Dział Planowania Strategicznego

Formularza w sprawie wyznaczenia strefy GEO

Page 1 of 3
WNIOSEK O WYZNACZENIE STREFY GEOGRAFICZNEJ
Zgodnie z Wytycznymi nr ... Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 28.02.2021. w sprawie wyznaczania stref geograficznych dla systemów bezzałogowych statków powietrznych.
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Dział ds. Zarządzania Operacjami Bezzałogowych Statków Powietrznych
Telefon: (22)574 5715, (22)574 5741, (22)574 5749, (22)574 7553
E-mail: drony@pansa.pl
I. Wnioskowany czas obowiązywania strefy
II. Uzasadnienie wprowadzenia strefy geograficznej
III. Proponowane warunki wnioskodawcy w zakresie dopuszczenia lotów BSP w wyznaczonej strefie geograficznej.

- tylko po uzyskaniu zgody i w koordynacji z Zarządzającym strefą - limit wagi - limit wysokości - wymagane uprawnienia pilota - tylko kategoria OPEN - tylko kategoria SPECYFIC

IV. Dane kontaktowe osoby upoważnionej do koordynacji wniosku
V. Dane kontaktowe osoby upoważnionej do koordynacji lotów w strefie geograficznej
wymagane jeśli dane są inne niż w p. IV
VI. Granice pionowe strefy geograficznej
metry AGL/stopy AGL
VII. Granice poziome strefy geograficznej
WGS84 (stopnie, minuty, sekundy)
Wybrano kształt strefy Okrąg
(promień max. 2500m - może zawierać tylko  jeden obiekt chroniony)
Wybrano kształt strefy Wielokąt
(max. osiem wierzchołków, powierzchnia zawierająca się w okręgów o promieniu nie większym niż 2000m - może zawierać tylko jeden obiekt chroniony)
Wybrano kształt strefy Wielokąt
(max. szesnaście wierzchołków, np. trasa, linia kolejowa czy energetyczna - nie szersza niż 500m i nie dłuższa niż 15km)
Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast
Odczyt tekstu - zaznacz tekst lewym klawiszem i wciśnij ikonę odtwarzaj