Serwisy PANSA:

Regulamin Konkursu “DOFE”

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie „DOFE” (dalej: „Konkurs”). 
 2. Konkurs prowadzony będzie poprzez stronę Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej pod adresem https://www.pansa.pl/poiis-2014-2020/konkursDOFE oraz przez media społecznościowe (profile należące do PAŻP: Facebook, Twitter, Instagram) oraz poprzez stronę Dni Otwartych Funduszy Europejskich (https://www.dniotwarte.eu/) Organizatorem Konkursu jest Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (dalej „Organizator”). 
 3. Czynności związane z obsługą techniczną i wyłonieniem zwycięzców Konkursu prowadzi Organizator. 
 4. Konkurs zostanie przeprowadzony od ….08.2020 r. do 31.08.2020, godz. 23:59 czasu środkowoeuropejskiego. 
 5. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez portal DOFE. 
 6. Portal DOFE nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. 
 7. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora. 
 8. Organizator zobowiązuje się do zwolnienia portalu DOFE z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi DOFE roszczenie związane z niniejszym Konkursem.

2. Uczestnicy konkursu 

 1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która: a) jest pełnoletnia i się zarejestrowała; b) zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia (co jest jednoznaczne z zarejestrowaniem się i wysłaniem Zadań Konkursowych); nie jest w żaden sposób osobowy lub organizacyjny powiązana z Organizatorem; c)  podjęła się wykonania Zadania Konkursowego. 
 2. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 pkt a) – c) stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu.

3. Zadanie konkursowe i nagroda 

 1. Zadanie Konkursowe polega na odpowiedzi na 10 konkursowych pytań opublikowanych na stronie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (https://www.pansa.pl/poiis-2014-2020/konkursDOFE /
 2. Odpowiedzi konkursowe automatycznie przesłane do Organizatora po kliknięciu przycisku „Wyślij odpowiedzi”   
 3. Nagrodą w Konkursie jest wzięcie udziału w zorganizowanej przez Organizatora wycieczce po Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej z siedzibą przy ul. Wieżowej 8 w Warszawie w wyznaczonym przez Organizatora terminie.
 4. Nagrodę otrzyma 9 pierwszych osób, które prawidłowo odpowiedzą na Zadania Konkursowe.
 5. O wygranej poinformuje przedstawiciel Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie (na wskazany podczas rejestracji adres e-mail i nr telefonu).
 6. Nagroda będzie możliwa do zrealizowania w wyznaczonym przez Organizatora terminie po otwarciu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej na osoby z poza niej (obecnie instytucja zamknięta z powodu COVID-19) lecz nie później niż do 31.12.2021 r.
 7. W przypadku braku możliwości uczestniczenia w wycieczce przez Uczestnika lub braku możliwości zorganizowania wycieczki przez Organizatora (z przyczyn niezależnych od nich) Uczestnikowi zostanie przekazana nagroda pocieszenia w postaci pakietu upominków. Nagroda pocieszenia wysłana będzie za pośrednictwem poczty na wskazany przez Uczestnika adres w czasie korespondencji lub rozmowy.
 8. Rejestracja, odkliknięcie przycisku  „Zapoznałem się z Regulaminem i go akceptuję i/lub kliknięcie przycisku „Wyślij odpowiedzi” jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie. 
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie Zadań Konkursowych: 1. niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami Regulaminu, 2. zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa; 3. naruszających prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujących wizerunki osób trzecich (dane osobowe)

4. Przetwarzanie danych osobowych 

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników i zwycięzców Konkursu jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych powołanego przez Organizatora są następujące:inspektorochronydanych@pansa.pl. 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, a dane zwycięzców w celu przekazania im nagrody.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. na podstawie zgody Uczestników. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Konkursie.
 3. Udział w Konkursie jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora.
 4. Organizator będzie zbierał od Uczestników następujące dane: a) imię i nazwisko, b) adres e-mail, c) nr telefonu.
 5. Uczestnikowi, który udzielił zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu skorzystania z prawa do cofnięcia zgody należy skontaktować się z Organizatorem Konkursu dostępnym pod adresem e-mail info@pansa.pl.
 6. Uczestnikom, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz przysługuje prawo do sprostowania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz przenoszenia danych. W celu skorzystania z przysługujących praw należy skontaktować się z Organizatorem dostępnym pod adresem e-mail info@pansa.pl.
 7. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą poddane profilowaniu.
 9. Dane osobowe Uczestników nie będą przetrzymywane dłużej, niż jest to wymagane celem organizacji Konkursu (po zakończeniu Konkursu wszelkie dane Uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie zostaną usunięte).

5. Tryb składania reklamacji 

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Konkursu. 
 2. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym (o ile uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną), w terminie 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania listu. 
 3. Jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi dotyczące konkursu mogą być kierowane drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora: info@pansa.pl.

6. Postanowienia końcowe

 1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w uzasadnionych przypadkach. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie https://www.pansa.pl/poiis-2014-2020/konkursDOFE
 2. Wszelkie wątpliwości dotyczące Konkursu i postanowień niniejszego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 3. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2019.847 t.j. z dnia 2019.05.08).
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach telekomunikacyjnych, transmisji danych, funkcjonowaniu sieci Internet, portalu DOFE, a także za działania mające na celu zakłócenie poprawnego funkcjonowania Serwisu.
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia Konkursu poprzez zamieszczenie stosownego ogłoszenia na stronie https://www.pansa.pl/poiis-2014-2020/konkursDOFE.

Szukaj...