Logo Niepodlegウa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAッP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwj infrastruktury pastwowego organu zarzアdzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2012.12.28, 14:34

Ochrona prawna publikacji AIS.

zdj

Polska Agencja ッeglugi Powietrznej przypomina, ソe publikacje AIS, w tym AIP Polska (z wyjアtkiem NOTAM), podlegajア ochronie prawnej, w szczeglnoカci: Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 nr 24 poz. 83 z pシn. zm.), dalej zwanア ustawア o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402), dalej zwanア ustawア o ochronie baz danych.

W カciカle okreカlonych prawem sytuacjach, dozwolone jest korzystanie z publikacji AIS bez koniecznoカci uzyskania zgody PAッP (dozwolony uソytek). Dozwolony uソytek, moソe polega m.in. na przytaczaniu w utworach stanowiアcych samoistnア caウoカ urywkw rozpowszechnionych utworw lub drobnych utworw w caウoカci, w zakresie uzasadnionym wyjaカnieniem, analizア krytycznア, nauczaniem lub prawami gatunku twrczoカci. Prawo dozwolonego uソytku, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wykraczajアce poza zakres osobisty, wymaga zawsze wymienienia シrdウa i nazwiska oraz imienia twrcy.

Akty normatywne (tj. ratyfikowane umowy mi鹽zynarodowe, dyrektywy i decyzje Unii Europejskiej, ustawy i rozporzアdzenia z mocア ustawy, rozporzアdzenia, akty prawa miejscowego) nie stanowiア przedmiotu prawa autorskiego.
Warunki udost麪nienia Publikacji AIS obj黎ych ochronア prawnア:
1. Wykorzystanie publikacji AIS w granicach dozwolonego uソytku, o ktrym mowa w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych, nie wymaga zgody PAッP i jest nieodpウatne.
2. Wykorzystanie publikacji AIS do celw niekomercyjnych, wykraczajアce poza dozwolony uソytek, wymaga pozyskania pisemnej zgody PAッP i nie wiアソe si z odpウatnoカciア.
3. Wykorzystanie publikacji AIS do celw komercyjnych, wykraczajアce poza dozwolony uソytek, jest przedmiotem odpウatnej umowy licencyjnej.
Przez cel komercyjny rozumie si dziaウalnoカ, ktra sウuソy bezpoカrednio lub poカrednio osiアganiu zysku przez Licencjobiorc lub osob trzeciア.
Umowy licencyjne w przypadkach okreカlonych w pkt 3 zawierane sア w formie pisemnej. W przypadkach okreカlonych w pkt 2 PAッP udzieli bezpウatnych licencji (dopuszczalna forma elektroniczna), gdy dziaウalnoカ podmiotu trzeciego wykracza poza dozwolony uソytek, a jednoczeカnie jest postrzegana jako poソアdana dla PAッP lub majアca pozytywny wpウyw na bezpieczestwo ruchu lotniczego. Dotyczy to w szczeglnoカci: uソycia materiaウw PAッP w amatorskich blogach, celach dydaktycznych, badawczych, w pracach naukowych i opracowaniach o charakterze naukowym, w bezpウatnych portalach popularyzujアcych wiedz o lotnictwie.

Linki do formularzy:

1. Formularz 1 - wniosek o zgod na nieodpウatne wykorzystanie publikacji AIS, wykraczajアce poza dozwolony uソytek, do celw niekomercyjnych.


2. Formularz 2 - o udzielenie odpウatnej licencji na wykorzystanie wybranej publikacji AIS w celach komercyjnych.
powrt