Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Janusz Janiszewski

Janusz Janiszewski jest absolwentem Akademii Sztuki Wojennej (dawniej AON) na kierunku: Zarządzanie ruchem lotniczym, ukończył również studia ekonomiczne we Wrocławiu.

Od 18 lat jest kontrolerem ruchu lotniczego i posiada unikalną, ekspercką wiedzę i doświadczenie z obszaru planowania, rozwoju i zarządzania ruchem lotniczym. W trakcie swojej kariery zawodowej pełnił odpowiedzialne funkcje menadżerskie i zarządcze w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Ponadto jest stałym członkiem Zespołu Doradczego Pełnomocnika Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego, odpowiedzialnym za kwestie związane z rozwijaniem infrastruktury w związku z planowaną rozbudową sieci lotnisk w Polsce.

Od 2015 roku pełnił funkcję Dyrektora Biura Strategii i Współpracy Międzynarodowej PAŻP zarządzającego strategicznymi obszarami definiującymi funkcjonowanie i planowanie rozwoju Agencji. Jest także czynnie zaangażowany w rozwój Agencji na arenie międzynarodowej, pełniąc liczne funkcje w gremiach międzynarodowej współpracy środowiska zarządców ruchu lotniczego na świecie, między innymi jako: Zastępca Przewodniczącego Komitetu Koordynującego GATE ONE, członek grup roboczych Komisji Europejskiej, członek grup roboczych CANSO, członek grup zadaniowych EUROCONTROL, Dyrektor Biura Zarządu Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej. W swojej pracy zawodowej inicjował i przeprowadzał liczne projekty innowacyjne, operacyjne i biznesowe dotyczące racjonalizacji i optymalizacji funkcjonowania PAŻP.

W latach 2015-2017 Janusz Janiszewski był odpowiedzialny za skuteczne przeprowadzenie procesu rewizji Planu Skuteczności Działania Służb Żeglugi Powietrznej na lata 2015-2019. Przygotowane i przedstawione na forum Unii Europejskiej rozwiązania zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską i wprowadzone w życie w 2017 roku. Zakończony sukcesem proces rewizji Planu Skuteczności Działania Służb Żeglugi Powietrznej zapewnił finansowanie kluczowych zadań inwestycyjnych gwarantujących bezpieczeństwo i płynność ruchu lotniczego w polskiej przestrzeni powietrznej.

W listopadzie 2020 r. Janusz Janiszewski został członkiem Network Management Board – Rady Zarządzania Siecią, natomiast w grudniu 2019 r. oficjalnie objął także przewodnictwo w sojuszu A6 Alliance – grupie największych europejskich dostawców usług żeglugi powietrznej, w tym z Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii, Hiszpania, Włochy itp. Podczas kadencji jako Przewodniczący Rady Sterującej A6 Janusz Janiszewski koordynuje prace nad wypracowaniem wspólnych stanowisk Sojuszu A6. 2021 r. będzie jeszcze ważniejszy w świetle omawianej obecnie zmiany pakietu legislacyjnego dotyczącego jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej.

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast