Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Fundusz Spójności

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (POIiŚ 2014 – 2020) finansowany jest z 3 źródeł: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z którego na program przeznaczone jest 4 905,9 mln EUR, Funduszu Spójności, kwotą 22 507,9 mln EUR, Środków krajowych – publicznych i prywatnych, których minimalne zaangażowanie wynosi 4 853,2 mln EUR.
Wkład UE w ramach III Oś Priorytetowej zapewniony jest ze środków Funduszu Spójności.

Głównym celem POIiŚ 2014 – 2020 jest wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów, przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej.
Kluczowe obszary interwencji to gospodarka niskoemisyjna, adaptacja do zmian klimatu, ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, transport zrównoważony i bezpieczeństwo energetyczne.
Budżet programu wynosi 27,4 mld EUR.

III Oś Priorytetowa Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego przewiduje wsparcie ze środków Funduszu Spójności: 8 mld EUR w ramach Działania 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T oraz 1,5 mld EUR w ramach Działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych dla projektów w portach lotniczych w sieci TEN-T.
Większość projektów w tej Osi to projekty drogowe i kolejowe. Jedynym beneficjentem projektu lotniskowego jest PAŻP.

Projekt „Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym – etap II” realizowany jest w latach 2014 – 2020. Obejmuje ponad 30 zadań inwestycyjnych, mających na celu rozwój infrastruktury łączności, nawigacji, dozorowania, zlokalizowanych na obszarze całego kraju i dotyczących całej polskiej przestrzeni powietrznej.
Dofinansowanie ze środków UE przyznane na realizację zadań inwestycyjnych wynosi 114,75 mln PLN.