„Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym- etap II”
(POIS.03.01.00-00-0027/16-00)


Koszt całkowity: : 201 307 818 PLN
Dofinansowanie UE: 114 750 000

Okres realizacji: 2014 - 2020
Etap realizacji: REALIZOWANY

Źródło finansowania UE
Fundusz Spójności / Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 / Priorytet III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimedialnego / Działanie 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T

Beneficjent
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa
NIP: 522-283-83-21
REGON: 140-88-67-71
www.pansa.pl

Instytucja Pośrednicząca
Centrum Unijnych Projektów Transportowych
Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa,
NIP: 7010071270,
REGON: 141007145
www.cupt.gov.pl
© Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, 2012-2019