Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

SESAR Wdrożenie

Wdrożenie Programu SESAR
SESAR (Single European Sky ATM Research) jest technologicznym filarem inicjatywy Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (Single European Sky, SES). To publiczno-prywatny program łączący obszar badań i rozwoju z procesem wdrożeniowym. Celem Programu SESAR jest opracowanie systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji, zdolnego do zapewnienia bezpieczeństwa transportu lotniczego i jego efektywności w całej Europie w długim horyzoncie czasowym.

Kluczowym narzędziem realizacji Programu SESAR jest Centralny Plan ATM (ATM Master Plan), dokument wyznaczający etapy wdrażania i określający ramy współpracy między uczestnikami sektora lotniczego i żeglugi powietrznej dla terminowej, skoordynowanej i zsynchronizowanej realizacji nowych funkcji ATM.

Realizację Centralnego Planu ATM wspiera Program Wdrożenia (Deployment Programme), który stanowi projektowe zobrazowanie Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 716/2014 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie ustanowienia wspólnego projektu pilotażowego wspierającego realizację centralnego planu zarządzania ruchem lotniczym w Europie. Dokument ten systematyzuje działania w ramach projektów wdrożeniowych, ze wskazaniem powiązanych zagrożeń i działań łagodzących, zakresu geograficznego, ram czasowych i zainteresowanych stron zaangażowanych w działalność operacyjną, które są odpowiedzialne za prowadzenie projektów wdrożeniowych. Program wskazuje projekty, które muszą zostać zrealizowane przez podmioty zaangażowane w działalność operacyjną (ANSPs, linie lotnicze, porty lotnicze, wojsko, dostawcy usług meteorologicznych), by w pełni zrealizować technologiczne założenia SES.

Korzyści z udziału PAŻP w fazie planowania SESAR

Faza wdrożenia SESAR (implementacja nowych rozwiązań technologicznych) została powierzona SESAR Deployment Manager (SDM). Organizacja ta odpowiada za zapewnienie synchronizacji i całościowej koordynacji realizacji projektów wdrożeniowych oraz powiązanych z nimi inwestycji zgodnie z założeniami SESAR Deployment Programme. Zadania SDM zostały wyszczególnione w art. 9 Rozporządzenia KE nr 409/2013. SDM rozpoczął pełnienie funkcji 1 stycznia 2015 r.

Na mocy umowy ramowej z dnia 5 grudnia 2014 r. pełnienie funkcji  SESAR Deployment Managera (SDM) zostało powierzone przez Komisję Europejską SESAR Deployment Alliance (SDA), tj. konsorcjum zarządzającemu porty lotnicze, instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej, przewoźników.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, jako jeden z podmiotów tworzących SDA, uczestniczy w spotkaniach Supervisory Board i tym samym ma realny wpływ na podejmowane decyzje przez SDM. PAŻP miała też możliwość oddelegowania do prac SDM swoich pracowników jako Civil ANSPs Liaison Officer ekspert ds. CBA.

Szukaj...