Kategoria otwarta

ZASADY WYKONYWANIA LOTÓW BEZZAŁOGOWYMI STATKAMI POWIETRZNYMI (BSP) W KATEGORII OTWARTEJ

UWAGA: na mocy przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (art. 15zzzzl) oraz Wytycznych nr 25 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobów wykonywania operacji przy użyciu systemów bezzałogowych statków powietrznych w związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2019/947 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych (zał. 1, pkt 1.2) każdy lot BSP w polskiej przestrzeni powietrznej powinien się odbyć po poinformowaniu PAŻP o zamiarze wykonania lotu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, określonego przez Agencję. Oznacza to, że każdy lot BSP należy poprzedzić zrobieniem Check-In’u w aplikacji DroneRadar.

Kategoria Otwarta - informacje ogólne

Operacje w kategorii „otwartej” (OPEN) umożliwiają wykonywanie lotów niskiego ryzyka. Można zaliczyć do nich loty VLOS wykonywane zarówno w celach „komercyjnych” jak i „rekreacyjnych” przed 2021r. Nie wymagają one uzyskania uprzedniego zezwolenia na lot z Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Obowiązkiem natomiast jest dokonanie rejestracji Operatora drona na stronie drony.ulc.gov.pl.

Operacje w kategorii „otwartej” (OPEN) mogą być wykonywane wyłącznie w zasięgu widoczności wzrokowej pilota lub obserwatora w odległości nie większej niż 120 metrów od najbliższego punktu powierzchni ziemi, dronami o masie nie przekraczającej 25 kg.

Kategoria „otwarta” (OPEN) dzieli się na trzy podkategorie: A1, A2 i A3, w oparciu o ograniczenia operacyjne i wymogi, jakim podlegają piloci bezzałogowych statków powietrznych oraz drony:

 • A1 – Dopuszcza się przelot nad osobami postronnymi (z pewnymi ograniczeniami), ale nie wolno wlatywać nad zgromadzenia osób („zgromadzenia osób”: zgromadzenia, w którym zagęszczenie osób uniemożliwia im przemieszczanie się);
 • A2 – Nie wolno wlatywać nad osoby i zgromadzenia osób. Minimalna odległość pozioma od osób to 30 m lub 5 m jeżeli dron posiada funkcję ograniczającą prędkość lotu;
 • A3 – Nie wolno wlatywać nad osoby i zgromadzenia osób. Minimalna odległość pozioma od osób i zabudowy to 150m.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego

Pozostałe wymogi kategorii otwartej (OPEN) można znaleźć w artykule 4 rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) 2019/947 oraz WYTYCZNE NR 7 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 9 czerwca 2021 r.

Rejestracja Operatorów dronów

Operatorzy dronów w kategorii „otwartej” (OPEN) rejestrują się:

 • w przypadku, gdy masa ich drona wynosi 250g lub więcej lub w przypadku drona który podczas uderzenia może przekazać człowiekowi energię kinetyczną o wartości powyżej 80 dżuli;
 • w przypadku, gdy ich dron wyposażony jest w czujnik zdolny do zbierania danych osobowych, nie dotyczy to BSP, które zgodnie z dyrektywą 2009/48/WE są zabawkami.

Po dokonaniu rejestracji należy umieścić posiadany numer Operatora na każdym dronie, dla którego wymagana jest rejestracja.

Drony, którymi można wykonywać operację w kategorii „otwartej” (OPEN)

Drony, którymi można wykonywać operacje w kategorii „otwartej”, muszą spełniać następujące warunki:

 • Należą do jednej z klas określonych w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2019/945 lub zostały skonstruowane do użytku własnego;
 • Lub wykonują loty w oparciu o przepisy art. 22 Rozporządzenia UE 2019/947 (tzw. przepisy przejściowe);
 • Mają masę startową mniejszą niż 25kg.

Materiały wideo:

Podstawy prawne:

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/947 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych;

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/945 z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie bezzałogowych systemów powietrznych oraz operatorów bezzałogowych systemów powietrznych z państw trzecich;

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/639 z dnia 12 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/947 w odniesieniu do scenariuszy standardowych dla operacji wykonywanych w zasięgu widoczności wzrokowej lub poza zasięgiem widoczności wzrokowej.

WYTYCZNE NR 7 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie sposobów wykonywania operacji przy użyciu systemów bezzałogowych statków powietrznych w związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2019/947 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych;

WYTYCZNE NR 24 PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczania stref geograficznych dla systemów bezzałogowych statków powietrznych.

Koordynacja lotów BSP z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej via system PansaUTM

PODSTAWOWE DEFINICJE:

Bezzałogowy system powietrzny oznacza bezzałogowy statek powietrzny i wyposażenie do zdalnego sterowania tym statkiem;

operator bezzałogowego systemu powietrznego oznacza dowolną osobę prawną lub fizyczną eksploatującą lub zamierzającą eksploatować co najmniej jeden bezzałogowy system powietrzny;

zgromadzenia osób oznaczają zgromadzenia, w przypadku których zagęszczenie obecnych osób uniemożliwia im przemieszczanie się;

strefa geograficzna dla bezzałogowych systemów powietrznych oznacza część przestrzeni powietrznej wyznaczoną przez właściwy organ, która ułatwia, ogranicza lub wyklucza operacje z użyciem bezzałogowych systemów powietrznych, aby wyeliminować zagrożenia związane z bezpieczeństwem, prywatnością, ochroną danych osobowych, ochroną lub środowiskiem wynikające z operacji z użyciem tych systemów;

solidność oznacza właściwość środków ograniczających ryzyko, która wynika z połączenia stopnia poprawy bezpieczeństwa dzięki zastosowaniu środków ograniczających ryzyko oraz poziomu pewności i integralności, że uzyskano poprawę bezpieczeństwa;

scenariusz standardowy oznacza rodzaj operacji z użyciem bezzałogowego systemu powietrznego w kategorii „szczególnej”, jak określono w dodatku 1 do załącznika, w przypadku której szczegółowy wykaz środków ograniczających ryzyko wskazano w tak sposób, że właściwemu organowi mogą wystarczyć oświadczenia, w których operatorzy deklarują, że będą stosować środki ograniczające ryzyko przy prowadzeniu tego rodzaju operacji;

operacja w zasięgu widoczności wzrokowej (VLOS) oznacza rodzaj operacji z użyciem bezzałogowego systemu powietrznego, w której pilot bezzałogowego statku powietrznego jest w stanie utrzymywać stały kontakt wzrokowy nieuzbrojonym okiem z bezzałogowym statkiem powietrznym, co umożliwia temu pilotowi kontrolowanie toru lotu wspomnianego statku względem innych statków powietrznych, osób i przeszkód w celu uniknięcia kolizji;

operacja poza zasięgiem widoczności wzrokowej (BVLOS) oznacza rodzaj operacji z użyciem bezzałogowego systemu powietrznego, która nie jest wykonywana w zasięgu widoczności wzrokowej;

certyfikat operatora lekkich bezzałogowych systemów powietrznych (certyfikat LUC) oznacza certyfikat wydany operatorowi bezzałogowego systemu powietrznego przez właściwy organ, jak określono w części C załącznika;

klub lub stowarzyszenie modelarstwa lotniczego oznacza organizację utworzoną zgodnie z prawem w państwie członkowskim w celu wykonywania lotów rekreacyjnych, lotów pokazowych, działalności sportowej lub przeprowadzania zawodów z użyciem bezzałogowych systemów powietrznych;

materiały niebezpieczne oznaczają artykuły lub substancje, które w przypadku incydentu lub wypadku mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia, bezpieczeństwa, mienia lub środowiska, które to artykuły lub substancje bezzałogowy statek powietrzny przenosi jako obciążenie użytkowe.

obciążenie użytkowe oznacza przyrządy, mechanizmy, wyposażenie, części, aparaturę, oprzyrządowanie lub akcesoria, w tym urządzenia komunikacyjne, zainstalowane na statku powietrznym lub przymocowane do statku powietrznego, które nie są używane ani przeznaczone do wykorzystania podczas eksploatacji statku powietrznego lub sterowania nim w locie i nie są częścią płatowca, silnika ani śmigła;

jednoznaczna zdalna identyfikacja oznacza system lokalnego rozpowszechniania informacji o eksploatowanym bezzałogowym statku powietrznym, w tym jego oznakowania, pozwalający uzyskać te informacje bez fizycznego dostępu do bezzałogowego statku powietrznego;

tryb podążania za stacją bazową oznacza tryb pracy bezzałogowego systemu powietrznego, w którym bezzałogowy statek powietrzny stale podąża za pilotem bezzałogowego statku powietrznego w uprzednio określonym promieniu;

świadomość przestrzenna oznacza funkcję wykrywania potencjalnych naruszeń ograniczeń przestrzeni powietrznej w oparciu o dane przekazane przez państwa członkowskie i ostrzegania o nich pilota bezzałogowego statku powietrznego, aby mógł niezwłocznie podjąć skuteczne działanie w celu zapobieżenia tym naruszeniom;

bezzałogowy system powietrzny skonstruowany do użytku prywatnego oznacza bezzałogowy system powietrzny zmontowany lub wyprodukowany na użytek własny konstruktora, z wyłączeniem bezzałogowych systemów powietrznych zmontowanych z zestawów części wprowadzonych do obrotu jako gotowy do montażu zestaw;

operacja autonomiczna oznacza operację, w trakcie której bezzałogowy statek powietrzny wykonuje operacje bez możliwości podjęcia interwencji przez pilota bezzałogowego statku powietrznego;

osoby postronne oznaczają osoby, które nie uczestniczą w wykonywaniu operacji z użyciem bezzałogowego systemu powietrznego lub które nie są świadome poleceń wydawanych przez operatora bezzałogowego systemu powietrznego i zalecanych przez niego środków bezpieczeństwa;

udostępnienie na rynku oznacza dowolną formę dostarczenia produktu do celów dystrybucji, konsumpcji lub używania na rynku Unii w ramach działalności handlowej, niezależnie od tego, czy odbywa się to odpłatnie czy nieodpłatnie;

wprowadzenie do obrotu oznacza udostępnienie produktu na rynku Unii po raz pierwszy;

kontrolowany obszar naziemny oznacza obszar naziemny, na którym eksploatuje się bezzałogowy system powietrzny i w którego granicach operator bezzałogowego systemu powietrznego jest w stanie zadbać o to, by znajdowały się na nim wyłącznie osoby zaangażowane w operację;

maksymalna masa startowa (MTOM) oznacza maksymalną określoną przez producenta lub konstruktora masę bezzałogowego statku powietrznego, obejmującą obciążenie użytkowe i paliwo, przy której można eksploatować bezzałogowy statek powietrzny;

bezzałogowy szybowiec oznacza bezzałogowy statek powietrzny utrzymujący się w locie w wyniku dynamicznego oddziaływania powietrza na jego stałe powierzchnie nośne, którego lot swobodny nie jest zależny od silnika. Może być on wyposażony w silnik stosowany w sytuacjach wyjątkowych.

Obszar obowiązkowego zgłoszenia lotu BSP w strefie geograficznej DRAR (w granicach tożsamych z granicami strefy kontrolowanej lotniska - CTR):

Uwaga: Strefy CTR Bydgoszcz, Lublin, Łódź, Rzeszów, Szczecin, Szymany, Zielona Góra nie są aktywne H24. Poza ich czasem aktywności, który publikowany jest depeszą NOTAM dla danego lotniska, obowiązują strefy RMZ.

Wykonywanie lotów bezzałogowych statków powietrznych (BSP) w pozostałych strefach geograficznych

UWAGA: niezależnie od wymaganych zgód każdy lot BSP należy poprzedzić zrobieniem check-in w aplikacji DroneRadar

Strefy geograficzne

Strefy publikowane w AIP Polska/DroneRadar

Warunki wykonywania lotów BSP

 

DRA-P

 

Strefy czasowo wydzielone (TSA)

Stałe trasy lotnictwa wojskowego (MRT)

Zakaz wykonywania lotów BSP w aktywnej strefie.

Strefy ograniczone (R) – operacyjne, na potrzeby służb zapewniających bezpieczeństwo publiczne.

Za zgodą zarządzającego, o ile dopuścił on taka możliwość wnioskując o wyznaczenie strefy.

 

DRA-RH

 

Strefy kontrolowane lotnisk komunikacyjnych (CTR) – RPA> 6 km od granicy lotniska.

Loty do 100m AGL nie wymagają uzyskania zgody. Loty powyżej 100 m AGL wyłącznie w kategorii szczególnej po uzyskaniu zgody PAŻP.

Strefy ruchu lotniskowego (ATZ) > 6 km od granicy lotniska.

Loty do 100m AGL nie wymagają uzyskania zgody.

Strefy kontrolowane lotnisk wojskowych (MCTR)

Za zgodą i na warunkach określonych przez zarządzającego lotniskiem wojskowym .

Inne strefy wyznaczone na wniosek uprawnionego podmiotu o wysokim prawdopodobieństwie uzyskania zgody na operacje.

Za zgodą i na warunkach określonych przez Agencję lub podmiot uprawniony, na wniosek którego strefa geograficzna została wyznaczona.

 

 

DRA-RM

Strefy kontrolowane lotnisk komunikacyjnych (CTR)- RPA, RPA,  RPA w promieniu 1-6km od granicy lotniska

Kategoria OTWARTA / SZCZEGÓLNA: BSP do 900g do 30 m AGL po wykonaniu CHECK-IN w aplikacji DroneRadar

Kategoria OTWARTA A2: BSP powyżej 900g lub powyżej 30m (max 50m) za zgodą i na warunkach określonych przez PAŻP. Uzyskanie zgody PAŻP wymaga złożenia planu lotu w PansaUTM na min. 24 godziny przed planowanymi lotami

Kategoria SZCZEGÓLNA – loty BSP maksymalnie do wysokości 120m. za zgodą i na warunkach określonych przez PAŻP. Uzyskanie zgody PAŻP wymaga złożenia planu lotu w PansaUTM na min. 24 godziny przed planowanymi lotami VLOS i min. 3 dni wcześniej w przypadku lotów BVLOS (BVLOS NSTS.09 – 7 dni) wykonywanie lotów powyżej 50m może wiązać się z koniecznością dostosowania się do ruchu do/z danego lotniska (w przerwach między operacjami)

 -bez zgody

BSP powyżej 900g-jedynie za zgodą ATS/Zarządzającego strefą.

W przypadku stref DRA-R CTR zarządzającym jest Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.

W przypadku stref DRA-R ATZ zarządzającym jest zarządzający lotniskiem objętym strefa (przeważnie lokalny Aeroklub)

Strefy ruchu lotniskowego(ATZ) >1-6km

Loty BSP do 900g do 30 m AGL nie wymagają uzyskania zgody. Wszystkie inne loty za zgodą zarządzającego . W przypadku stref DRA-R ATZ zarządzającym jest zarządzający lotniskiem objętym strefa (przeważnie lokalny Aeroklub)

Strefy zakazane(P) >500m od obiektu chronionego strefą P

Loty BSP do 900g do 30 m AGL nie wymagają uzyskania zgody

LUB inne strefy wyznaczone na wniosek uprawnionego podmiotu o średnim prawdopodobieństwie uzyskania zgody na operacje

za zgodą i na warunkach określonych przez Agencję lub podmiot uprawniony, na wniosek którego strefa geograficzna została wyznaczona

 

 

 

DRA-RL

Strefy kontrolowane lotnisk komunikacyjnych (CTR)- RPA>1km

za zgodą i na warunkach określonych przez PAŻP. Uzyskanie zgody PAŻP wymaga złożenia planu lotu w PansaUTM na min. 24 godziny przed planowanymi lotami VLOS i min. 3 dni wcześniej w przypadku lotów BVLOS w kategorii szczególnej (BVLOS NSTS.09 – 7 dni). Zakaz wykonywania lotów w kategorii OTWARTEJ.

Strefy ruchu lotniskowego(ATZ) >1km

Strefy niebezpieczne (D)

Strefy czasowo rezerwowane (TRA)

Strefy zakazane(P) <500m

Za zgodą zarządzającego .

 W przypadku stref DRA-R ATZ zarządzającym jest zarządzający lotniskiem objętym strefa (przeważnie lokalny Aeroklub.

W przypadku stref DRA-R D zarządzającym jest jednostka wojskowa dla której wyznaczono strefę.

W przypadku stref DRA-R  TRA zarządzającym jest podmiot dla którego wyznaczono strefę.

W przypadku stref DRA-R P zarządzającym jest podmiot zarządzający obiektem dla którego wyznaczono strefę .

Strefy ograniczone(R) – wyznaczone nad Parkami Narodowymi

w obszarze obejmującym przestrzeń powietrzną znajdującą się bezpośrednio nad obszarem parku narodowego za zgodą zarządzającego danym parkiem narodowym i na warunkach przez niego określonych

LUB inne strefy wyznaczone na wniosek uprawnionego podmiotu o niskim prawdopodobieństwie uzyskania zgody na operacje

za zgodą i na warunkach określonych przez Agencję lub podmiot uprawniony, na wniosek którego strefa geograficzna została wyznaczona

 

 

 

DRA-I

 

Ostrzeżenia nawigacyjne(NW),

 AREA

strefy obowiązkowej łączności radiowej(RMZ),

strefy identyfikacji obrony powietrznej(ADIZ)

Strefy ograniczone(R)-poza terenem Parku Narodowego

Informacje konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa wykonywania operacji przy użyciu systemów bezzałogowych  statków powietrznych. Należy zachować szczególną ostrożność wykonując loty.

DRA-T

 

Wymagane spełnienie wymogów technicznych obowiązujących w danej strefie.

DRA-U

 

Loty przy wsparciu określonych, zweryfikowanych usług zapewnianych w tej strefie i wskazanych warunków wykonywania lotów.

Wykaz skrótów:

PAŻP/PANSA/ Agencja-Polska Agencja Żeglugi Powietrznej/ Polish Air Navigation Service Agency
BSP- bezzałogowy statek powietrzny
AGL- wysokość od poziomu gruntu
ATS- służby kontroli ruchu lotniczego
AIP Polska- krajowy zbiór informacji lotniczych

Szczegółowe zasady wykonywania lotów:

Szczegółowe zasady wykonywania lotów zostały opisane w WYTYCZNYCH NR 7 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie sposobów wykonywania operacji przy użyciu systemów bezzałogowych statków powietrznych w związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2019/947 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych.

Sposób postępowania w sytuacjach awaryjnych (stosować wyłącznie w przypadku utraty kontroli nad BSP)

 1. Próbuj odzyskać łączność z bezzałogowym statkiem powietrznym;
 2. Powiadom telefonicznie właściwy organ ATS o utracie kontroli:
  a) TWR – Służba Kontroli Lotniska – w przypadku lotu w strefie CTR;
  b) FIS – Służba Informacji Powietrznej – w przypadku lotu w przestrzeni niekontrolowanej uwzględniając podział sektorowy FIS;
  c) Zarządzającego strefą w której lot się odbywa;
 3. Przekaż następujące informacje:
  a) bieżącą lokalizację bezzałogowego statku powietrznego określaną za pomocą urządzenia odpowiedzialnego za lokalizację awaryjną;
  b) ostatnią znaną lokalizację bezzałogowego statku powietrznego, w przypadku niedziałania urządzenia odpowiedzialnego za lokalizację awaryjną, o której mowa;
  c) godzinę utraty łączności;
  d) ostatnią zarejestrowaną prędkość, wysokość i kurs bezzałogowego statku powietrznego;
  e) przewidywany czas do wyczerpania zapasu paliwa lub wyczerpania akumulatorów zasilających układ napędowy;
 4. Posiadaj przy sobie telefon z numerem wskazanym w zgłoszeniu do PAŻP; natychmiast zakończ lot w przypadku polecenia służb ATS (kontrolerów ruchu lotniczego bądź informatorów służby informacji powietrznej).
 5. W przypadku ponownego nawiązania kontaktu z BSP jak najszybciej poinformuj służby ATS.

Termin zgłaszania lotów

 • 24 godziny przed datą planowanego lotu VLOS (kat. otwarta i szczególna), 3 dni wcześniej w przypadku lotów BVLOS w kategorii szczególnej 
 • 7 dni wcześniej w przypadku lotów w kategorii szczególnej w oparciu NSTS.09

Dla zgłoszeń niezachowujących wymaganego terminu lub niepoprawnie wypełnionych Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zastrzega sobie możliwość niewydania warunków lotu lub nie rozpatrzenia zgłoszenia w ww. terminach. 

KONTAKT

Dział Zarządzania Operacjami Bezzałogowych Statków Powietrznych – zgłoszenia/kontakt od poniedziałku do piątku, w godzinach od 07:00 do 15:00:

W celu uzyskania informacji na temat wykonywania lotów bezzałogowych statków powietrznych:

 • Tel.: + 48 (22) 574-57-41
 • Tel.: + 48 (22) 574-57-15
 • Tel.: + 48 (22) 574-75-53
 • Tel.: + 48 (22) 574-57-49
Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast
Odczyt tekstu - zaznacz tekst lewym klawiszem i wciśnij ikonę odtwarzaj