Serwisy PANSA:

STREFY GEOGRAFICZNE

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/947 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych,  nakłada na państwa członkowskie obowiązek wyznaczenia stref geograficznych dla BSP które ułatwiają, ograniczają lub wykluczają prowadzenie operacji bezzałogowych statków powietrznych. Przepisy definiują strefę geograficzną jako  część przestrzeni powietrznej wyznaczoną przez właściwy organ, która ułatwia, ogranicza lub wyklucza operacje z użyciem bezzałogowych systemów powietrznych, aby wyeliminować zagrożenia związane z bezpieczeństwem, prywatnością, ochroną danych osobowych, ochroną lub środowiskiem wynikające z operacji z użyciem tych systemów. Od początku 31.12.2020 roku obowiązują nas zapisy ujęte w  Wytycznych  Nr 24 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z  dnia 30 grudnia 2020 r  w sprawie stref geograficznych dla systemów bezzałogowych statków powietrznych, stworzone w oparciu o w/w regulacje.

Wytyczne  wskazują Polską Agencję Żeglugi Powietrznej jako instytucje uprawnioną do wyznaczania stref geograficznych w ramach funkcjonowania systemu zarządzania operacjami BSP- PansaUTM.

Wytyczne  określają następujące rodzaje stref geograficznych wyznaczanych przez Agencję:

 • DRA-P: strefę zakazaną, w której operacje przy użyciu systemów bezzałogowych statków powietrznych nie mogą być wykonywane;
 • DRA-R: strefę ograniczoną dla systemów bezzałogowych statków powietrznych, w której operacje przy użyciu systemów bezzałogowych statków powietrznych mogą być wykonywane za zgodą i na warunkach określonych przez Agencję lub podmiot uprawniony, na wniosek którego strefa geograficzna została wyznaczona. Wyróżnia się następujące rodzaje stref geograficznych DRA-R:
  1.  DRA-RH – strefa ograniczona dla systemów bezzałogowych statków powietrznych o wysokim prawdopodobieństwie uzyskania zgody na operacje, o której mowa powyżej;
  2. DRA-RM – strefa ograniczona dla systemów bezzałogowych statków powietrznych, o średnim prawdopodobieństwie uzyskania zgody na operacje, o której mowa powyżej;
  3. DRA-RL – strefa ograniczona dla systemów bezzałogowych statków powietrznych, o niskim prawdopodobieństwie uzyskania zgody na operacje, o której mowa w powyżej;
 • DRA-I – strefą informacyjną dla bezzałogowych statków powietrznych, zawierającą informacje konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa wykonywania operacji przy użyciu systemów bezzałogowych statków powietrznych, w tym ostrzeżenia nawigacyjne.
 • DRA-T – strefę ograniczoną dla systemów bezzałogowych statków powietrznych, w której Agencja wskazuje wymogi techniczne, które obowiązany jest spełniać system bezzałogowego statku powietrznego, przy pomocy którego realizowana ma być operacja. Dla strefy DRA-T dopuszcza się wprowadzenie obowiązku uzyskania zgody na operacje.
 • DRA-U – strefa geograficzna dla systemów bezzałogowych statków powietrznych, w której operacje systemów bezzałogowych statków powietrznych mogą odbywać się wyłącznie przy wsparciu zweryfikowanych usług zapewnianych w tej strefie i na warunkach wskazanych przez Agencję.

Agencja uwzględnia opublikowane w Zbiorze Informacji Lotniczych (AIP Polska) strefy przestrzeni powietrznej zobrazowane m.in. w aplikacji DroneRadar i systemie PansaUTM zamieniając je na strefy geograficzne obowiązujące wyłącznie dla bezzałogowych statków powietrznych i jest uprawniona do dokonywania zmian w wyznaczonych strefach geograficznych, dotyczących w szczególności określenia nowych granic strefy geograficznej, warunków wykonywania operacji w strefie geograficznej lub okresu jej obowiązywania.

Z dniem 31.12.2020r. następuje konwersja stref funkcjonujących już w przestrzeni powietrznej (AIP Polska, NOTAM)  na strefy geograficzne  na podstawie  Wytycznych Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z  dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie stref geograficznych dla systemów bezzałogowych statków powietrznych zgodnie z poniższą tabelą:

Strefy geograficzneStrefy publikowane w AIP Polska/DroneRadarWarunki wykonywania  lotów BSP

 

DRA-P

 

Strefy czasowo wydzielone (TSA)

Stałe trasy lotnictwa wojskowego (MRT)

Zakaz wykonywania lotów BSP w aktywnej strefie
Strefy ograniczone (R) – operacyjne na potrzeby służb zapewniających bezpieczeństwo publiczneZa zgodą zarządzającego o ile dopuścił on taka możliwość wnioskując o wyznaczenie strefy

 

DRA-RH

 

Strefy kontrolowane lotnisk komunikacyjnych (CTR) – RPA >6km od granicy lotniskaLoty do 100m nie wymagają uzyskania zgody. Loty powyżej 100m (max 120m) wyłącznie w kategorii szczególnej .
Strefy ruchu lotniskowego (ATZ) > 6km od granicy lotniskaLoty do 100m nie wymagają uzyskania zgody
Strefy kontrolowane lotnisk wojskowych (MCTR)Za zgodą i na warunkach określonych przez zarządzającego lotniskiem wojskowym .
LUB inne strefy wyznaczone na wniosek uprawnionego podmiotu o wysokim prawdopodobieństwie uzyskania zgody na operacjeza zgodą i na warunkach określonych przez Agencję lub podmiot uprawniony, na wniosek którego strefa geograficzna została wyznaczona

 

 

DRA-RM

Strefy kontrolowane lotnisk komunikacyjnych (CTR) – RPA, RPARPA w promieniu 1-6km od granicy lotniska

Kategoria OTWARTA / SZCZEGÓLNA: BSP do 900g do 30 m AGL po wykonaniu CHECK-IN w aplikacji DroneRadar

Kategoria OTWARTA A2: BSP powyżej 900g lub powyżej 30m (max 50m) za zgodą i na warunkach określonych przez PAŻP. Uzyskanie zgody PAŻP wymaga złożenia planu lotu w PansaUTM na min. 24 godziny przed planowanymi lotami

Kategoria SZCEGÓLNA – loty BSP maksymalnie do wysokości 120m. za zgodą i na warunkach określonych przez PAŻP. Uzyskanie zgody PAŻP wymaga złożenia planu lotu w PansaUTM na min. 24 godziny przed planowanymi lotami Wykonywanie lotów powyżej 50m może wiązać się z koniecznością dostosowania się do ruchu do/z danego lotniska (w przerwach między operacjami)

-bez zgody

BSP powyżej 900g-jedynie za zgodą ATS/Zarządzającego strefą.

W przypadku stref DRA-R CTR zarządzającym jest Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.

W przypadku stref DRA-R ATZ zarządzającym jest zarządzający lotniskiem objętym strefa (przeważnie lokalny Aeroklub)

Strefy ruchu lotniskowego (ATZ) >1-6kmLoty BSP do 900g do 30 m AGL nie wymagają uzyskania zgody. Wszystkie inne loty za zgodą zarządzającego . W przypadku stref DRA-R ATZ zarządzającym jest zarządzający lotniskiem objętym strefa (przeważnie lokalny Aeroklub)
Strefy zakazane (P) >500m od obiektu chronionego strefą PLoty BSP do 900g do 30 m AGL nie wymagają uzyskania zgody
LUB inne strefy wyznaczone na wniosek uprawnionego podmiotu o średnim prawdopodobieństwie uzyskania zgody na operacjeza zgodą i na warunkach określonych przez Agencję lub podmiot uprawniony, na wniosek którego strefa geograficzna została wyznaczona

 

 

 

DRA-RL

Strefy kontrolowane lotnisk komunikacyjnych (CTR) – RPA>1kmza zgodą i na warunkach określonych przez PAŻP. Uzyskanie zgody PAŻP wymaga złożenia planu lotu w PansaUTM na min. 24 godziny przed planowanymi lotami . Zakaz wykonywania lotów w kategorii OTWARTEJ.

Strefy ruchu lotniskowego (ATZ) >1km

Strefy niebezpieczne (D)

Strefy czasowo rezerwowane (TRA)

Strefy zakazane (P) <500m

Za zgodą zarządzającego .

W przypadku stref DRA-R ATZ zarządzającym jest zarządzający lotniskiem objętym strefa (przeważnie lokalny Aeroklub.

W przypadku stref DRA-R D zarządzającym jest jednostka wojskowa dla której wyznaczono strefę.

W przypadku stref DRA-R  TRA zarządzającym jest podmiot dla którego wyznaczono strefę.

W przypadku stref DRA-R P zarządzającym jest podmiot zarządzający obiektem dla którego wyznaczono strefę .

Strefy ograniczone (R) – wyznaczone nad Parkami Narodowymiw obszarze obejmującym przestrzeń powietrzną znajdującą się bezpośrednio nad obszarem parku narodowego za zgodą zarządzającego danym parkiem narodowym i na warunkach przez niego określonych
LUB inne strefy wyznaczone na wniosek uprawnionego podmiotu o niskim prawdopodobieństwie uzyskania zgody na operacjeza zgodą i na warunkach określonych przez Agencję lub podmiot uprawniony, na wniosek którego strefa geograficzna została wyznaczona

 

 

 

DRA-I

 

Ostrzeżenia nawigacyjne (NW),

AREA

strefy obowiązkowej łączności radiowej (RMZ),

strefy identyfikacji obrony powietrznej (ADIZ)

Strefy ograniczone (R) – poza terenem Parku Narodowego

Informacje konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa wykonywania operacji przy użyciu systemów bezzałogowych  statków powietrznych. Należy zachować szczególną ostrożność wykonując loty.
DRA-T Wymagane spełnienie wymogów technicznych obowiązujących w danej strefie ..
DRA-U Loty przy wsparciu określonych, zweryfikowanych usług zapewnianych w tej strefie i wskazanych warunków wykonywania lotów.

*- NIE WYŻEJ NIŻ 120M AGL

Wykaz skrótów:

PAŻP/PANSA/ Agencja-Polska Agencja Żeglugi Powietrznej/ Polish Air Navigation Service Agency
BSP- bezzałogowy statek powietrzny
AGL- wysokość od poziomu gruntu
ATS- służby kontroli ruchu lotniczego
AIP Polska- krajowy zbiór informacji lotniczych

UWAGA: niezależnie od uzyskanej zgody na loty każdy lot należy poprzedzić wykonaniem CHECK-in w aplikacji DroneRadar

SKŁADANIE WNIOSKU O WYZNACZENIE STREFY GEOGRAFICZNEJ

Wytyczne  Nr 24 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z  dnia 30 grudnia 2020 r  określają podmioty które mogą wnioskować  o  wyznaczenie stref geograficznych dla systemów bezzałogowych statków powietrznych. Strefy geograficzne mogą być wyznaczone na wniosek:

1) Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, Szefa Szefostwa Służb Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu, Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Straży Granicznej, Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub Komendanta Służby Ochrony Państwa – ze względu na potrzeby działań lub czynności o szczególnym znaczeniu operacyjnym lub rozpoznawczym, zapewnienie bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego, prowadzonych w celu realizacji ustawowych zadań przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu, Policję, Straż Graniczną, Krajową Administrację Skarbową lub Służbę Ochrony Państwa;

2) Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej lub Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa – ze względu na potrzeby ochrony infrastruktury krytycznej, zapobieganie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie, ratowanie życia lub zdrowia ludzkiego;

3) Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego – ze względu na realizację zadań ustawowych;

4) Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych – ze względu na realizację zadań ustawowych.

Strefy geograficzne mogą być wyznaczane przez Agencję z własnej inicjatywy, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa ruchu lotniczego, w tym bezpieczeństwa operacji przy użyciu systemów bezzałogowych statków powietrznych. Podmiot uprawniony składa formularz Wniosku o  wyznaczenie strefy geograficznej na 7 dni przed proponowaną datą aktywacji strefy (strefa krótkotrwała aktywna do 30 dni) lub na 30 dni przed datą aktywacji (strefa długotrwała aktywna do 90 dni).

 1. PAŻP po otrzymaniu wniosku o wydzielenie strefy geograficznej proceduje wniosek i przesyła Wnioskodawcy Formularz oceny wstępnej wyznaczenia strefy geograficznej informujący o możliwości i warunkach wydzielenia strefy.
 2. Ocena będzie zawierała informacje o :
 • proponowanej ilości, rodzaju i oznaczeniu strefy/stref (jeśli inne niż w we wniosku)
 • granicach pionowych i poziomych stref (jeśli inne niż w we wniosku )
 • dacie początku i końca aktywności strefy/stref (jeśli inne niż w we wniosku)
 • warunkach wykonywania lotów w wyznaczonej strefie/strefach
 1. Wnioskodawca po zapoznaniu się z ocena wstępną, w ciągu trzech dni prześle do PAŻP zaakceptowany  Formularz oceny wstępnej wyznaczenia strefy geograficznej potwierdzając akceptacje warunków i zasad obowiązujących w wyznaczonych strefach.
  Rodzaje stref, warunki wykonywania lotów w strefach, granice poziome i pionowe zostaną zamieszczone w załączniku do Formularza
 2. PAŻP po otrzymaniu zaakceptowanego Formularza poinformuje Wnioskodawcę o nadanych nazwach i dacie wprowadzenia stref geograficznych.
 3. Podmiot uprawniony może wnioskować o przedłużenie daty obowiązywania strefy geograficznej na 7 dni roboczych przed upływem okresu jej obowiązywania.

Pobierając formularz o wyznaczenie strefy geograficznej, oświadczam, że zostałem poinformowany, iż istnieje prawo do żądania od PAŻP dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych.

Informujemy, że dane osobowe są przetwarzane przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej z siedzibą w Warszawie, ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa, e-mail: info@pansa.pl, tel. (+ 48) 22 574 50 01 (IOD – email: inspektorochronydanych@pansa.pl) na podstawie art. 6, ust. 1, pkt e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), celem rozpatrywania zgłoszeń dokonanych za pomocą poniższych formularzy.

Informujemy ponadto, że archiwizacja dokumentów, w tym zawierających dane osobowe jest zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami zewnętrznymi i wewnętrznymi m.in. Ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. (Dz.U.1983 nr 38 poz.173 z poŸn. zm.) oraz Zarządzeniem nr 11 z dnia 30.04.2007r Prezesa PAŻP (z póŸn. zm.). Przepisy w tym zakresie określają m.in. sposób postępowania z dokumentami oraz klasyfikację i ich okres archiwizacji. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, brak ich przekazania uniemożliwi realizację zawartych we wniosku dla potrzeb niezbędnych do weryfikacji realizacji przedsięwzięcia przez uprawnione służby.

Link do Wytycznych Prezesa ULC z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczania streg geograficznych dla systemów bezzałogowych statków powietrznych: http://edziennik.ulc.gov.pl/DU_ULC/2020/78/akt.pdf

KONTAKT

Dział Zarządzania Operacjami Bezzałogowych Statków Powietrznych – zgłoszenia/kontakt od poniedziałku do piątku, w godzinach od 07:00 do 15:00:

W celu uzyskania informacji na temat wykonywania lotów bezzałogowych statków powietrznych:

 • Tel.: + 48 (22) 574-57-41
 • Tel.: + 48 (22) 574-57-15
 • Tel.: + 48 (22) 574-75-53
 • Tel.: (+48) 22 574-57-49

Szukaj...