Aktualności

Data

Informacje o projekcie.

obecnie

Kontynuowana realizacja rzeczowa i finansowa projektu.

lipiec 2019

4 lipca zawarto aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie POIS.03.01.00-00-0027/16-01 projektu "Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym- etap II" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 w ramach działania 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T oś priorytetowa: III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego. Dzięki zwiększeniu kosztu całkowitego projektu oraz przyznanego dofinansowania, możliwe stało się rozszerzenie zakresu projektu o kilkanaście nowych inwestycji w infrastrukturę i systemy CNS, co w jeszcze lepszym stopniu przyczyni się do realizacji celu projektu.

czerwiec 2019

Złożono siódmy wniosek o płatność. Instytucja Pośrednicząca prowadzi jego ocenę merytoryczną.

marzec 2019

Złożono szósty wniosek o płatność. Wniosek został zaakceptowany przez Instytucję Pośredniczącą, a do wypłaty przekazano 17,1 mln PLN.

grudzień 2018

Zakończyła się budowa czterech radarów (radar w Stobiernej koło Rzeszowa, radar wtórny południe - wschód w Dąbrowicy, system radiolokacyjny północ - wschód w Mściwujach i radar wtórny MSSR północ - zachód w Skotnikach). Będą one wykorzystywane do prowadzenia radarowej kontroli obszaru polskiej przestrzeni powietrznej. Łączny koszt realizacji tych czterech inwestycji to 37,55 mln PLN netto, z czego dofinansowanie UE w ramach projektu wynosi 26,1 mln PLN netto. Od strony technicznej radary są gotowe do użytku. Obecnie trwa szkolenie personelu, przygotowywane są procedury dla służb technicznych i operacyjnych PAŻP. Kolejnym krokiem będzie pozyskanie wpisu do prowadzonego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego Rejestru Lotniczych Urządzeń Naziemnych, po którym nastąpi uruchomienie operacyjne radarów. Złożono piąty wniosek o płatność. Wniosek został zaakceptowany przez Instytucję Pośredniczącą, a do wypłaty przekazano 6,21 mln PLN.

wrzesień 2018

Złożono czwarty wniosek płatność. Wniosek został zaakceptowany przez Instytucję Pośredniczącą, a do wypłaty przekazano 5,51 mln PLN.

czerwiec 2018

Złożono trzeci wniosek o płatność. Wniosek został zaakceptowany przez Instytucję Pośredniczącą, a do wypłaty przekazano 1,32 mln PLN.

marzec 2018

Złożono drugi wniosek o płatność. Wniosek został zaakceptowany przez Instytucję Pośredniczącą, a do wypłaty przekazano 25,25 mln PLN.

grudzień 2017

Złożono pierwszy wniosek o płatność obejmujący wydatki związane z realizacją projektu od rozpoczęcia jego realizacji rzeczowej do końca października 2017. Wniosek został zaakceptowany przez Instytucję Pośredniczącą, a do wypłaty przekazano 18,36 mln PLN.

wrzesień 2016

28 września w siedzibie PAŻP zawarto umowę o dofinansowanie POIS.03.01.00-00-0027/16-00 projektu „Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym- etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 w ramach działania 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T oś priorytetowa: III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego.

styczeń 2014

Rozpoczęcie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach projektu.

© Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, 2012-2019