Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

UWAGA!

Wszystkie dane zawarte na niniejszej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być wykorzystywane do celów operacyjnych.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej oświadcza, że nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody z tytułu posłużenia się zamieszczonymi informacjami, materiałami, artykułami lub elementami graficznymi, jak również nie gwarantuje ich ścisłości, kompletności, bezbłędności oraz aktualności.

Zmiany w przestrzeni powietrznej obowiązujące od dnia 27 kwietnia 2017 roku

Tegoroczne zmiany stałych elementów przestrzeni powietrznej w FIR Warszawa przypadły na AIRAC 27.04.2017r.

Wszystkie planowane do wprowadzenia zmiany były poddane konsultacjom społecznym, które odbywały się zarówno w internecie (na stronach pansa.pl oraz dlapilota.pl) jak również poprzez kontakt z właściwymi podmiotami operującymi w rejonach planowanych zmian. Dla projektów zmian dla których użytkownicy zgłosili szereg uwag i wątpliwości lub propozycji alternatywnych rozwiązań PAŻP zorganizował wielostronne (Wnioskodawcy – PAŻP – Użytkownicy) warsztaty konsultacyjne poświęcone dedykowanej tematyce, na których wypracowywano kompromisowe rozwiązania. Należy zauważyć, że zarówno Strona Wojskowa jak i przedstawiciele General Aviation wykazywały się dużą elastycznością i zrozumieniem potrzeb pozostałych użytkowników, dzięki czemu udało się wypracować szereg kompromisowych rozwiązań.

Jak co roku bardzo aktywny udział użytkowników przestrzeni w konsultacjach sprawił, że mieli oni bardzo często realny wpływ na zakres zmian i ostateczny kształt wdrażanych projektów. W przypadku reorganizacji TMA Warszawa uwzględniono większość uwag Aeroklubu Ziemi Mazowieckiej oraz Polskiego Stowarzyszenia Paralotniowego, przy reorganizacji TMA Lublin uwzględniono większość uwag Aeroklubu Lubelskiego, na finalny kształt projektu reorganizacji TSA04 i wprowadzenia TSA03 duży wpływ mieli: Aeroklub Polski, BB AERO i Aeroklub PLL LOT, Aeroklub Stalowowolski, Aeroklub Ziemi Zamojskiej oraz OKL Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, a na ostateczne granice TMA Rzeszów – Aeroklub Rzeszowski oraz PZL Mielec.

Szczegóły dotyczące zmian - AIRAC 27 APR 2017

Największa zmiana tej wiosny będzie miała miejsce w rejonie lotniska EPLB. Poszerzenie granic TMA głównie w kierunku zachodnim ma na celu przede wszystkim umożliwienie stosowania optymalnych profilów zniżania przy lądowaniach na najczęściej wykorzystywany kierunek do lądowania RWY 07. Równocześnie nowe procedury SID/STAR zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zwiększyć możliwości wykonywania lotów szybowcowych realizowanych przez Aeroklub Lubelski w strefach RADAWIEC AREA równolegle z operacjami do/z EPLB.

Korekcie ulegną granice TSA04/05 TRA04, MATZ EPDE, trasy MRT oraz wprowadzona zostanie strefa TSA 03 – zmiany te podyktowane są potrzebami Strony Wojskowej w zakresie realizacji ich działań statutowych (przede wszystkim związane ze stacjonowaniem w EPDE nowych samolotów M – 346 Master) oraz dostosowaniem granic stref do nowych granic TMA Lublin.

Segmenty obecnie istniejącej strefy TSA 04 znajdujące się na wschód i południe od TMA Lublin zostaną przemianowane na TSA 03. Dodatkowo należy zauważyć, że dolna granica stref została podniesiona z 5500ft do FL095, co z pewnością ucieszy użytkowników General Aviation.

Podział wewnętrzy TSA04 oraz TRA04 na północ od TMA Lublin ulegnie zmianie (zredukowanie liczby segmentów) a dodatkowo strefa poziomo zostanie powiększona w kierunku wschodnim przy równoległym podniesieniu dolnej granicy obecnej wschodniej części strefy TSA04 z 1700ft na 3500ft a w okresie od 01.IV do 30.IX w godzinach 09.00 UTC – SS nawet na 6500ft. To kompromisowe rozwiązanie wypracowane została w ramach negocjacji głównych użytkowników operujących w przedmiotowych rejonach.

Drugą dużą zmianą elementów przestrzeni kontrolowanej jest modyfikacja granic TMA Rzeszów związana z wprowadzeniem procedur SID i STAR (RNAV RNP1). Dolne granice stref zostały dostosowane do bieżących potrzeb ATC. Tym samym w części przestrzeni dolna granica zostanie podniesiona a w części z kolei obniżona. Szczegóły zostały przedstawione poniżej:

Równocześnie w bezpośredniej bliskości TMA Rzeszów wprowadzone zostaną nowe strefy (TRA 40 oraz TRA65) na potrzeby szybowcowych lotów chmurowych.

Kolejna opisywana zmiana obejmuje powiększenie (w granicach poziomych) sektora C TMA Poznań North w kierunku wschodnim tj. do granicy MATZ EPPW, co umożliwi wydłużenie dystansu dostępnego na zniżanie a/c oraz prowadzenie a/c wzdłuż północnego down-wind’u. Zwiększy to przestrzeń dostępną do wektorowania radarowego, poprawi bezpieczeństwo ruchu kontrolowanego oraz pozwoli na płynniejsze zniżanie statków powietrznych do EPPO.

Następną zmianą jest reorganizacja granic TMA Warszawa mająca na celu umożliwienie zastosowania optymalnych profilów zniżania przez a/c w dolotach na główny oprzyrządowany kierunek lotniska w Modlinie (RWY08) z kierunku zachodniego i północnego przez punkty BIMPA i SORIX (blisko 70% wszystkich dolotów do tego lotniska). Dodatkowo modyfikacji ulegną zlokalizowane w przestrzeni TMA szybowcowe rejony Babice Area oraz spadochronowe Chrcynno Area.

Ostatnia zmiana opisana w pierwszej części artykułu to korekta granic TMA Olsztyn wynikająca z wdrożenia procedur opartych o nową pomoc nawigacyjną DVOR/DME SYN.

Dodatkowo, w celu poprawy elastycznego użytkowania przestrzeni powietrznej przygotowano zmianę podziału wewnętrznego strefy TSA 02. Wprowadzone zostaną segmenty TSA 02I oraz TSA 02J o granicach pionowych i dostępności takiej samej jak obecne TSA 02A (dla TSA 02I) oraz TSA 02B (dla TSA 02J), jak również zmieniony zostaje podział wewnętrzny pomiędzy obecnymi segmentami TSA 02 B i C. Same zasady funkcjonowania segmentów A, B i C i ich dostępność pozostają bez zmian do stanu obecnego.

Przedmiotowa zmiana przynosi największe korzyści dla Portu Lotniczego, który nie będzie już miał problemów z przyjmowaniem statków powietrznych podczas pracy AFIS w godzinach 09-11 LMT, kiedy to strefy TSA02 były aktywowane od GND. Tym samym – zgodnie z wypracowanym obowiązującym porozumieniem – w godzinach pracy TWR EPSY strefy TSA 02 I, J mogą być aktywne od FL115, zaś w godzinach pracy AFIS EPSY od FL095.

Dla segmentów C i D wprowadza się ponadto nieznaczną korektę granic zewnętrznych w rejonie TMA EPWA.

Dodatkowo wprowadzane są zmiany dostępności:

a) umożliwienie rezerwacji i aktywacji strefy TSA 02D do FL305:

  • od godziny 18:00 LMT do 09:00 LMT w okresie zimowym 01 SEP – 30 APR;
  • od godziny 20:00 LMT do 09:00 LMT w okresie letnim 01 MAY – 31 AUG;

b) umożliwienie bez ograniczeń czasowych rezerwacji i aktywacji stref TSA 02F, TSA 02G (w chwili obecnej dostępne są w pełnym zakresie wysokości tylko dwie godziny dziennie 09:00 – 11:00 LMT), ale tylko w zakresie wysokości 5500ft AMSL – FL125 i wyłącznie na potrzeby tankowania w powietrzu wojskowych statków powietrznych wykonujących loty tranzytowe lub w czasie międzynarodowych ćwiczeń wojskowych.

Szczegóły dotyczące zmian - AIRAC 27 APR 2017

W CTR EPWA zmianie lokalizacji ulega punkt VFR ECHO. Dotychczasowe miejsce położenia Airport Hotel Okęcie zostanie zastąpione skrzyżowaniem ul. Marynarskiej i trasy S79 – najbardziej charakterystyczną rubieżą terenową w tej okolicy.

Bedąc w rejonie CTR EPWA należy wspomnieć o publikacji na stałe w przestrzeni niekontrolowanej dwóch stref dedykowanych dla lotów zdalnie sterowanych statków powietrznych (RPA) poza zasięgiem wzroku operatora (BVLOS). Pierwsza to TRA138 – dobrze znana użytkownikom strefa zlokalizowana w rejonie Wieliszewa, która dotychczas funkcjonowała jako tymczasowa (publikacja SUP AIP).
Druga strefa będzie miała oznaczenie TRA151 i została zlokalizowana na wschód od Józefowa.
Rejon EPKK/EPKT

W celu dostosowania stref kontrolowanych lotnisk w Krakowie i Katowicach do obecnie opublikowanych procedur zmniejszeniu granic poziomych ulegają obie strefy kontrolowane lotnisk EPKK i EPKT a dodatkowo dokonana zostanie modyfikacja granic poziomych ATZ EPKP.

Przemieszczając się po mapie FIR EPWW na południe od EPKT i EPKK bardzo wiele podmiotów złożyło wnioski o wydzielenie na stałe stref umożliwiających wykonywanie lotów RPA w warunkach BVLOS. Część z tych stref jest dobrze znana użytkownikom, gdyż funkcjonowały one wcześniej jako rejony tymczasowe. Wszystkie propozycje stref TRA na potrzeby lotów RPA w warunkach BVLOS zostały poddane konsultacjom społecznym, które spotkały się z dużym zainteresowaniem użytkowników. W wyniku konsultacji kilka stref zmieniło swoje granice poziomie i pionowe, dla kilku wprowadzono ograniczenia czasowe w zakresie możliwego ich wykorzystywania a kilka z wnioskowanych stref nie zostało wprowadzonych lub zmieniło swoje położenie.

Finalnie następujące strefy na potrzeby lotów RPA w warunkach BVLOS zostaną wprowadzone w przedmiotowym rejonie:

Ponadto w rejonie EPBA dojdzie do modyfikacji strefy TRA03. Zakres zmian obejmuje wprowadzenie strefy TRA 03C, która w połączeniu z istniejącą TRA 03A (do wysokości FL140) umożliwi wykonywanie szybowcowych lotów chmurowych. Granice poziome zostały zaprojektowane w taki sposób, aby nie ograniczać lotnictwa General Aviation (w szczególności lotów paralotniowych) w rejonie góry Skrzyczne oraz wschodniego rejonu góry Klimczok.

Z pozostałych zmian wchodzących w życie publikacją AIRAC 27.04.2017r. modyfikacji granic wewnętrznych ulega strefa TRA 23 zlokalizowana w rejonie Łęczycy. Na podstawie doświadczeń z dotychczasowego wykorzystania poszczególnych segmentów strefy dokonano zredukowania jej liczby, co pozwoli na zwiększenie przejrzystości struktur przestrzeni.

MATZ EPLY oraz MATZ EPMB

Druga tego typu zmiana ( modyfikacja jedynie granic wewnętrznych) ma miejsce w MATZ EPMB (segmenty A, B, C) i wiąże się z organizacją pracy i przestrzeni odpowiedzialności pomiędzy odpowiednimi służbami wojskowymi.

MRT

Jeżeli chodzi o trasy MRT, po zeszłorocznych licznych zmianach, w tym roku są one niewielkie. Pierwsza z nich to publikacja na stałe trasy, która dotychczas znana była użytkownikom jako rejon ograniczeń lotów opublikowany via SUP do AIP Polska. Trasa MRT została wyznaczona w przestrzeni niekontrolowanej poza obszarem gęstej zabudowy. W celu zminimalizowania potencjalnych ograniczeń w przestrzeni niekontrolowanej dla użytkowników możliwość rezerwacji / aktywacji została ograniczona. W okresie 01.04 – 31.10 aktywacja będzie możliwa wyłącznie w okresie SS – 12LMT

Natomiast w związku ze zmianą TMA Lublin nieznacznej modyfikacji uległo MRT zlokalizowane na północny-wschód od EPLB.

Dodatkowo, z uwagi na planowaną zmianę granic poligonu EP D25 nieznacznej korekcie ulega trasa MRT z lotniska EPDE na poligon Nową Dęba (EP D25) (tylko w obrębie strefy D).

Na wniosek zarządzającego lotniskiem dokonano zmiany granic ATZ EPKE oraz strefy TRA62. Równocześnie zarządzający lotniskiem EPKE planuje wprowadzenie następujących punktów nawigacyjnych dla lotów wykonywanych według przepisów VFR: WHISKEY (Święta Lipka), SIERRA (Boże), ECHO (Serławki Wielkie).

ATZ EPKE / TRA 62

W związku z zakupem przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej statków powietrznych Alenia Aermachi M-346 Master Strona Wojskowa wystąpiła o zabezpieczenie działań szkolenia wojskowego na wysokim pułapie podyktowanych wymogami w zakresie realizacji jej działań statutowych związanych z obronnością kraju.

W związku z tym, że obecne struktury powietrzne znajdujące się w okolicach Dęblina mogące być wykorzystane do ćwiczeń posiadają górną granicę FL245 i nie umożliwiają wykonywania w pełni ćwiczeń na przedmiotowych statkach powietrznych przygotowano nowa strefę TSA47, dedykowaną lotom w/w statków powietrznych.

TSA 47
TRA wzdłuż granicy FIR

W celu bardziej elastycznego użytkowania przestrzeni powietrznej i ułatwienia koordynacji ruchu lotniczego granice wewnętrzne stref TRA wzdłuż granicy FIR EPWW ulegną modyfikacji. Szerokość stref oraz granice pionowe nie ulegają zmianie.

Z pozostałych zmian minimalnej korekcie ulega północna granica TRA26A (potrzeby APP Kraków) oraz granice TRA 63, których górna granica została podniesiona do FL135 (na potrzeby lotów chmurowych).

Archiwum zmian: