Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Zasady zgłaszania działalności mogącej zagrozić bezpieczeństwu cywilnych statków powietrznych (sztuczne ognie, lasery I inne źródła światła)

Poniższe informacje dotyczą sposobu uzyskiwania zgody wyłącznie w zakresie związanym z bezpieczeństwem lotnictwa. Przed rozpoczęciem pokazu należy upewnić się, że nie są wymagane dodatkowe zezwolenia od innych instytucji.

Formularz zgłoszeniowy dotyczący pokazów z użyciem światła należy wysłać do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej tylko, gdy miejsce wypuszczenia znajduje się w pobliżu czynnego lotniska cywilnego lub wojskowego, zgodnie z zamieszczonymi na tej stronie mapami. Jeżeli lokalizacja, w której ma nastąpić realizacja pokazu znajduje się poza strefami zaznaczonymi na mapach – nie należy wysyłać formularza zgłoszeniowego, ponieważ zgoda PAŻP nie jest wymagana. Formularze dotyczące lokalizacji poza strefami wskazanymi na mapie nie będą rozpatrywane.

UWAGA! W żadnym razie ani w żadnej lokalizacji nie jest dozwolone emitowanie światła bezpośrednio w kierunku statku powietrznego w sposób mogący spowodować olśnienie, oślepienie lub wystąpienie poświaty i w rezultacie stworzyć zagrożenie dla bezpieczeństwa statku powietrznego lub zdrowia załogi i pasażerów na jego pokładzie! Zgodnie z zapisami Ustawy Prawo Lotnicze (Art. 211 pkt. 12) działanie takie zagrożone jest karą grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności do roku.

Jeżeli konieczne jest wysłanie formularza

Wysyłając zgłoszenie dotyczące lokalizacji oznaczonych na powyższej mapie należy pamiętać, że każde z nich rozpatrywane jest przez PAŻP indywidualnie, zaś na decyzję mają wpływ wszystkie dane zawarte w formularzu (poza współrzędnymi geograficznymi także: godzina i data pokazu, czas trwania i inne dane zawarte w zgłoszeniu), dlatego warto wypełnić wszystkie pola formularza. Na tej podstawie dokonywana jest ocena wpływu na ruch lotniczy i podejmowana decyzja o:

  • Udzieleniu zgody bezwarunkowej – pokaz może odbyć się w ustalonym terminie i miejscu bez potrzeby podejmowania innych działań. Przed rozpoczęciem należy jednak rozejrzeć się, czy w pobliżu nie odbywa się żadna działalność lotnicza, dla której prowadzony pokaz może stanowić utrudnienie. Jeżeli tak, należy opóŸnić pokaz lub przeprowadzić go w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ruchu lotniczego.
  • Udzieleniu zgody warunkowej – wymagającej kontaktu telefonicznego ze wskazaną w odpowiedzi służbą ruchu lotniczego na 15 minut przed realizacją pokazu. Organ, do którego wykonany będzie telefon ma prawo wyrazić zgodę na realizację o zaplanowanej godzinie, ale może także wymagać opóźnienia realizacji lub jej całkowicie zabronić, jednakże będzie miało to miejsce TYLKO w przypadku uzasadnionym bieżącą sytuacją operacyjną lub meteorologiczną. W praktyce całkowita odmowa realizacji pokazu zdarza się bardzo rzadko, należy raczej spodziewać się możliwości opóźnienia przedsięwzięcia.
  • Braku zgody – jeżeli realizacja przedsięwzięcia może realnie zagrozić ruchowi lotniczemu odbywającemu się w pobliżu. Warto pamiętać, że bezpieczeństwo lotnictwa leży we wspólnym interesie nie tylko pasażerów i załóg, ale również osoby odpowiedzialnej za realizację pokazu.

Dokąd wysyłać formularze?

Jeżeli zachodzi konieczność wypełnienia formularza zgłoszeniowego, należy go pobrać z tej strony, wydrukować, kompletnie wypełnić oraz:

  • zeskanować i wysłać na adres asm1@pansa.pl (preferowane)
  • lub
  • wysłać faksem pod numer (+ 48 22) 574 57 13 lub (+ 48 22) 574 57 69.

Nie ma potrzeby wysyłania papierowej wersji formularza pocztą tradycyjną na adres Agencji.

Formularze rozpatrywane są w kolejności realizacji imprez. W sezonie letnim czas oczekiwania na odpowiedź może się wydłużyć z uwagi na ilość zgłoszeń, jednak na wszystkie staramy się odpowiedzieć w tygodniu poprzedzającym Państwa imprezę. Odpowiedź wysyłana jest na adres e-mail podany w zgłoszeniu. Najlepszy czas na wysłanie zgłoszenia to od 14 do 7 dni przed planowaną realizacją.

Regulacje prawne

Podstawą do wprowadzenia wyżej wymienionych zasad jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie użycia lasera lub światła z innych źródeł w strefach przestrzeni powietrznej. Rozporządzenie to określa strefy przestrzeni powietrznej wykorzystywanej do żeglugi powietrznej, w których emitowanie lub powodowanie emisji wiązki lasera lub światła z innych źródeł w kierunku statku powietrznego stwarza zagrożenie bezpieczeństwa statku powietrznego.