Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Instrument CEF

Connecting Europe Facility „Łącząc Europę”
Źródłem finansowania projektów wpisujących się w SESAR Deployment Programme i składanych w odpowiedzi na zaproszenia do przedkładania wniosków o dofinansowanie (CEF Transport Call(s) for Proposals) są środki Instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility, CEF), zarządzanego przez agencję Komisji Europejskiej –  Innovation & Networks Executive Agency (INEA).

Instrument „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility, CEF) to nowy instrument finansowy, który zastąpił m.in. Fundusz TEN-T. Wspiera rozwój trzech obszarów – sieci transportowej, energetycznej oraz telekomunikacyjnej. Głównym celem CEF w obszarze transportu jest dokończenie budowy/ modernizacji Transeuropejskiej Transportowej sieci bazowej (TEN-T) i ujętych w niej korytarzy sieci bazowej do 2030 r. oraz dokończenie sieci kompleksowej TEN-T do 2050 r.

Z całej kwoty środków CEF wynoszącej €33,24 mld, Unia Europejska przeznaczyła w swoim budżecie na cel transportowy pulę środków finansowych w wysokości €26,25 mld, w tym €2,1 mld na inwestycje związane z SESAR.

Za koordynację procesu przygotowania i wdrożenia do konkursów odpowiada SESAR Deployment Manager (SDM). W proces zaangażowane są również Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIiR) oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT), które opiniują projekty PAŻP i rekomendują je do udzielenia wsparcia przez KE.