Dział Koordynacji Operacji Bezzałogowych Statków Powietrznych

Formularz - wniosek o wyznaczenie stref geograficznych

WNIOSEK O WYZNACZENIE STREFY GEOGRAFICZNEJ Zgodnie z Wytycznymi  nr 24 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczania stref geograficznych dla systemów bezzałogowych statków powietrznych (Dz. Urz. ULC poz. 78)  
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej Dział ds. Zarządzania Operacjami Bezzałogowych Statków Powietrznych Telefon: (22)574 5715, (22)574 5741, (22)574 5749, (22)574 7553 E-mail: geozone@pansa.pl  
I. Wnioskowany czas obowiązywania strefy
II. Uzasadnienie wprowadzenia strefy geograficznej
III. Proponowane warunki wnioskodawcy w zakresie dopuszczenia lotów BSP w wyznaczonej strefie geograficznej.

- tylko po uzyskaniu zgody i w koordynacji z Zarządzającym strefą - limit wagi - limit wysokości - wymagane uprawnienia pilota - tylko kategoria OPEN - tylko kategoria SPECYFIC

IV. Dane kontaktowe osoby upoważnionej do koordynacji wniosku
V.Dane kontaktowe osoby/podmiotu/stanowiska upoważnionego do koordynacji lotów w strefie geograficznej. wymagane jeśli dane są inne niż w p. IV
VI. Granice pionowe strefy geograficznej
metry AGL/stopy AGL
VII. Granice poziome strefy geograficznej WGS84
Wybrano kształt strefy Okrąg
(promień max. 2500m - może zawierać tylko  jeden obiekt chroniony)
Wybrano kształt strefy Wielokąt
(max. osiem wierzchołków, powierzchnia zawierająca się w okręgów o promieniu nie większym niż 2000m - może zawierać tylko jeden obiekt chroniony)
Wybrano kształt strefy Wielokąt
(max. szesnaście wierzchołków, np. trasa, linia kolejowa czy energetyczna - nie szersza niż 500m i nie dłuższa niż 15km)