POIiŚ 2014-2020

Cele

Ruch w polskiej przestrzeni powietrznej znacząco wzrósł w ostatnich latach, a prognozy zakładają dalsze utrzymanie tego trendu. Wobec tych zmian konieczny jest dalszy rozwój infrastruktury i systemów łączności, nawigacji i dozorowania zapewnianych przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej. Pozwoli to na zapewnienie wszystkim użytkownikom polskiej przestrzeni powietrznej optymalnego poziomu i jakości usług, przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa i w trosce o środowisko naturalne.

Kluczowe cele projektu

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo to podstawowy i konieczny warunek zrównoważonego rozwoju lotnictwa. Dążenie do utrzymania najwyższych standardów bezpieczeństwa przy rosnącym ruchu lotniczym jest obowiązkiem każdego podmiotu branży lotniczej.
Podmioty świadczące usługi zarządzania ruchem lotniczym, jak Polska Agencja Żeglugi Powietrznej mając na uwadze bezpieczeństwo podejmują wiele działań, min. realizują nowe inwestycje zwiększające przepustowość polskiej przestrzeni powietrznej.

Optymalizacja ruchu statków powietrznych

Wobec obserwowanego wzrostu ruchu lotniczego, wyznaczanie optymalnych tras przelotu odgrywa istotna rolę w efektywnym zarządzaniu przestrzenią powietrzną. Umożliwia ograniczenie opóźnień oraz negatywnego wpływu lotnictwa na środowisko naturalne, a także wspomaga efektywność kosztową służb żeglugi powietrznej.
Poprawa efektywności lotów odbywa się zarówno horyzontalnie (zmniejszenie nadmiernych odległości koniecznych do pokonania przez statki powietrzne), jak i wertykalnie (zapewnienie, że statki powietrzne mogą wykonywać loty na poziomie, na którym zużycie paliwa jest ograniczone do minimum).

Zwiększenie przepustowości przestrzeni powietrznej

Przepustowość to poziom ruchu, jaki może zostać obsłużony na satysfakcjonującym poziomie jakościowym. Wskutek ograniczenia przepustowości rosną opóźnienia, co jest szczególnie widocznym problemem dla pasażerów. Nowe inwestycje umożliwiają zarządzanie większą ilością statków powietrznych, w tym w pogorszonych warunkach pogodowych.

Kluczowe działania w sferze operacyjnej

  • budowa ośrodków radarowych i pomocy radionawigacyjnych,
  • budowa ośrodków radiokomunikacyjnych,
  • uruchomienie systemów lądowania ILS/DME.

Projekt pn. „Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym – etap II” jest kontynuacją jego I etapu, zrealizowanego przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej ze wsparciem środków Unii Europejskiej w ramach POIiŚ 2007-2013.

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast