SESAR DM - CEF

Program SESAR (Single European Sky ATM Research)

Jest to technologiczny filar w ramach inicjatywy jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (Single European Sky, SES).
Jest zrazem najważniejszym publiczno-prywatnym programem technologicznym w dziedzinie ATM, łączącym obszar badań i rozwoju z procesem wdrożeniowym.
Celem Programu SESAR jest opracowanie systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji, zdolnego do zapewnienia bezpieczeństwa transportu lotniczego i jego efektywności w całej Europie w długim horyzoncie czasowym. Terminowa, skoordynowana i zsynchronizowana realizacja Programu SESAR ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia celów SES w zakresie interoperacyjności, skuteczności działania i ogólnych korzyści ekonomicznych oczekiwanych w wyniku unowocześnienia systemu ATM.

 

Centralny Plan ATM (ATM Master Plan)
Kluczowym narzędziem realizacji Programu SESAR jest Centralny plan ATM, wyznaczający etapy wdrażania i określający ramy współpracy między uczestnikami sektora lotniczego i żeglugi powietrznej dla terminowej, skoordynowanej i zsynchronizowanej realizacji nowych funkcji ATM.

 

Fazy Programu SESARRealizacja Programu SESAR

Obecnie SESAR jest na etapie wdrażania.

SESAR Deployment ProgrammeTo kompleksowy i usystematyzowany plan prac obejmujący wszystkie działania, jakie są konieczne w celu implementacji technologii, procedur i najlepszych praktyk wymaganych dla wdrożenia wspólnych projektów. Deployment Programme (DP) systematyzuje te działania w ramach projektów wdrożeniowych, ze wskazaniem powiązanych zagrożeń i działań łagodzących, zakresu geograficznego, ram czasowych i zainteresowanych stron zaangażowanych w działalność operacyjną, które są odpowiedzialne za prowadzenie projektów wdrożeniowych. DP stanowi projektowe zobrazowanie Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 716/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia wspólnego projektu pilotażowego wspierającego realizację centralnego planu zarządzania ruchem lotniczym w Europie oraz wskazuje, jakie projekty muszą zostać zrealizowane przez podmioty zaangażowane w działalność operacyjną (ANSPs, linie lotnicze, porty lotnicze, wojsko, dostawcy usług meteorologicznych), by wypełniać zapisy Rozporządzenia 716/2014. Źródłem finansowania realizacji SESAR Deployment Programme są środki Instrumentu Connecting Europe Facility (CEF).

 

SESAR Deployment Manager


SESAR Deployment Manager (SDM) to organizacja, która odpowiada za zapewnienie synchronizacji i całościowej koordynacji realizacji projektów wdrożeniowych oraz powiązanych z nimi inwestycji zgodnie z założeniami SESAR Deployment Programme. Zadania SDM zostały wyszczególnione w art. 9 Rozporządzenia KE nr 409/2013. SDM rozpoczął pełnienie funkcji z dniem 1 stycznia 2015 r.

 

Zadania i odpowiedzialności SESAR Deployment Managera:

  • opracowanie, proponowanie, utrzymanie i wdrażanie SESAR Deployment Programme
  • kojarzenie zainteresowanych stron zaangażowanych w działalność operacyjną, od których wymaga się wdrażania wspólnych projektów
  • ustanowienie mechanizmów i procesów podejmowania decyzji zapewniających skuteczną synchronizację i koordynację projektów wdrożeniowych i powiązanych inwestycji zgodnie z SESAR Deployment Programme
  • określenie najbardziej odpowiednich mechanizmów finansowania funkcjonalności ATM łączących publiczne i prywatne źródła finansowania
  • monitorowanie wdrażania SESAR Deployment Programme

 

SESAR Deployment Alliance

logo_sesarNa mocy umowy ramowej z dnia 5 grudnia 2014 r. pełnienie funkcji  SESAR Deployment Managera (SDM) zostało powierzone przez Komisję Europejską SESAR Deployment Alliance (SDA), stanowiącej konsorcjum: zarządzających portami lotniczymi, instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej, przewoźników.
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, jako jeden z podmiotów tworzących SDA, uczestniczy w spotkaniach Supervisory Board i tym samym ma realny wpływ na podejmowane decyzje przez SDM. PAŻP miała też możliwość oddelegowania do prac SDM swoich pracowników jako Civil ANSPs Liaison Officer ekspert ds. CBA.

Connecting Europe Facility „Łącząc Europę”
Źródłem finansowania projektów wpisujących się w SESAR Deployment Programme i składanych w odpowiedzi na ogłaszane zaproszenia do przedkładania wniosków o dofinansowanie, tzw. CEF Transport Call(s) for Proposals, są środki Instrumentu Connecting Europe Facility, zarządzanego przez agencję Komisji Europejskiej –  Innovation & Networks Executive Agency (INEA). Za koordynację procesu przygotowania i wdrożenia do konkursów odpowiada SESAR Deployment Manager (SDM). W proces zaangażowane są również Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIiR) oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT), które opiniują projekty PAŻP i rekomendują je do udzielenia wsparcia przez KE.

Instrument „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF) to nowy instrument finansowy, który zastąpił m.in. Fundusz TEN-T. Wspiera rozwój trzech obszarów – sieci transportowej, energetycznej oraz telekomunikacyjnej. Głównym celem CEF w obszarze transportu jest dokończenie budowy/ modernizacji Transeuropejskiej Transportowej sieci bazowej (TEN-T) i ujętych w niej korytarzy sieci bazowej do 2030 r. oraz dokończenie sieci kompleksowej TEN-T do 2050 r.

Z całej kwoty środków CEF wynoszącej €33,24 mld, Unia Europejska przeznaczyła w swoim budżecie na cel transportowy pulę środków finansowych w wysokości €26,25 mld, w tym €2,1 mld na inwestycje związane z SESAR.
 
© Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, 2012-2019