Logo Niepodlegウa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAッP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwj infrastruktury pastwowego organu zarzアdzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2012.09.11, 08:30

Posiedzenie Komitetu Strategicznego Baウtyckiego Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej

zdj

5 i 6 wrzeカnia 2012 roku w Warszawie odbyウo si posiedzenie Komitetu Strategicznego Baウtyckiego Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej (Baウtycki FAB).

W pracach Komitetu stronie polskiej przewodniczyウ sekretarz stanu Tadeusz Jarmuziewicz. W skウad polskiej delegacji wchodzili dyrektor Departamentu Lotnictwa MTBiGM - Krzysztof Kapis, prezes Polskiej Agencji ッeglugi Powietrznej - Krzysztof Banaszek, wiceprezes Polskiej Agencji ッeglugi Powietrznej Maciej Rodak, dyrektor Biura Zarzアdzania Bezpieczestwem Jerzy Lisowski, wiceprezes Urz鹽u Lotnictwa Cywilnego - Zbigniew Mアczka, a takソe przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej oraz ULC.

Stronie litewskiej przewodniczyウ wiceminister transportu i komunikacji Republiki Litewskiej, Rimvydas Va?takas. Prac wiceministra wspierali przedstawiciele litewskiego Ministerstwa Transportu i Komunikacji, Administracji Lotnictwa Cywilnego, Oro Navigaciji oraz przedstawiciele litewskich resortw obrony i spraw zagranicznych. W pracach braウo rwnieソ udziaウ Biuro Zarzアdzania Programem Baltic FAB (PMO).

Na spotkaniu przedstawiono obecny stan prac nad Programem Baltic FAB oraz omwiono dalsze prace zwiアzane z podpisanア umowア Pastwowア FAB Baウtyckiego.

Komitet Strategiczny przyjアウ Raport z dziaウalnoカci Baltic FAB PMO i zaakceptowaウ prowizoryczny budソet na rok 2013. Przyj黎e zostaウy rwnieソ zagregowane cele skutecznoカci dziaウania w FAB-ie Baウtyckim. W pierwszym okresie referencyjnym, Pastwa tworzアce FAB, jeカli nie przyjウy wsplnego planu skutecznoカci dziaウania z celami na poziomie FAB, sア zobowiアzane przedstawi Komisji Europejskiej informacj o zagregowanych celach skutecznoカci dziaウania, zapewniajアc zgodnoカ na poziomie FAB z celami oglnoeuropejskimi. Przyj黎y dokument zostanie przesウany przez Administracj Lotnictwa Cywilnego Polski i Litwy do Komisji Europejskiej.

W zwiアzku z podpisaniem umowy Pastwowej, moソliwe byウo rozpocz鹹ie prac ciaウ zarzアdzajアcych Baltic FAB przewidzianych w ww. umowie. Komitet Strategiczny podjアウ decyzj, iソ od 6 wrzeカnia 2012, Rada FAB zastアpi Komitet Strategiczny w roli gウwnego organu nadzorujアcego i wyznaczajアcego kierunki strategiczne w Baltic FAB. Przyj黎e zostaウy rwnieソ Terms of Reference dla Rady FAB i Zarzアdu FAB.

Ostatnim punktem wrzeカniowego spotkania Komitetu Strategicznego byウo podpisanie umowy o wspウpracy w ramach FAB pomi鹽zy polskim Urz鹽em Lotnictwa Cywilnego a litewskア Administracjア Lotnictwa Cywilnego.
powrt