Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
Kontakt    

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Wprowadzenie


W celu udoskonalenia procesu wdrażania zmian w FIR Warszawa oraz wypełniając wymogi Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 1035/2011 z dnia 17 października 2011 r. ustanawiającego wspólne wymogi dotyczące zapewniania służb żeglugi powietrznej oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 482/2008 i (UE) nr 691/2010 w tym w szczególności zapis 8.1. Otwartość i przejrzystość zapewniania służb żeglugi powietrznej stanowiący o tym, że "Instytucje zapewniająca służby żeglugi powietrznej zapewnia swoje służby zgodnie z zasadą otwartości i przejrzystości. Publikują warunki dostępu do swoich służb i ustanawiają przynajmniej raz w roku regularny formalny proces indywidualnych lub zbiorowych konsultacji z użytkownikami służb żeglugi powietrznej."

Poza przedmiotową procedurą formalnych konsultacji społecznych PAŻP nadal przy opracowywaniu projektu zmian będzie równolegle prowadził bezpośrednie uzgodnienia i konsultacje społeczne z zainteresowanymi użytkownikami przestrzeni powietrznej, których zasadnicza działalność lotnicza jest prowadzona w rejonie planowanych zmian.