Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Koncepcja U-Space

Jednym z głównych celów Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w zakresie bezzałogowych statków powietrznych są działania wspierające tworzenie w Polsce przyjaznego środowiska dla dalszego rozwoju rynku usług BSP, czyli realizacja koncepcji U-space, zakładającej bezpieczną i efektywną integrację lotnictwa załogowego i bezzałogowego. Główną drogą do realizacji tego celu są działania związane z systemem UTM, jako fundamentem do organizacji ekosystemu U-Space.

PansaUTM to cyfrowa koncepcja koordynacji lotów BSP oraz cyfrowego zarządzania wnioskami i zgodami na loty w przestrzeni powietrznej, na którą składają się autorskie rozwiązania operacyjne PAŻP oraz część systemowa, zintegrowana z najbardziej popularną wśród operatorów dronów w Polsce aplikacją mobilną Droneradar.

System posiada funkcjonalności pozwalające operatorom BSP na m.in. zgłaszanie planowanych lotów, weryfikację możliwości wykonania lotu pod kątem zgodności z obowiązującym prawodawstwem oraz dostępności przestrzeni powietrznej, jak również na otrzymanie drogą cyfrową zgód (tam gdzie jest to wymagane). Dodatkowo DTM ANSP (podsystem PansaUTM) posiada interfejs dla służb ruchu lotniczego, który będzie  wykorzystywany m.in. w przestrzeni kontrolowanej wokół głównych lotnisk krajowych i będzie umożliwiał taktyczną niewerbalną elektroniczną komunikację pomiędzy kontrolerami ruchu lotniczego i informatorami PAŻP a operatorami BSP.

System jest w ostatniej fazie szeregu testów zarówno po stronie jego obsługi przez pracowników PAŻP, jak również po stronie głównych użytkowników – operatorów BSP. Dotychczasowe wyniki wskazują na pełną przydatność systemu i wymierne korzyści dla obu typów użytkowników a zawarte w systemie rozwiązania technologiczne i funkcjonalne skutecznie wspierają cyfryzację i zwiększają dynamikę  obecnego procesu koordynacji lotów BSP.

Planowane w I półroczu 2020 roku wdrożenie operacyjne systemu pozwoli na pierwszą poważną cyfryzację procesów związanych z obsługą rynku dronowego – obecnych procesów  związanych z koordynacją lotów (głównie w zasięgu wzroku operatora) przede wszystkim pomiędzy operatorami BSP a pracownikami PAŻP.

Ponadto PAŻP realizuje opracowany w Agencji Program U-Space, który skupia szereg nowoczesnych działań Agencji na rzecz wsparcia budowy krajowego środowiska dronowego U-Space. Wdrożenie operacyjne PansaUTM jest jego głównym projektem. Program zawiera planowane i możliwe do podjęcia działania w zakresie działań Agencji na rzecz rozwoju i organizacji krajowego ekosystemu U-Space, koordynacji i zarządzania lotami BSP oraz technologicznych rozwiązań związanych z rynkiem bezzałogowych statków powietrznych.

System PansaUTM składa się z następujących komponentów:

a) Rejestracja klientów w systemie

Celem identyfikacji użytkowników system PansaUTM zawiera moduł rejestracji. Każdy z operatorów BSP, który chce korzystać z możliwości cyfrowej koordynacji lotów z PAŻP zobowiązany jest do utworzenia swojego konta. Użytkownik wypełnia podstawowe dane o sobie, jako operatorze BSP, jak również podaje parametry techniczne wykorzystywanych przez siebie BSP. Dodatkowo ma możliwość załączenia kserokopii dokumentów związanych z uprawnieniami, jakie posiada.

b) Informacje przestrzenne

System PansaUTM zawiera wszystkie dane aeronautyczne niezbędne do dokonania analizy planowanych przez operatorów operacji BSP.

Wyróżniane są w systemie następujące dane przestrzenne:

  • dane aeronautyczne (informacje o statycznych oraz dynamicznych strukturach przestrzeni);
  • informacje o zasadach wynikających z legislacji dotyczącej BSP;
  • informacje o operatorach poszczególnych przestrzeni dedykowanych dla BSP.

 

Pierwsze dane zawierają zarówno statyczne jak również dynamiczne informacje, wynikające z dostępności i aktualnego wykorzystania elastycznych struktur przestrzeni powietrznej. 

Dane wynikające z legislacji są obowiązującymi przepisami prawa przełożonymi na język lotniczy i zapisanymi w formie danych statycznych.

Trzeci rodzaj informacji to nic innego jak zdefiniowanie określonych wolumenów przestrzeni, w których funkcjonuje cyfrowy system DTM i w których wymagana jest koordynacja lotów.

Mając aktualne dane dotyczące przestrzeni powietrznej zgromadzone w jednym miejscu system z łatwością dokonuje analizy planowanych misji nie tylko pod kątem dostępności przestrzeni ale również obowiązującego prawodawstwa jak i pod kątem wymaganych zgód na lot od poszczególnych zarządzających danymi wolumenami przestrzeni.

c) Zgłaszanie planowanych operacji BSP

Moduł dedykowany jest dla operatorów BSP i służy planowaniu misji BSP. Operator rysuje trasę swojej misji, podaje dodatkowo jej parametry (m.in. czas, wysokość) a następnie system wykorzystując dane przestrzenne, w tym legislacyjne, dokonuje analizy możliwości wykonania lotu pod kątem dostępności przestrzeni oraz wskazuje wymagane do zdobycia zgody od zarządzających danymi wolumenami przestrzeni.

d) Podsystem DTM ANSP (dATS)

System dzieli się na dwa podstawowe moduły.

Pierwszy zawiera funkcje przedtaktycznego zarządzania wnioskami na loty BSP w przestrzeni odpowiedzialności PAŻP. Pozwala dokonać analizy wniosków i wydać wstępne zgody na loty BSP wraz z określeniem ich warunków.

Drugi moduł służy taktycznej koordynacji lotów BSP. Operator BSP przed startem uprzednio zatwierdzonego lotu BSP, niewerbalnie komunikuje się ze służbami ATS PAŻP, które jeżeli sytuacja operacyjna na to pozwala, wydają zgodę na skoordynowany wcześniej lot BSP. Jeżeli sytuacja operacyjna nie pozwala na realizację takiej operacji, służby PAŻP mogą niewerbalnie, cyfrowo odrzucić taki lot lub zmodyfikować jego parametry.

Szczegółowe informacje nt. systemu PansaUTM można uzyskać na stronach pansa.pl/pansautm i pansa.pl/u-space

W celu uzyskania informacji operacyjnych prosimy o kontakt z Działem Zarządzania Operacjami BSP: drony@pansa.pl.
W celu uzyskania informacji biznesowej prosimy o kontakt z Działem Rozwoju Biznesu: business@pansa.pl.

Szukaj...