy funkcjonowania lotnisk oraz wskazano na koniecznoカ zastosowania jednej metodologii okreカlania przepustowoカci lotnisk komunikacyjnych w Polsce co pozwoli na ich porwnywanie a takソe uウatwi podejmowanie decyzji dotyczアcych racjonalnego rozwoju i wykorzystania infrastruktury.
Przedstawiona prezentacja jest dost麪na w pliku: PDF.

Podczas trwania pierwszego dnia konferencji podpisano takソe porozumienie o wspウpracy w obszarze edukacyjnym i naukowo-badawczym majアcym na celu podejmowanie wsplnych inicjatyw mi鹽zy PAッP a Politechnikア Poznaskア. Z ramienia PAッP porozumienie podpisaウ Prezes Krzysztof Banaszek, ze strony Politechniki Poznaskiej Rektor prof. dr hab. inソ. Tomasz 」odygowski.

Pod koniec pierwszego dnia konferencji odbyウo si rwnieソ zwiedzanie laboratoriw oraz wystawa i prezentacja sprz黎u lotniczego Politechniki Poznaskiej.

Wi鹹ej informacji, jak rwnieソ harmonogram konferencji dost麪ny jest na http://www.rtl.put.poznan.pl/


Prezes PAッP podczas prelekcji


Podpisywanie porozumienia o wspウpracy. Po prawej Prezes PAッP Krzysztof Banaszek, z lewej Rektor Politechniki Poznaskiej prof. dr hab. inソ. Tomasz 」odygowski.
powrt