Logo Niepodlegウa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAッP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwj infrastruktury pastwowego organu zarzアdzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Inspekcja lotnicza - zadania

Samoloty Inspekcji Lotniczej kontrolujア z powietrza prawidウowe dziaウanie naziemnych urzアdze zabezpieczenia ruchu lotniczego, zgodnie z wytycznymi ICAO i regulacjami wydanymi przez polskie wウadze. Inspektorzy sprawdzajア teソ procedury lotu: konwencjonalne i RNAV.

Inspekcja Lotnicza speウnia bardzo waソnア rol bowiem nadzór urzアdze, prowadzony z ziemi nie daje stuprocentowej gwarancji, ソe sygnaウy, radiowe lub カwietlne, odbierane przez urzアdzenia pokウadowe statków powietrznych  sア prawidウowe i mieszczア si w ソアdanych tolerancjach.

Inspekcja Lotnicza istnieje od 1963 roku znajdujアc si kolejno w strukturach PLL „LOT”, Zarzアdu Ruchu Lotniczego i Lotnisk Komunikacyjnych, nast麪nie Przedsi鹵iorstwa Pastwowego „Porty Lotnicze”.

Obecnie Inspekcja Lotnicza dziaウa w Polskiej Agencji ッeglugi Powietrznej.

Okoウo 80% zada Inspekcji to kontrole z powietrza urzアdze nawigacyjnych – radiowych i カwietlnych. Urzアdzenia radionawigacyjne stanowiア w zdecydowanej wi麑szoカci wウasnoカ PAッP, systemy カwietlne naleソア do portów lotniczych.

W Polsce dziaウa okoウo 150 urzアdze radionawigacyjnych i systemów カwietlnych. Inspekcja wykonuje kontrole  wdroソeniowe, okresowe i doraシne, a dla systemów ILS równieソ kategoryzujアce.

W ramach wspomnianych kontroli sprawdzane sア systemy lアdowania wedウug wskaza przyrzアdów (ILS), radiolatarnie bezkierunkowe (NDB) oraz ogólnokierunkowe (VOR i DVOR), radiodalmierze (DME) , nawigacyjne systemy カwietlne (systemy カwiateウ podejカcia oraz systemy カwiateウ dróg startowych), precyzyjne wskaシniki カcieソki schodzenia (PAPI) oraz radary kontroli ruchu lotniczego.

Sprawdzeniom podlegajア równieソ nowo powstajアce oraz juソ istniejアce procedury lotnicze - konwencjonalne oraz nawigacji obszarowej (RNAV) oparte o sensor DME-DME i systemy nawigacji satelitarnej (GNSS). W nieodlegウej przyszウoカci wdroソone zostanア procedury kontroli systemów wspomagajアcych (GBAS) dla nawigacji satelitarnej (GNSS) oraz cz黌totliwoカci radiowych wykorzystywanych w komunikacji lotniczej.

Do wymienionych  zada wykorzystywane sア specjalnie przystosowane samoloty pomiarowe: typu  L-410 UVP-E 15 „Turbolet” oraz najnowszy nabytek PAッP , zakupiony w 2015 roku Beechcraft King Air 350.

Obie maszyny z racji swojego barwnego malowania nazywane sア  "Papugami". Dawniej jaskrawe kolory samolotów pomiarowych uウatwiaウy ich obserwacj operatorowi teodolitu stanowiアcego w minionych latach podstaw systemu odniesienia.

Obecnie trzon systemu odniesienia stanowiア systemy satelitarne, wspierane przez naziemne stacje referencyjne (DGPS) wykorzystywane w czasie kontroli systemów ILS dla kategorii II i III.

Dzi麑i obecnie uソywanym systemom dokウadnoカ okreカlenia pozycji samolotu pomiarowego wyznaczana jest z dokウadnoカciア rz鹽u 1 metra, a przy uソyciu naziemnej stacji referencyjnej nawet rzアdu kilku centymetrów.

Obydwa samoloty wyposaソone sア w systemy kontroli z powietrza wyprodukowane i zamontowane przez niemieckア firm Aerodata AG, カwiatowego lidera w dziedzinie projektowania i produkcji tego typu urzアdze.

Systemy umoソliwiajア przeprowadzenie wszechstronnej analizy dziaウania urzアdze nawigacyjnych lub poprawnoカci procedur lotniczych. Aparatura pomiarowa wyposaソona w specjalistyczne oprogramowanie umoソliwia na pokウadzie samolotu odbiór i rejestracj zespolonych sygnaウów nawigacyjnych w czasie rzeczywistym. Sア one selekcjonowane na szereg skウadowych i poddawane gruntownej analizie w porównaniu z rzeczywistア pozycjア wyznaczonア przez system odniesienia.

W urzアdzeniach radionawigacyjnych sprawdzana jest przede wszystkim dokウadnoカ wskaza i zwiアzane z niア pochodne oraz zasi麋 dziaウania. Jeカli zostanア stwierdzone bウ鹽ne wskazania lub odchylenia od parametrów nominalnych wykraczajアce poza dopuszczalne tolerancje, inspektorzy pokウadowi, drogア radiowア, zlecajア naziemnym sウuソbom eksploatacyjnym dokonanie stosownych korekt w pracy urzアdze.

Gdy regulacje nie sア w stanie zniwelowa nieprawidウowych parametrów sygnaウu ograniczany jest zakres pracy urzアdzenia (np. poprzez wyznaczenie sektorów, w których sygnaウ jest nieuソyteczny do celów nawigacyjnych) lub urzアdzenie naziemne jest wyウアczane z pracy operacyjnej. Po dokonanej regulacji lub naprawie i przeprowadzonych pomiarach naziemnych Inspekcja Lotnicza dokonuje ponownej kontroli z powietrza. Jeソeli wszystkie parametry sア w normie urzアdzenie zostaje przywrócone do pracy operacyjnej, a potwierdzeniem tego jest wystawiany protokóウ z wynikami pomiarów.

Rejestracja wszystkich mierzonych parametrów urzアdze, wykresy oraz wykonane analizy wyników sア nast麪nie archiwizowane, umoソliwiajアc w czasie kolejnych kontroli dokonanie porównania parametrów pracy na przestrzeni czasu, uwzgl鹽niajアc przy tym wpウyw chociaソby takich czynników jak umiejscowienie w rejonie dziaウania urzアdze nowych przeszkód terenowych, czy starzenie si systemów antenowych naraソonych na dziaウanie niekorzystnych czynników atmosferycznych.

Kontroli z powietrza podlegajア takソe wszystkie typy sygnaウów カwietlnych strefy podejカcia do lアdowania (カwiatウa カwiecenia staウego i impulsowe) oraz drogi startowej (próg, kraw鹽zie, strefa przyziemienia, oカ centralna i koniec drogi startowej). Kaソda niesprawnoカ sygnaウu カwietlnego - nieprawidウowe ustawienie kアtowe w pウaszczyシnie pionowej i poziomej, brak  wウaカciwego filtru カwietlnego, uszkodzenie oprawy czy brak シródウa カwiatウa - sア oceniane przez inspektora pokウadowego oraz fotograficznie rejestrowane i archiwizowane jako uzupeウnienie protokoウów z przeprowadzonej kontroli.

Sprawdzane sア równieソ moソliwoカci dziaウania operacyjno-ruchowego systemu polegajアce na regulacji intensywnoカci カwiecenia poszczególnych grup カwiateウ. Najwaソniejszym parametrem pracy wzrokowych systemów nawigacyjnych, ocenianym podczas kontroli z powietrza, jest poprawnoカ informowania zaウóg statków powietrznych o ich pozycji wzgl鹽em drogi startowej.