Aktualności

Formularz skarg i wniosków

Skargi i wnioski przyjmowane są w formie:

  1. pisemnej,
  2. faksem na numer (+48 22) 574-50-79,
  3. drogą pocztową,
  4. za pomocą poczty elektronicznej, na adres info@pansa.pl

Skargi i wnioski powinny zawierać:

  1. opis sprawy,
  2. dane osobowe wnioskodawcy – imię, nazwisko (nazwa podmiotu), adres do korespondencji,
  3. datę złożenia skargi/wniosku.

Adres:

Dział Kontroli Wewnętrznej
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej  
ul. Wieżowa 8
02-147 Warszawa

Formularze:

Formularz skargi/wniosku

Uwaga!

Skargi nie zawierające danych osobowych i adresu wnioskodawcy pozostawia się bez rozpoznania.
Jednocześnie osoby, które zwracają się z prośbą o udzielenie informacji mogą ponieść koszty związane z przygotowaniem tej informacji, zgodnie z procedurami wewnętrznymi obowiązującymi w PAŻP.

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej przyjmowane są w formie:

  1. pisemnej,
  2. faksem na numer (+48 22) 574-56-49,
  3. za pomocą poczty elektronicznej, na adres info@pansa.pl

Adres:

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej  
ul. Wieżowa 8
02-147 Warszawa

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast