Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Prace lotnicze

Zapoznaj się z zasadami i pobierz formularz zgłoszeniowy. Wypełnione formularze prosimy wysyłać pocztą e-mail na adres: asm1@pansa.pl.

Prace lotnicze oznaczają operacje lotnicze, podczas których statek powietrzny jest wykorzystywany do specjalistycznych usług w takich dziedzinach, jak rolnictwo, budownictwo, fotografowanie, miernictwo, obserwacje i patrole, poszukiwanie i ratunek lub reklama lotnicza.

Operacje lotnicze związane z wykonywaniem prac lotniczych należy zgłosić do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w celu skoordynowania lotów z właściwą służbą ATS na minimum 5 dni roboczych, a w przypadkach lotów obejmujących przestrzeń wymagającą koordynacji z kilkoma organami ATS na minimum 7 dni roboczych, przed datą rozpoczęcia takich lotów.

Koordynacji podlegają loty w przestrzeni kontrolowanej oraz te loty w przestrzeni niekontrolowanej, które ze względu na charakter prac lotniczych wymagają przyznania priorytetu lub uzgodnień z innymi użytkownikami elastycznych struktur przestrzeni powietrznej.

Zgłoszeniu nie podlegają loty poszukiwawcze, ratownicze, obserwacyjne i patrolowe. Loty takie należy wykonywać zgodnie z przepisami dla danej klasy przestrzeni.

Zgłoszenie powinno zawierać w szególności informacje takie, jak:

 • rodzaj prac lotniczych;
 • typ i znak rejestracyjny statku powietrznego;
 • termin i czas wykonywania prac;
 • współrzędne geograficzne rejonu/tras prac lotniczych w systemie WGS-84 i w formacie DMS (stopnie,minuty,sekundy) oraz mapę tych rejonów/tras;
 • wysokość lotów podaną odpowiednio w ft AMSL lub FL;
 • kopię zlecenia albo zgody burmistrza (prezydenta) miasta w przypadku lotów naruszających przestrzeń nad miastami o liczbie mieszkańców powyżej 25 000 (patrz AIP ENR 5.1);
 • dokument potwierdzajacy uzgodnienie z zarzadzającym daną strefą ograniczoną (R) w przypadku lotów naruszających przestrzeń stref R wyznaczonymi nad parkami narodowymi lub innymi obiektami;
 • kopię zlecenia albo zgody zarządzającego obiektem chronionym strefą P

Operacje lotnicze związane z wykonywaniem prac lotniczych w przestrzeni wyznaczonej dla lotnisk cywilnych (ATZ) i wojskowych MCTR/MTMA) należy przed rozpoczęciem ich realizacji uzgodnić z zarządzającym danym lotniskiem lub z głównym użytkownikiem danego lotniska.

Loty w przestrzeni stref ograniczonych (R), stref zakazanych (P), stref niebezpiecznych (D): patrz AIP Polska ENR 5.1

Loty w strefie identyfikacji obrony powietrznej ADIZ: patrz AIP Polska ENR 5.2.2

W planowaniu prac lotniczych operator/organizator lotów powinien uwzględnić dostępność przestrzeni powietrznej związaną z planowaną (w AUP/UUP) i faktyczną aktywnością elastycznych elementów przestrzeni powietrznej (w AMC Polska). Operator/organizator lotów zwiazanych z pracami lotniczymi jest odpowiedzialny za posiadanie wszystkich niezbędnych dokumentów zgodnie z odpowiednimi przepisami wymaganymi dla wykonywania prac lotniczych.

Dodatkowe informacje loty strefach P, R, D

Dodatkowym warunkiem – oprócz wskazanych w AIP Polska ENR 5 pkt.5 – wykonywania lotów przez załogowe statki powietrzne z napędem w strefach P, R, D jest obowiązek złożenia FPL i utrzymywanie dwustronnej łączności radiowej z właściwym terytorialnie organem ATS.

Pole 18 FPL. Inne informacje

 • W przypadku lotów naruszających przestrzeń nad miastami o liczbie mieszkańców powyżej 25 000 (patrz ENR 5.1) należy umieścić w polu 18 FPL informację potwierdzającą fakt posiadania zgody burmistrza (prezydenta) danego miasta:
  RMK/ loty nad miastem…(podać nazwę miasta) zgoda nr… (sygnatura pisma);

  Uwaga: Nie dotyczy lotów wykonywanych zgodnie z opublikowanymi procedurami podejścia do lądowania i odlotu dla lotnisk i lądowisk położonych wewnątrz tych stref.

 • W przypadku lotów naruszających przestrzeń stref ograniczonych (R) wyznaczonych nad Parkami Narodowymi należy umieścić w polu 18 FPL informację potwierdzającą fakt posiadania uzgodnień z zarządzającym strefą R:
  RMK/ loty w strefie EP R…(podać desygnator strefy) uzgodnione z zarządzającym;

  Uwaga: Nie dotyczy lotów wykonywanych zgodnie z opublikowanymi procedurami podejścia do lądowania i odlotu dla lotnisk i lądowisk położonych wewnątrz tych stref oraz lotów statków powietrznych bez napędu – w przypadku lotów w strefach R nad Parkami Narodowymi.

 • W przypadku lotów naruszających przestrzeń stref zakazanych (P) należy umieścić w polu 18 FPL informację potwierdzającą fakt posiadania uzgodnień z zarządzającym strefą P:
  RMK/ loty w strefie EP P…(podać desygnator strefy) uzgodnienie nr… (sygnatura pisma).