Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

UWAGA!

Wszystkie dane zawarte na niniejszej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być wykorzystywane do celów operacyjnych.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej oświadcza, że nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody z tytułu posłużenia się zamieszczonymi informacjami, materiałami, artykułami lub elementami graficznymi, jak również nie gwarantuje ich ścisłości, kompletności, bezbłędności oraz aktualności.

Zmiany w przestrzeni powietrznej obowiązujące od dnia 23 maja 2019 roku

Reorganizacja przestrzeni powietrznej wokół niektórych lotnisk wojskowych

Projekt jest kontynuacją rozpoczętej w ubiegłym roku zamiany stref MATZ wokół lotnisk wojskowyh na strefy MCTR i MTMA, w których służba kontroli ruchu lotniczego zapewniana będzie przez organy wojskowe. Tym samym likwidacji ulegną wszystkie istniejące dotąd strefy MATZ. Dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu lotniczego oraz zachowania spójności z przyległymi strukturami, wymagane były dodatkowe zmiany, zgodnie z informacją poniżej.

Rejon lotnisk Cewice (EPCE) i Oksywie (EPOK)

 1. Zmiana dwusegmentowego MATZ w MCTR
 2. Zmiana stref TSA 19A i TSA 19B na TRA 70A i TRA 70B
 3. Podzielenie strefy TRA 157 na dwa segmenty
 4. Dostosowanie granic TMA Gdańsk A i TMA Gdańsk B do nowych struktur przestrzeni
 5. Połączenie segmentów ATZ EPOK
 6. korekty przebiegu niektórych tras MRT

Rejon lotniska Pruszcz Gdański (EPPR)

 1. Zmiana MATZ w MCTR oraz powiększenie granic poziomych tej strefy
 2. Modyfikacja granic CTR EPGD w południowo-wschodnim fragmencie
 3. Dostosowanie przebiegu granic TRA 20, TRA 44 i TRA 48

Rejon lotnisk świdwin (EPSN), Mirosławiec (EPMI) i TSA 09

 1. Zastąpienie stref MATZ EPMI i EPSN przez MCTR i MTMA EPMI oraz MCTR i MTMA EPSN
 2. Reorganizacja strefy TSA 09 oraz zamiana na TRA 69 (niesklasyf.)
 3. Dostosowanie granic poziomych TSA 12A, TSA 29, TRA 149, TRA 83, MRT 92
 4. Zmiana granic poziomych i pionowych TFR09
 5. Modyfikacja sieci punktów koordynacyjnych OAT

Rejon lotnisk Radom (EPRA), Dęblin (EPDE) i TRA 05

 1. Zastąpienie stref MATZ EPRA i EPDE przez MCTR i MTMA EPRA oraz MCTR i MTMA EPDE
 2. Reorganizacja segmentów TRA 05
 3. Utworzenie stref TRA 180, TRA 181 i TRA 182 w rejonie Dęblina
 4. Dostosowanie przebiegu tras MRT w rejonie
 5. Modyfikacja sieci punktów koordynacyjnych OAT

Rejon lotniska Mińsk Mazowiecki (EPMM)

 1. Zmiana MATZ w MCTR i MTMA
 2. Likwidacja TSA 38
 3. Utworzenie segmentu przestrzeni, w którym możliwa jest czasowa delegacja służby kontroli ruchu lotniczego z APP Warszawa do MIL APP Mińsk Maz.
 4. Dostosowanie granic TMA Warszawa A i TMA Warszawa B w rejonie miejscowości Dębe Wielkie
 5. Dostosowanie granic rejonów Babice AREA
 6. Modyfikacja sieci punktów koordynacyjnych OAT

Rejon lotniska Tomaszów Mazowiecki (EPTM)

 1. Zmiana MATZ w MCTR wraz ze strefą TRA bezpośrednio nad nim
 2. Reorganizacja stref TRA 24
 3. Dostosowanie przebiegu tras MRT

Rejon lotniska Malbork (EPMB)

 1. Zmiana MATZ w MCTR i MTMA
 2. Utworzenie strefy TRA 183 na południe od MCTR
 3. Modyfikacja segmentu D TMA Gdańsk
 4. korekty przebiegu niektórych tras MRT
 5. Modyfikacja granic poziomych ATZ EPEL
 6. Wyznaczenie strefy TRA 190 dla zabezpieczenia skoków spadochronowych w rejonie Elbląga

Rejon lotniska Inowrocław

 1. Modyfikacja granic pionowych TRA 22A
 2. Zmiana klasyfikacji przestrzeni TRA 22C i TRA 22D

Rejon lotniska Łęczyca

 1. Modyfikacja granic pionowych TRA 23A

Rejon lotniska Darłowo

 1. Modyfikacja granic pionowych TRA 21A

EPCE i EPOK

EPPR

EPMI i EPSN

TRA 69

EPRA, EPDE, TRA 05

EPMM

EPTM

EPMB

Zmiana klasyfikacji przestrzeni powietrznej w CTR i TMA Rzeszów oraz wprowadzenie obowiązku posiadania transpondera

Zmiana klasyfikacji przestrzeni powietrznej z „C” na „D” w CTR EPRZ oraz TMA Rzeszów do wysokości FL95 (segmenty A, B, C, E). Granice poziome i pionowe pozostają bez zmian. Jednocześnie wprowadzony zostaje obowiązek posiadania transpondera w CTR EPRZ i TMA Rzeszów, chyba, że właściwy organ ATC zezwoli inaczej. Odpowiednie zapisy wprowadzone zostały do AIP Polska, ENR 1.6. punkt 13.1.

Zmiana sieci punktów VFR lotniska EPRZ

Reorganizacja sieci punktów VFR zgodnie z przedstawioną mapą

Punkty VFR lotniska EPRZ

Reorganizacja strefy TRA 10 oraz wprowadznie punktów VFR EPML

Zmianie ulega podział na segmenty w obrębie strefy TRA 10 oraz dodatkowo: nieznacznie powiększony zostanie segment TRA 10A i wprowadzony zostaje dodatkowy segment TRA 10F. Ponadto w rejonie lotniska EPML opublikowana zostaje sieć punktów VFR.

TRA 10

Punkty VFR EPML

Zmiany w TMA Poznań North i TMA Zielona Góra

Modyfikacja granic TMA Poznań North (segmenty A, B, D) oraz TMA Zielona Góra zgodnie z załączonymi mapami oraz zmiana w sieci punktów RNAV w rejonie Zielonej Góry: zastąpienie punktu BAPAS przez punkt DILVI i zmiana lokalizacji oraz zastąpienie punktu GORON przez MIPLO i zmiana lokalizacji.

TMA Poznań i TMA Zielona Góra

Wprowadzenie ATZ Bydgoszcz

Wprowadzenie ATZ Bydgoszcz w granicach poziomych tożsamych z CTR EPBY oraz w granicach pionowych GND-5500ft AMSL. Docelowo w ATZ EPBY planowane jest ustanowienie służby AFIS, zapewnianej poza godzinami pracy TWR. Aktywność ATZ EPBY możliwa wyłącznie poza godzinami pracy TWR.

ATZ Bydgoszcz

Wprowadzenie ATZ Kąkolewo

Wprowadzenie ATZ Kąkolewo (ATZ EPPG) w granicach pionowych GND-6500ft AMSL oraz w granicach poziomych zgodnie z załączoną mapą. Częstotliwość radiowa oraz znak wywoławczy: Kąkolewo Radio 119,935MHz.

ATZ Kąkolewo (EPPG)

Zmiana granic stref do tankowania w powietrzu

Zmianie ulegają granice pionowe stref TSA 22 na przedział FL135-FL275 oraz TSA 28, 29 na przedział FL135-FL245. Dodatkowo nieznacznej korekcie ulegną granice poziome stref TSA 28, 29 celem dopasowania ich do granic TSA 08, 09. We wszystkich strefach do tankowania rezerwowane mogą być tylko 4 przylegające do siebie poziomy lotu dla jednego tankowca z możliwością ewentualnej bieżącej korekty wysokości z uwagi na potrzeby operacyjne (np. warunki pogodowe, osiągi statków powietrznych).

TSA 22, TSA28, TSA 29

Zmiana granic TMA Warszawa i TSA 02

W związku z planowanymi zmianami procedur STAR dla lotniska EPWA oraz SID i STAR dla lotniska EPMO konieczne jest poszerzenie TMA Warszawa dla zabezpieczenia nowych procedur STAR dla lotniska EPMO (obydwa kierunki). Wprowadzony zostaje nowy sektor TMA Warszawa E (6500ft – FL225), zaś korekcie ulegają granice poziome przestrzeni CTA 02 (FL225 – FL245). Niezbędna jest również zmiana granic segmentu TSA02E (dopasowanie granicy poziomej do nowej granicy TMA oraz zmiana dolnej wysokości z 6500ft do 2500ft). W segmencie TSA 02F skorygowano dolną granicę z 2300ft na 2500ft. Segmenty TSA 02 E i F mimo identycznych granic pionowych pozostają opublikowane osobno, aby pozostawić możliwość dynamicznego podwyższania dolnej granicy segmentu E w przypadku dokonania takich ustaleń. W okresie 01.04 – 31.10 w godzinach: 11:00 LMT – SS, na godzinę przed planowanym wykonywaniem operacji lotniczych (loty GA) podmioty wykonujące loty z lotniska Babice oraz innych okolicznych lotnisk i lądowisk mogą wnioskować do AMC Polska o podniesienie dolnej wysokości TSA 02E do wysokości 6500ft AMSL. Na taki wniosek AMC Polska podnosi dolną granicę informując o tym użytkownika TSA oraz FIS Olsztyn. Z uwagi na zmianę granicy TMA konieczna jest również zmiana punktów na przecięciu dróg lotniczych z TMA. Usunięte zostały punkty XATOG i BASRI, a w ich miejsce wyznaczone zostały nowe punkty SUTIK i ORBUZ na przecięciu zmienionych granic TMA z drogami lotniczymi N869, M985, N5. Przy okazji zmian granic TMA Warszawa usunięciu uległy segmenty TMA Warszawa E (dotychczasowe) oraz H. Segmenty te miały na celu zabezpieczać procedury po nieudanym podejściu, jednak na podstawie analizy bezpieczeństwa ADB-681-140/761/17 „Zmiana sposobu zabezpieczania przestrzenia kontrolowaną procedur nieudanego podejścia publikowanych w AIP Polska (FIR EPWW)” nie są one już konieczne dla zabezpieczenia tych procedur.

TMA Warszawa i TSA02

Usunięcie stref TSA 04 i TSA 47 oraz reorganizacja TRA 04 i TSA 03

Strefy TSA 04 i TSA 47 zostają usunięte, zaś w ich miejsce powstaje strefa TRA 04. Reorganizacji ulega TSA 03. Zmiana ma na celu zwiększenie czytelności map lotniczych, przejrzystości przestrzeni w rejonie Lublina oraz pozwoli zredukować liczbę opublikowanych struktur przestrzeni powietrznej. Dla zwiększenia czytelności wskaŸników zobrazowania radarowego stosowane będzie agregowanie poszczególnych segmentów przez AMC Polska. Agregacja stref TRA 04 będzie następować na wysokości FL95. Szczegóły dotyczące agregacji stref zostały przedstawione w dalszej części dokumentu. W celu uniknięcia „kreatywnego” aktywowania stref w różnych zakresach pionowych, co uniemożliwiałoby agregowanie segmentów, wprowadzone zostaną ograniczenia wymuszające aktywowanie segmentów E, F, G do jednej wysokości oraz segmentów B, C, D, H do jednej wysokości lub dwóch różnych wysokości tak, aby była możliwość agregacji do dwóch segmentów. Ograniczenie dotyczy jedynie aktywacji powyżej FL95. Strefa TRA 04 jest niesklasyfikowana co oznacza brak możliwości skoordynowania przelotu przez aktywną TRA statków powietrznych w locie kontrolowanym. Przelot statku powietrznego w ruchu kontrolowanym jest możliwy przez TRA klasy C tj. takie które mają stosowne oznaczenia w polu Remarks (zapis „/OAT”). W chwili obecnej w FIR EPWW TRA klasy C wprowadzone zostały jedynie na potrzeby lotów próbnych (TRA 49-53), UAV typu HALE (TRA 80-82) oraz UAV typu MALE (TRA 83-94).

TRA 04 i TSA 03

Wprowadzenie strefy TRA 19 nad lądowiskiem Myślibórz-Giżyn

Wprowadzona zostaje strefa TRA 19 o granicach poziomych przedstawionych na rysunku oraz granicach pionowych GND – FL145. Strefa została wyznaczona na potrzeby skoków spadochronowych. Z uwagi na kolizyjność ze strefą TSA 10A oraz MRT 24 uzgodniono, iż w okresie od godziny 01.00 (00.00) UTC pierwszego dnia roboczego do godz. 14.00 (13.00) UTC dnia roboczego poprzedzającego dni świąteczne lub ustawowo wolne od pracy strefa TRA 19 nie jest dostępna do aktywacji w przypadku aktywności TSA 10A oraz MRT 24. W pozostałym okresie strefa TRA 19 posiada priorytet. Strefa została opublikowana jako niesklasyfikowana (brak możliwości koordynacji przelotu przez aktywną strefę przez ACC). Plany lotów przechodzące przez aktywną strefę nie będą akceptowane. Łączność w strefie będzie utrzymywana z Giżyn Radio (122.400 MHz). Loty będą wykonywane z włączonym transponderem.

TRA 19

Wprowadzenie strefy TRA 170 nad lądowiskiem Radawiec k. Lublina

Wprowadzona zostaje strefa TRA 170 o granicach tożsamych z obecnymi granicami ATZ EPLR na potrzeby zabezpieczenia skoków spadochronowych. W danej chwili aktywny może być albo ATZ EPLR, albo TRA 170. Publikacja TRA umożliwia lepsze zabezpieczenie działań prowadzonych w strefie (zwiększa bezpieczeństwo) z uwagi na fakt, iż przelot innych statków powietrznych w przypadku TRA wymaga wcześniejszej koordynacji, zaś w przypadku ATZ koordynacja nie jest wymagana. Strefa zostaje opublikowana jako niesklasyfikowana. Łączność w strefie będzie utrzymywana z Radawiec Radio (122.400 MHz).

TRA 170

Wprowadzenie strefy TRA 171 nad lądowiskiem Mirosławice

Wprowadzona zostaje strefa TRA 171 w granicach poziomych obecnego ATZ EPMR oraz granicach pionowych GND – 2500ft AMSL na potrzeby skoków spadochronowych. W danej chwili aktywna może być albo strefa TRA 171, albo ATZ EPMR. Publikacja TRA umożliwia lepsze zabezpieczenie działań prowadzonych w strefie (zwiększa bezpieczeństwo) z uwagi na fakt, iż przelot innych statków powietrznych w przypadku TRA wymaga wcześniejszej koordynacji, zaś w przypadku ATZ koordynacja nie jest wymagana. Strefa została opublikowana jako niesklasyfikowana. Łączność w strefie będzie utrzymywana z Mirosławice Radio (122.600 MHz).

TRA 171

Wprowadzenie strefy TRA 173 w rejonie EPKB/EPPW

Wprowadzona zostaje strefa TRA 173 o promieniu 1,6NM i wysokości GND – 1000ft AMSL na potrzeby lotów szkolnych 33. BLTr. W przypadku jednoczesnej aktywności stref TRA 173 oraz ATZ EPKB loty w ATZ EPKB wykonywane będą z wyłączeniem aktywnej strefy TRA 173. Strefa została opublikowana jako niesklasyfikowana. Łączność w strefie będzie utrzymywana z Powidz Wieża (119.000 MHz).

TRA 173

Wprowadzenie strefy TRA 174 w rejonie Chyżnego

Wprowadzona zostaje strefa TRA 174 o granicach poziomych przedstawionych na rysunku oraz granicach pionowych GND – FL95. Strefa została wyznaczona na potrzeby skoków spadochronowych. Powyżej FL95 skoki i loty na potrzeby skoków wykonywane będą zgodnie z wymogami przestrzeni klasy C. Z uwagi na brak własnej częstotliwości statek powietrzny wykonujący działania w strefie TRA będzie pozostawał na częstotliwości FIS Kraków.

TRA 174

Wprowadzenie tras MRT w południowo-wschodniej Polsce

Wprowadzone zostają trasy lotnictwa wojskowego na niskich wysokościach zgodnie z przedstawionymi mapami.

MRT w południowo-wschodniej Polsce

MRT w północnej Polsce

MRT w rejonie Gorzowa Wlkp.

MRT w centralnej Polsce

Archiwum zmian: