Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Formularz skarg i wniosków

Skargi i wnioski przyjmowane są w formie:
  1. pisemnej,
  2. faksem na numer (+48 22) 574-50-79,
  3. drogą pocztową,
  4. za pomocą poczty elektronicznej, na adres info@pansa.pl
Skargi i wnioski powinny zawierać:
  1. opis sprawy,
  2. dane osobowe wnioskodawcy – imię, nazwisko (nazwa podmiotu), adres do korespondencji,
  3. datę złożenia skargi/wniosku.
Adres:

Dział Kontroli Wewnętrznej
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej  
ul. Wieżowa 8
02-147 Warszawa

Formularze:

Formularz skargi/wniosku

Informujemy, że w przypadku złożenia skargi/wniosku administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP), ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa. Pani/Pana dane osobowe zostaną przetworzone w celu rozpatrzenia skargi/wniosku. Przetwarzanie to jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6, ust. 1, lit. c RODO) wynikającego z przepisów Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Szczegóły odnośnie ochrony danych osobowych dostępne są tutaj.

Uwaga!

Skargi nie zawierające danych osobowych i adresu wnioskodawcy pozostawia się bez rozpoznania.
Jednocześnie osoby, które zwracają się z prośbą o udzielenie informacji mogą ponieść koszty związane z przygotowaniem tej informacji, zgodnie z procedurami wewnętrznymi obowiązującymi w PAŻP.

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej przyjmowane są w formie:
  1. pisemnej,
  2. faksem na numer (+48 22) 574-56-49,
  3. za pomocą poczty elektronicznej, na adres info@pansa.pl

Adres:

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej  
ul. Wieżowa 8
02-147 Warszawa

Szukaj...