Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż Administratorem danych osobowych jest Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: inspektorochronydanych@pansa.pl.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia koordynacja działań niebezpiecznych dla lotnictwa w zakresie możliwości wypuszczania balonów wypełnionych helem/lampionów, przeprowadzenia pokazów z użyciem światła, sondowania atmosfery lub wydzielenia przestrzeni powietrznej na potrzeby pokazów, ćwiczeń lotniczy i innych. Przetwarzanie to wynika z zadania realizowanego w interesie publicznym i w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej PAŻP (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) oraz jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a obowiązek ten wynika między innymi z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków i sposobu korzystania z tej przestrzeni, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie ograniczeń lotów na czas nie dłuższy niż 3 miesiące, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie użycia lasera lub światła z innych źródeł w strefach przestrzeni powietrznej, Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie lotów próbnych i akrobacyjnych oraz pokazów lotniczych. Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać nie dłużej aniżeli rok od momentu ich zebrania.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom systemów i usług IT, z którymi współpracuje PAŻP, oraz upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek np. policja. W zakresie wynikającym z RODO i z ograniczeniami w nim wskazanymi posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych mieszczącego się przy ulicy Stawki 2 w Warszawie. Więcej informacji dostępnych pod adresem www.uodo.gov.pl

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne i wynika bezpośrednio z przepisów prawa. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozstrzygnięcia Pani/Pana formularza zgłoszeniowego.


UWAGA!

Informujemy, że formularze zgłoszeniowe dotyczące pokazów z użyciem światła (w tym fajerwerków) oraz wypuszczeń lampionów/balonów/balonów z diodami LED muszą być przesłane na co najmniej 5 dni przed planowanym terminem imprezy. Jednocześnie przypominamy, że:

•   po kompletnym wypełnieniu wymaganych pól formularza należy go zeskanować (nie przyjmujemy zdjęć formularza)
•   prosimy pamiętać o potwierdzeniu zapoznania się z treścią obowiązku informacyjnego na formularzu
•   nie ma potrzeby wysyłania formularza pocztą tradycyjną ani faksem, wystarczy wysłanie mailem
•  w sezonie letnim czas oczekiwania na odpowiedzi może się wydłużyć z uwagi na ilość napływających zgłoszeń. Na wszystkie staramy się odpowiedzieć w tygodniu poprzedzającym Państwa imprezę.

L.P. Rodzaj formularzaPobierz DOCPobierz PDF
1Zgłoszenie pokazów z użyciem sztucznych ogniDOCPDF
2Zgłoszenie emisji wiązki lasera lub światła z innych źródeł (szperaczy)DOCPDF
3Zgłoszenie przeprowadzenia pokazów z użyciem balonówDOCPDF
4Zgłoszenie wypuszczenia lampionów/balonów z diodami LEDDOCPDF
5Formularz zgłoszenia rezerwacji przestrzeni powietrznej na potrzeby ćwiczeń, zawodów, pokazów oraz innych przedsięwzięć lotniczychDOCPDF
6Formularz zgłoszenia wypuszczenia balonu stratosferycznego/sondowanie atmosferyDOCPDF

W celu uzyskania szczegółowych informacji w pozostałych przypadkach należy skontaktować się z Działem Planowania Strategicznego ASM1, pracującego od poniedziałku do piątku, w godzinach od 07:00 do 15:00.

Tel.: (+ 48) 22 574-67-11
Tel.: (+ 48) 22 574-57-24
Tel.: (+ 48) 22 574-57-25

Wypełnione formularze powinny trafić do Działu Planowania Strategicznego ASM1 na minimum:
– formularze nr 1-4: 5 dni roboczych,
– formularz nr 5: 90 dni roboczych w przypadku konieczności publikacji suplementu; 10 dni roboczych w przypadku publikacji ostrzeżenia nawigacyjnego
– formularz nr 6: 14 dni roboczych.
przed planowanym terminem realizacji przedsięwzięcia.

Formularze mogą być wysyłane za pośrednictwem:
Maila (preferowane): asm1@pansa.pl,
Faksu: (+ 48) 22 574 57 69, 574 57 13

Poczty na adres:
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Dział Planowania Strategicznego ASM1
ul. Wieżowa 8
02-147 Warszawa