Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2015.06.17, 20:32

Miliony na rozwój infrastruktury lotniczej w Polsce

zdj

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisały aneks do umowy o dofinansowanie projektu „"Rozwój infrastruktury państwowego zarządzania ruchem lotniczym"” współfinansowanego przez Unię Europejską ze śœrodków Funduszu Spójnośœci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ŒŚrodowisko 2007-2013, Priorytet VI Drogowa i lotnicza sieć TEN-T, Działanie 6.3 Rozwój sieci lotniczej TEN-T.

Aneks został podpisany w dniu 17 czerwca 2015 roku przez prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Magdalenę Jaworską oraz dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych Pawła Szaciłłę.

W ramach wprowadzanych zmian w umowie głównej zwiększyła się liczba zadań realizowanych przez PAŻP, do listy współfinasowanych w ramach POIiŚŒ 2007-2013 dodane zostały inwestycje poprawiające bezpieczeństwo ruchu lotniczego oraz usprawniające żeglugę powietrzną w polskiej przestrzeni.

Dzięki wsparciu unijnemu Polska Agencja Żeglugi Powietrznej realizując projekt "Rozwój infrastruktury państwowego zarządzania ruchem lotniczym"” wyda w latach 2007- 2015 ponad 560 mln PLN na inwestycje związane z poprawą zarządzania przestrzenią powietrzną, kwota dofinasowania ze śœrodków UE wyniesie 290 673 438,90 PLN złotych.

Za te œśrodki wybudowane zostaną nowe wieże kontroli ruchu lotniczego oraz takie elementy infrastruktury łącznoœści, nawigacji i dozorowania, jak: ośœrodki radiokomunikacyjne, systemy ILS/DME, DVOR/DME, DME oraz systemy radiolokacyjne. Usprawniony zostanie system przekazywania informacji oraz zobrazowania polskiej przestrzeni powietrznej kierowany do Centrum Zarządzania Ruchem Lotniczym w Warszawie, a także zakupiony zostanie nowy samolot pomiarowy. Dzięki temu zakupowi Polska Agencja Żeglugi Powietrznej realizować będzie obowiązki polegające na cyklicznej i doraŸnej kontroli urządzeń i systemów pozwalające na bezpieczne wykonywanie operacji lotniczych na terenie Polski, w tym operacji na lotniskach. Przy wykorzystaniu specjalistycznego samolotu pomiarowego sprawdzane są systemy dozorowania, a więc urządzenia radarowe, łącznoœści lotniczej, oœświetlenia lotnisk, a także same procedury startu i lądowania opracowywane dla głównych lotnisk komunikacyjnych w Polsce.

Komunikat

Zachęcamy także do obejrzenia albumu fotograficznego "Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym"
Na zdjęciach: prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Magdalena Jaworska oraz dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych Paweł Szaciłło (fot. A. Karwowski - PAŻP)
powrót