Logo Niepodlegウa
Logo PANSA
A A A      
 
Polska wersja Contact Us    
zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film cybersecurity
Film cybersecurity
Film o PAッP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni PowietrznejDrony ASM1 Strona projektu - Rozwj infrastruktury pastwowego organu zarzアdzania ruchem lotniczym


Logo CEF


Bezzaウogowe statki powietrzne i modele latajアce (VLOS)

Pobierz
formularz
(DOC)
Pobierz
formularz
(PDF)
Wzr
wypeウnionego
formularza
Zasady wykonywania lotw bezzaウogowymi statkami powietrznymi i modelami latajアcymi (RPA)

PODSTAWOWE DEFINICJE:

Bezzaウogowy statek powietrzny BSP (oglnie) - statek powietrzny, ktry nie wymaga do lotu zaウogi obecnej na pokウadzie oraz nie ma moソliwoカci zabierania pasaソerw, pilotowany zdalnie lub wykonujアcy lot autonomiczny. W polskim prawodawstwie bezzaウogowymi statkami powietrznymi wykonuje si loty w celach innych niソ rekreacyjne lub sportowe;

Model zdalnie sterowany w polskim prawodawstwie oznacza bezzaウogowy statek powietrzny wykonujアcy lot w celach rekreacyjnych lub sportowych;

Operacje w zasi麋u widocznoカci wzrokowej VLOS (Visual Line of Sight Operation) operator lub przynajmniej jeden obserwator utrzymuje kontakt wzrokowy nieuzbrojonym okiem z bezzaウogowym statkiem powietrznym lub modelem latajアcym w celu okreカlenia jego poウoソenia wzgl鹽em operatora i w przestrzeni powietrznej oraz zapewnienia bezpiecznej odlegウoカci od innych statkw powietrznych, przeszkd, osb lub zwierzアt;

Operacje z widokiem z pierwszej osoby FPV (First Person View) - operacje, w ktrych operator pilotuje bezzaウogowy statek powietrzny lub model latajアcy, nie utrzymujアc z nim bezpoカredniego kontaktu wzrokowego, okreカlajアc jego poウoソenie w przestrzeni powietrznej przez obraz przekazywany w czasie rzeczywistym na ziemi przez urzアdzenia zamontowane na jego pokウadzie;

Operacje poza zasi麋iem widocznoカci wzrokowej BVLOS (Beyond Visual Line of Sight Operation) - operacje, w ktrych operator bezzaウogowego statku powietrznego nie utrzymuje bezpoカredniego kontaktu wzrokowego z bezzaウogowym statkiem powietrznym. Loty tego typu mogア wykonywa jedynie osoby posiadajアce カwiadectwo kwalifikacji operatora bezzaウogowego statku powietrznego;

Lot automatyczny (w warunkach BVLOS) - operacje, w ktrych bezzaウogowy statek powietrzny w sposb automatyczny realizuje start i lアdowanie w wyznaczonym miejscu oraz lot po zaprogramowanej trasie, gdy operator jedynie peウni zdalny nadzr nad operacjア, zachowujアc moソliwoカ niezwウocznego przej鹹ia zdalnego sterowania bezzaウogowym statkiem powietrznym lub podj鹹ia innych dziaウa na wypadek wystアpienia sytuacji niebezpiecznej. Loty tego typu mogア wykonywa jedynie osoby posiadajアce カwiadectwo kwalifikacji operatora bezzaウogowego statku powietrznego;

Operator - osoba zdalnie pilotujアca bezzaウogowy statek powietrzny lub model latajアcy albo nadzorujアcア lot i zarzアdzajアcア lotem bezzaウogowego statku powietrznego lub grupア bezzaウogowych statkw powietrznych w lotach automatycznych. W przypadku wykonywania operacji wojskowym statkiem powietrznym rwnieソ wyszkolony personel posiadajアcy uprawnienia do wykonywania operacji na danym typie bezzaウogowego statku powietrznego;

Obserwator - osoba wyznaczona przez operatora, ktra poprzez obserwacj wzrokowア bezzaウogowego statku latajアcego lub modelu latajアcego nieuzbrojonym okiem pomaga operatorowi w okreカlaniu poウoソenia w przestrzeni powietrznej bezzaウogowego statku latajアcego lub modelu latajアcego oraz w zapewnieniu bezpiecznej odlegウoカci od innych statkw powietrznych, przeszkd, osb, zwierzアt lub mienia;

Kontakt wzrokowy nieuzbrojonym okiem - obserwacja wzrokowa prowadzona przez operatora lub obserwatora bezzaウogowego statku latajアcego lub modelu latajアcego bez pomocy przyrzアdw optycznych, z wyウアczeniem szkieウ korekcyjnych noszonych w celu korekcji posiadanej wady wzroku;

Szczeglna ostroソnoカ - ostroソnoカ polegajアcア na zwi麑szeniu uwagi, dostosowaniu zachowania operatora lub zabezpieczenia i przystosowania miejsca startu i lアdowania bezzaウogowego statku powietrznego, modelu latajアcego lub obszaru, nad ktrym lot si odbywa, do warunkw i sytuacji zmieniajアcych si podczas wykonywania lotu, w stopniu umoソliwiajアcym bezpieczne wykonanie lotu;

Bezpieczna odlegウoカ - odlegウoカ bezzaウogowego statku powietrznego lub modelu latajアcego od innych statkw powietrznych, przeszkd, osb lub zwierzアt, umoソliwiajアcア unikni鹹ie kolizji, wynikajアcア z analizy panujアcych warunkw meteorologicznych, otoczenia i przeszkd znajdujアcych si w obszarze wykonywania lotu oraz rodzaju uソywanego modelu latajアcego i kwalifikacji operatora;

ヲwiadectwo kwalifikacji operatora bezzaウogowego statku powietrznego - dokument stwierdzajアcy posiadanie okreカlonych kwalifikacji i upowaソniajアcy do wykonywania lotw BSP w celach innych niソ rekreacyjne lub sportowe. カwiadectwa kwalifikacji wydawane sア przez Urzアd Lotnictwa Cywilnego.

Rekreacja - jest to forma dziaウania wybrana dobrowolnie przez czウowieka ze wzgl鹽u na osobiste zainteresowania i dla odpoczynku, rozrywki lub rozwoju wウasnej osobowoカci; podejmowana poza obowiアzkami zawodowymi, spoウ. i domowymi, w czasie wolnym od pracy.

Sport - forma aktywnoカci czウowieka, majアca na celu doskonalenie sprawnoカci fizycznych w ramach wspウzawodnictwa, indywidualnie lub zbiorowo, wedウug reguウ umownych.

Komercja - dziaウalnoカ nastawiona jedynie na osiアgni鹹ie zysku, teソ: produkty takiej dziaウalnoカci


Loty modeli latajアcych oraz bezzaウogowych statkw powietrznych uソywanych wyウアcznie w operacjach w zasi麋u wzroku naleソy wykonywa zgodnie z przepisami okreカlonymi w:

zaウアczniku nr 6 (modele latajアce uソywane do celw rekreacyjnych lub sportowych) oraz 6a (bezzaウogowe statki powietrzne uソywane do celw innych niソ rekreacja i sport) do Rozporzアdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyウアczenia zastosowania niektrych przepisw ustawy Prawo lotnicze do niektrych rodzajw statkw powietrznych oraz okreカlenia warunkw i wymaga dotyczアcych uソywania tych statkw (tekst jednolity)

Powyソsze przepisy okreカlajア zasady wykonywania lotw dla:

 • Bezzaウogowych statkw powietrznych o masie startowej nie wi麑szej niソ 150 kg, uソywanych w operacjach w zasi麋u widocznoカci wzrokowej VLOS, oraz bezzaウogowych statkw powietrznych o masie startowej nie wi麑szej niソ 2 kg, uソywanych w operacjach z widokiem z pierwszej osoby FPV, uソywanych w celach rekreacyjnych lub sportowych (zaウアcznik 6 - modele latajアce);
 • Bezzaウogowych statkw powietrznych o masie startowej nie wi麑szej niソ 150 kg, uソywanych w operacjach w zasi麋u widocznoカci wzrokowej VLOS, oraz bezzaウogowych statkw powietrznych o masie startowej nie wi麑szej niソ 2 kg, uソywanych w operacjach z widokiem z pierwszej osoby FPV, uソywanych w celach innych niソ rekreacyjne lub sportowe (zaウアcznik 6a - bezzaウogowe statki powietrzne).Koordynacja lotw BSP z Polskア Agencjア ッeglugi Powietrznej

Dotyczy bezzaウogowych statkw powietrznych oraz modeli latajアcych o masie startowej nie wi麑szej niソ 25 kg w odlegウoカci nie wi麑szej niソ 6 km od granicy lotniska (ogrodzenie).

Operatorzy bezzaウogowych statkw powietrznych oraz modeli latajアcych o MTOM nie wi麑szej niソ 25 kg uソywanych wyウアcznie w operacjach w zasi麋u wzroku operatora (VLOS) planujアcy loty w strefach kontrolowanych lotnisk (CTR) majア obowiアzek dokona zgウoszenia do PAッP/ASM1 na minimum 3 dni robocze przed planowanymi lotami celem okreカlenia moソliwoカci i warunkw wykonania lotw.

Nie ma obowiアzku zgウaszania lotw w przypadku:

 • wykonywania lotw powyソej 6km od granicy lotniska (ogrodzenie) obj黎ego strefア CTR jeソeli loty wykonywane sア bezzaウogowymi statkami powietrznymi oraz modelami latajアcymi o masie startowej nie wi麑szej niソ 25 kg i do wysokoカci nie wi麑szej niソ 100 m nad poziomem terenu.
 • wykonywania lotw powyソej 1km od granicy lotniska (ogrodzenie) obj黎ego strefア CTR jeソeli loty wykonywane sア bezzaウogowymi statkami powietrznymi oraz modelami latajアcymi o masie startowej nie wi麑szej niソ 0,6 kg oraz do wysokoカci nie wi麑szej niソ 30 m lub do wysokoカci najwyソszej przeszkody, w tym drzew lub obiektw budowlanych, znajdujアcej si w promieniu do 100 m od operatora.

Loty w strefie CTR nie speウniajアce powyソszych wymogw wymagajア zgウoszenia do Dziaウu Zarzアdzania Operacjami Bezzaウogowych Statkw Powietrznych PAッP.

UWAGA: ze wzgl鹽w bezpieczestwa PAッP zastrzega sobie prawo do nie wydania zgody na loty:

 • w promieniu 6km od granic lotniska obj黎ego strefア CTR;
 • powyソej 6km od granic lotniska obj黎ego strefア CTR przy lotach powyソej 100m m nad poziomem terenu
 • wykonywane w celach rekreacyjnych lub sportowych prze osoby nie posiadajアce カwiadectwa kwalifikacji operatora BSP.

Obszar obowiアzkowego zgウoszenia lotu BSP VLOS w strefie CTR (np. CTR Warszawa): mapa
(Kliknij na map, aby jア powi麑szy)

Uwaga: Strefy CTR Bydgoszcz, Lublin, 」dシ, Rzeszw, Szczecin, Szymany, Zielona Gra nie sア aktywne H24. Poza ich czasem aktywnoカci ktry publikowany jest depeszア NOTAM dla danego lotniska obowiアzujア strefy RMZ.Wykonywanie lotw bezzaウogowych statkw powietrznych i modeli latajアcych (BSP) w operacjach w zasi麋u widocznoカci wzrokowej (VLOS) w pozostaウych strukturach przestrzeni powietrznej

Strefa Moソliwoカ wykonania lotu BSP Uwagi
Struktury staウe (nieelastyczne) - aktywne najczカciej H24
TMA
(rejon kontrolowany lotniska lub w黝ウa lotnisk)
Zakaz lotw Niezaleソnie od wagi modelu latajアcego lub bezzaウogowego statku powietrznego
P*
(strefa zakazana)
Za zgodア zarzアdzajアcego obiektem obj黎ym danア strefア i na warunkach przez niego okreカlonych. Nie stosuje si w przypadku wykonywania operacji w zasi麋u widocznoカci wzrokowej VLOS modelami latajアcymi i bezzaウogowymi statkami powietrznymi, ktrych masa startowa nie przekracza 0,6 kg, w przypadku wykonywania lotw w odlegウoカci wi麑szej niソ 500 m od terenu obiektu chronionego przez stref P do wysokoカci nie wi麑szej niソ 30 m lub do wysokoカci najwyソszej przeszkody, w tym drzew lub obiektw budowlanych, znajdujアcej si w promieniu do 100 m od operatora.
R*
(strefa ograniczona)
Strefy nad parkami narodowymi
W obszarze strefy R obejmujアcym przestrze powietrznア znajdujアca si bezpoカrednio nad obszarem parku narodowego za zgodア zarzアdzajアcego danym parkiem narodowym i na warunkach przez niego okreカlonych

Inne strefy R
Inne strefy R mogア by publikowane na wniosek uprawnionych podmiotw via NOTAM na potrzeby zabezpieczenia dziaウa majアcych na celu zapewnienie bezpieczestwa pastwa lub porzアdku publicznego, zapobieganie skutkom kl黌k ソywioウowych lub ich usuwanie, ratowanie ソycia lub zdrowia ludzkiego. W tego typu strefach R naleソy bezwzgl鹽nie przestrzega rodzaju ograniczenia niezaleソnie od wagi modelu latajアcego lub bezzaウogowego statku powietrznego.
Niezaleソnie od wagi modelu latajアcego lub bezzaウogowego statku powietrznego.

* nie stosuje si w przypadku wykonywania lotw zwiアzanych z zapewnieniem bezpieczestwa publicznego, z bezpieczestwem i obronnoカciア pastwa, ochronア granicy pastwowej, ochronア bezpieczestwa wewn黎rznego pastwa lub poszukiwaniem i ratownictwem
ADIZ*
(strefa identyfikacji obrony powietrznej)
Po poinformowaniu o lokalizacji i czasie lotw organu sウuソby ruchu lotniczego (ATS) (Air Traffic Services) odpowiedzialnego za przestrze (FIS), w ktrej ma by wykonywany lot, lub AMC Polska (ASM 3) Niezaleソnie od wagi modelu latajアcego lub bezzaウogowego statku powietrznego
RMZ
(strefa obowiアzkowej ウアcznoカci)
Patrz AIP Polska ENR 3.2 RMZ Warszawa (zaczyna si poza CTR Warszawa)
Zgウoszenie telefoniczne lotw przed startem do Sウuソby Informacji Powietrznej (FIS) w przedziale wysokoカci 100m AGL - 200m AGL. Powyソej 200m AGL brak moソliwoカci wykonania lotu bez staウej dwukierunkowej ウアcznoカci radiowej z FIS.

Pozostaウe RMZ (Bydgoszcz, Lublin, 」dシ, Rzeszw, Szczecin, Szymany, Zielona Gra
Posiadajア granice poziome / pionowe toソsame z CTR (od GND)oraz TMA i obowiアzujア poza czasem aktywnoカci CTR/TMA.

Zgウaszajアc lot w RMZ (zaleソnie od sektora FIS, w ktrym wykonywany jest lot) przekazujemy informacj o:
 • typie statku powietrznego (dron VLOS);
 • miejscu wykonywania lotw;
 • wysokoカci lotw;
 • przewidywanym czasie lotw;
 • dodatkowe informacje na ソアdanie FIS.
Struktury elastyczne
Czas aktywnoカci (UTC) struktur elastycznych podany w Planie Uソytkowania Przestrzeni Powietrznej na stronie https://airspace.pansa.pl/. AUP dost麪ne jest jako:
 • БUP AUP bieソアce (6:00 6:00 UTC) zawierajアce wszystkie elastyczne strefy zamwione dzie przed operacjami. Jest to sytuacja planowana.
 • НEXT AUP" kolejne AUP publikowane na kolejny dzie (najpシniej o godzinie 14:00UTC dnia poprzedzajアcego loty). Jest to sytuacja planowana.
 • ФUP Updated Use Plan bieソアce AUP zmodyfikowane w dniu operacji o faktycznア zaj黎oカci przestrzeni w godzinach podanych na stronie.
UWAGA: w przestrzeni niekontrolowanej (poniソej 9500ft AMSL) obowiアzuje zasada, ソe moソna tylko skraca zaplanowane czasy zaj黎oカci przestrzeni, dzi麑i czemu w ciアgu dnia czas aktywnoカci stref nie zwi麑szy si. Czas podany na stronie jest czasem UTC.

Bieソアce informacje o wykorzystaniu poszczeglnych elementw przestrzeni moソna uzyska rwnieソ w dniu operacji w AMC-POLSKA zespウ ASM3 pod numerem + 48 22 574 57 33 (do 5735).
TSA
(strefa czasowo wydzielona)
w AUP oznaczona jako TS
Zakaz lotw, gdy aktywna Niezaleソnie od wagi modelu latajアcego lub bezzaウogowego statku powietrznego
TRA
(strefa czasowo rezerwowana)
w AUP oznaczona jako TR
Wymagana zgoda zarzアdzajアcego strefア gdy aktywna. Niezaleソnie od wagi modelu latajアcego lub bezzaウogowego statku powietrznego
D*
(strefa niebezpieczna)
Za zgodア zarzアdzajアcego danア strefア i na warunkach przez niego okreカlonych Niezaleソnie od wagi modelu latajアcego lub bezzaウogowego statku powietrznego
ATZ*
(strefa ruchu lotniskowego)
Za zgodア zarzアdzajアcego danア strefア gdy aktywna i na warunkach przez niego okreカlonych Nie stosuje si w przypadku wykonywania lotw modelami zdalnie sterowanymi/bezzaウogowymi statkami powietrznymi:
 • ktrych masa startowa nie przekracza 0,6 kg w przypadku wykonywania lotw w odlegウoカci wi麑szej niソ 1 km od granicy i do wysokoカci nie wi麑szej niソ 30 m lub do wysokoカci najwyソszej przeszkody, w tym drzew lub obiektw budowlanych, znajdujアcej si w promieniu do 100 m od operatora;
 • o masie startowej nie wi麑szej niソ 25 kg w odlegウoカci wi麑szej niソ 6 km od granicy lotniska i do wysokoカci nie wi麑szej niソ 100 m nad poziomem terenu.
MCTR*
(strefa kontrolowana lotniska wojskowego)
Za zgodア zarzアdzajアcego danア strefア i na warunkach przez niego okreカlonych Niezaleソnie od wagi modelu latajアcego lub bezzaウogowego statku powietrznego

Wytyczne w sprawie wykonywania lotw na stronie SSRL SZ RP

Czas Aktywnoカci:
 • H24 lub
 • zgodnie z AUP lub
 • gdy zapewniane wojskowe sウuソby ruchu lotniczego.
MRT
(staウe trasy lotnictwa wojskowego)
Zakaz lotw, gdy aktywna Niezaleソnie od wagi modelu latajアcego lub bezzaウogowego statku powietrznego
Rejony Lotniczej Dziaウalnoカci Sportowo Rekreacyjnej opublikowane w AIP Polska ENR 5.5 Zalecane zachowanie szczeglnej ostroソnoカci Nie jest to strefa wydzielona z oglnodost麪nej przestrzeni. Jest to forma informacji o rejonach wzmoソonej dziaウalnoカci lotniczej (sport). Czas aktywnoカci nie jest publikowany w AUP.

Patrz AIP Polska ENR 5.5
Ostrzeソenia nawigacyjne

Tymczasowe rejony wzmoソonej dziaウalnoカci lotniczej (np. rejony lotw BSP w warunkach BVLOS)
Zalecane zapoznanie si z zapisami NOTAM o rodzaju ostrzeソenia nawigacyjnego oraz lotu zachowanie szczeglnej ostroソnoカci Informacja o rejonach wzmoソonej dziaウalnoカci lotniczej publikowana jest via NOTAM.

Przykウadowa wyszukiwarka NOTAM

* Zasady wykonywania lotw opisane w:

Rozporzアdzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013r. w sprawie wyウアczenia zastosowania niektrych przepisw ustawy - Prawo lotnicze do niektrych rodzajw statkw powietrznych oraz okreカlenia warunkw i wymaga dotyczアcych uソywania tych statkw - Zaウアcznik nr 6/6a (tekst jednolity)Szczegウowe zasady wykonywania lotw

Operacje VLOS w przypadku lotw w celach rekreacyjno-sportowych i innych niソ rekreacyjne lub sportowe wykonuje si z zachowaniem nast麪ujアcych warunkw:

 1. Zachowujアc szczeglnア ostroソnoカ;
 2. Unikajアc wszelkiego dziaウania lub zaniechania, ktre mogウoby spowodowa zagroソenie bezpieczestwa, w szczeglnoカci zagroソenie bezpieczestwa ruchu lotniczego;
 3. Sterujアc modelem latajアcym lub bezzaウogowym statkiem powietrznym w sposb umoソliwiajアcy unikni鹹ie kolizji z innym statkiem powietrznym;
 4. Dajアc pierwszestwo drogi zaウogowym statkom powietrznym;
 5. Ponoszアc odpowiedzialnoカ za decyzje o wykonaniu lotu oraz jego poprawnoカ a wyznaczenie i udziaウ obserwatora w wykonywaniu lotw nie zwalnia go z odpowiedzialnoカci za bezpieczestwo wykonywanych operacji lotniczych;
 6. Posiadajアc aktywny telefon z numerem wskazanym w zgウoszeniu do PAッP i gwarantujアc jego odbieranie podczas wykonywania lotw;
 7. Natychmiast koczアc wykonywanie loty na ソアdanie sウuソb ATS (kontrolerw ruchu lotniczego bアdシ informatorw sウuソby informacji powietrznej);
 8. Dokonujアc przed lotem kontroli stanu technicznego modelu latajアcego lub bezzaウogowego statku powietrznego i wykonujアc loty jedynie statkiem powietrznym, ktry jest sprawny technicznie;
 9. Wykonujアc operacje jedynie w zasi麋u widocznoカci wzrokowej VLOS;
 10. Zapewniajアc ciアgウア i peウnア kontrol lotu, w szczeglnoカci przez zdalne sterowanie przy uソyciu fal radiowych;
 11. Zachowujアc bezpiecznア odlegウoカci poziomア od osb, mienia lub innych uソytkownikw przestrzeni powietrznej na wypadek awarii lub utraty kontroli nad modelem latajアcym (o wadze do 0,6kg) lub bezzaウogowym statkiem powietrznym;
 12. W przypadku lotw w celu rekreacyjnym lub sportowym modelem latajアcym o masie powyソej 0,6kg: zachowujアc odlegウoカ poziomア nie mniejszア niソ 100 m od granic zabudowy miejscowoカci, miast, osiedli lub od zgromadze osb na wolnym powietrzu, nie mniejszア niソ 30 m od osb, pojazdw, obiektw budowlanych nieb鹽アcych w dyspozycji lub pod kontrolア operatora oraz nie wykonujアc lotw nad osobami i zgromadzeniami osb na wolnym powietrzu, nieb鹽アcymi w dyspozycji lub pod kontrolア operatora.
 13. W operacjach z widokiem z pierwszej osoby FPV lot jest wykonywany:
  a. do wysokoカci nie wi麑szej niソ 50m AGL,
  b. w odlegウoカci poziomej nie wi麑szej niソ 200m od operatora,
  c. w odlegウoカci poziomej nie mniejszej niソ 100m od zabudowy miejscowoカci, miast, osiedli lub od zgromadze osb na wolnym powietrzu;
 14. Uwzgl鹽niajアc warunki meteorologiczne, struktur i klasyfikacj przestrzeni powietrznej oraz informacje o ograniczeniach w ruchu lotniczym.
 15. posiadajアc zgod zarzアdzajアcego strefア ATZ, D, MCTR, P, TRA*;
 16. Modelami latajアcymi nie wykonuje si lotw nad:
  a. terenami zamkni黎ymi, o ktrych mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. ? Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725,730 i 1309) czyli: tereny zamkni黎e - tereny o charakterze zastrzeソonym ze wzgl鹽u na obronnoカ i bezpieczestwo pastwa, okreカlone przez wウaカciwych ministrw i kierownikw urz鹽w centralnych;
  b. obiektami jアdrowymi, o ktrych mowa w art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. ? Prawo atomowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 792, 1669 i 2227 oraz 2019r poz.730 i 1495), czyli: obiekty jアdrowe - elektrownia jアdrowa, reaktor badawczy, zakウad wzbogacania izotopowego, zakウad wytwarzania paliwa jアdrowego, zakウad przerobu wypalonego paliwa jアdrowego, przechowalnik wypalonego paliwa jアdrowego, a takソe bezpoカrednio zwiアzany z ktrymkolwiek z tych obiektw i znajdujアcy si na jego terenie obiekt sウuソアcy do przechowywania odpadw promieniotwrczych;
  c. obszarami, obiektami i urzアdzeniami, o ktrych mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 lit. a i b, pkt 2 lit. a i b oraz pkt 3 lit. a i b ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osb i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142 i 2245 oraz z 2019 r. poz 1495) czyli: Obszary, obiekty, urzアdzenia i transporty waソne dla obronnoカci, interesu gospodarczego pastwa, bezpieczestwa publicznego i innych waソnych interesw pastwa podlegajア obowiアzkowej ochronie przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne lub odpowiednie zabezpieczenie techniczne. Do obszarw, obiektw i urzアdze, o ktrych mowa w ust. 1, naleソア:

  1) w zakresie obronnoカci pastwa w szczeglnoカci:
  a) zakウady produkcji specjalnej oraz zakウady, w ktrych prowadzone sア prace naukowo-badawcze lub konstruktorskie w zakresie takiej produkcji,
  b) zakウady produkujアce, remontujアce i magazynujアce uzbrojenie, urzアdzenia i sprz黎 wojskowy,
  2) w zakresie ochrony interesu gospodarczego pastwa w szczeglnoカci:
  a) zakウady majアce bezpoカredni zwiアzek z wydobyciem surowcw mineralnych o strategicznym znaczeniu dla pastwa,
  b) porty morskie i lotnicze,
  3) w zakresie bezpieczestwa publicznego w szczeglnoカci:
  a) zakウady, obiekty i urzアdzenia majアce istotne znaczenie dla funkcjonowania aglomeracji miejskich, ktrych zniszczenie lub uszkodzenie moソe stanowi zagroソenie dla ソycia i zdrowia ludzi oraz カrodowiska, w szczeglnoカci elektrownie i ciepウownie, uj鹹ia wody, wodociアgi i oczyszczalnie カciekw,
  b) zakウady stosujアce, produkujアce lub magazynujアce w znacznych iloカciach materiaウy jアdrowe, 殲dウa i odpady promieniotwrcze, materiaウy toksyczne, odurzajアce, wybuchowe bアdシ chemiczne o duソej podatnoカci poソarowej lub wybuchowej,

  d. jednostkami wojskowymi i poligonami;
  e. W strefie EP R 40 Sウupsk
 17. UWAGA: loty wykonywane w celach innych niソ sportowo rekreacyjne nad obiektami wymienionymi w pkt. 16 wykonuje si za zgodア lub na potrzeby zarzアdzajアcego danym terenem, obiektem, obszarem lub urzアdzeniem
 18. Loty nad osobami i zgromadzeniami osb na wolnym powietrzu, nieb鹽アcymi w dyspozycji lub pod kontrolア operatora.W celach sportowych lub rekreacyjnych: wykonuje si zachowujアc odlegウoカ poziomア nie mniejszア niソ 100 m. od zabudowy miejscowoカci i odlegウoカ poziomア nie mniejszア niソ 30 m.
  Warunek ten nie dotyczy przypadkw wykonywania lotu w zasi麋u widocznoカci wzrokowej, modelami latajアcymi ktrych masa startowa nie przekracza 0,6 kg.
 19. W celach innych niソ sportowe lub rekreacyjne: zapewniajアc w kaソdej fazie lotu bezpieczna odlegウoカ.
 20. Loty nad rurociアgami paliwowymi, liniami energetycznymi i liniami telekomunikacyjnymi, zaporami wodnymi, カluzami oraz innymi urzアdzeniami znajdujアcymi si w otwartym terenie, ktrych zniszczenie lub uszkodzenie moソe stanowi zagroソenie dla ソycia lub zdrowia ludzi, カrodowiska albo spowodowa powaソne straty materialne, wykonuje si z zachowaniem szczeglnej ostroソnoカci.
 21. Warunkiem eksploatacji bezzaウogowych statkw powietrznych jest:
  a. umieszczenie na powierzchni statku powietrznego tabliczki znamionowej zawierajアcej nazw podmiotu b鹽アcego wウaカcicielem statku powietrznego;
  b. wyposaソenie bezzaウogowego statku powietrznego w カwiatウa ostrzegawcze zamontowane w sposb zapewniajアcy dooklnア emisj カwiatウa, widoczne z gry i z doウu w przypadku wykonywania lotw wczeカniej niソ 30 minut przed wschodem sウoca i pシniej niソ 30 minut po zachodzie sウoca;
  c. posiadanie instrukcji operacyjnej uwzgl鹽niajアcej zalecenia profilaktyczne Prezesa Urz鹽u Lotnictwa Cywilnego;
  d. wyposaソenie bezzaウogowego statku powietrznego w system Failsafe;
  e. noszenie kamizelki ostrzegawczej przez operatora wykonujアcego czynnoカci lotnicze.

*UWAGA: zgod naleソy doウアczy do formularza zgウoszenia lotu do PAッPSposb post麪owania w sytuacjach awaryjnych (stosowa wyウアcznie w przypadku utraty kontroli nad BSP)

 1. Prbuj odzyska ウアcznoカ z bezzaウogowym statkiem powietrznym;
 2. Powiadom telefonicznie wウaカciwy organ ATS o utracie kontroli:
  a) TWR Sウuソba Kontroli Lotniska w przypadku lotu w strefie CTR;
  b) FIS Sウuソba Informacji Powietrznej w przypadku lotu w przestrzeni niekontrolowanej uwzgl鹽niajアc podziaウ sektorowy FIS;
  c) Zarzアdzajアcego strefア w ktrej lot si odbywa;
 3. Przekaソ nast麪ujアce informacje:
  a) bieソアcア lokalizacj bezzaウogowego statku powietrznego okreカlanア za pomocア urzアdzenia odpowiedzialnego za lokalizacj awaryjnア;
  b) ostatniア znanア lokalizacj bezzaウogowego statku powietrznego, w przypadku niedziaウania urzアdzenia odpowiedzialnego za lokalizacj awaryjnア, o ktrej mowa;
  c) godzin utraty ウアcznoカci;
  d) ostatniア zarejestrowanア pr鹽koカ, wysokoカ i kurs bezzaウogowego statku powietrznego;
  e) przewidywany czas do wyczerpania zapasu paliwa lub wyczerpania akumulatorw zasilajアcych ukウad nap鹽owy;
 4. Posiadaj przy sobie telefon z numerem wskazanym w zgウoszeniu do PAッP; natychmiast zakocz lot w przypadku polecenia sウuソb ATS (kontrolerw ruchu lotniczego bアdシ informatorw sウuソby informacji powietrznej).
 5. W przypadku ponownego nawiアzania kontaktu z BSP jak najszybciej poinformuj sウuソby ATS.Termin skウadania formularzy zgウoszenia lotw

Dla operacji w zasi麋u widocznoカci wzrokowej (VLOS) - 3 dni robocze przed datア planowanego lotu

Dla zgウosze niezachowujアcych wymaganego terminu lub niepoprawnie wypeウnionych Polska Agencja ッeglugi Powietrznej zastrzega sobie moソliwoカ niewydania warunkw lotu lub nie rozpatrzenia zgウoszenia w ww. terminach. UWAGA: na kaソdy zgウoszony formularz operator BSP lub osoba wskazana w formularzu jako odpowiedzialna za realizacje lotu otrzyma drogア mailowア жarunki wykonywania lotu.Kontakt

Dziaウ Zarzアdzania Operacjami Bezzaウogowych Statkw Powietrznych - zgウoszenia/kontakt od poniedziaウku do piアtku, w godzinach od 07:00 do 15:00:
e-mail: drony@pansa.pl
faks: +48-22-574-5713

W celu uzyskania informacji na temat wykonywania lotw bezzaウogowych statkw powietrznych
Tel.: (+ 48 22) 574-57-41
Tel.: (+ 48 22) 574-57-15
Tel.: (+ 48 22) 574-75-53