Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Baltic FAB

Bałtycki Funkcjonalny Blok Przestrzeni Powietrznej (Baltic FAB) to wspólna inicjatywa i umowa pomiędzy Polską i Litwą w obszarze służb żeglugi powietrznej, podpisana w Wilnie 17 lipca 2012 roku. W celu wprowadzenia założeń koncepcji Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej władze państwowe i instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej połączyły swoje doświadczenia i wysiłki ukierunkowane na wprowadzenie zmian w obszarze zarządzania ruchem lotniczym.

Baltic FAB ma za zadanie spełniać założenia przepisów unijnych i wprowadzać w życie koncepcję defragmentacji rynku usług żeglugi powietrznej w Europie. Inicjatywa ta wzmacnia działania indywidualne członków oraz ułatwia nawiązywanie partnerstw przemysłowych, współpracę międzynarodową, stanowi platformę wymiany wiedzy i doświadczeń oraz działalności badawczo-rozwojowej.

Wizja Baltic FAB jako jednego z trzech najważniejszych Bloków w koncepcji Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej:

 • rozwój innowacyjnych produktów i usług,
 • zaangażowanie innych ANSP w działania podejmowane przez Baltic FAB,
 • aktywne wspieranie wewnętrznych inicjatyw zgodnych z działalnością FAB,
 • współdziałanie i występowanie jako podmiot otwarty na współpracę z innymi FAB-ami.

Misja Baltic FAB

Zadaniem Baltic FAB jest opracowanie i rozpowszechnienie wśród innych FAB-ów jak i państw spoza UE sposobów na optymalizację operacji lotniczych w zakresie następujących obszarów KPA: bezpieczeństwa, efektywności lotów, pojemności przestrzeni powietrznej, efektywności kosztowej, redukcji negatywnego wpływu lotnictwa na środowisko naturalne a dodatkowo zapewnienia odpowiednich warunków działalności lotnictwa wojskowego poprzez sposób kształtowania przestrzeni powietrznej oraz płynną koordynację zarządzania ruchem lotniczym.

Cele Baltic FAB
 • rozszerzenie działalności poprzez współpracę z innymi FAB-ami, ANSP i państwami spoza UE,
 • rozwój innowacyjnych rozwiązań,
 • działanie jako jeden wspólny i wydajny organizm zorientowany biznesowo,
 • wprowadzenie i promowanie modelu organizacji opartej na wartości,
 • zwiększanie wachlarza oferowanych usług.
Functional Airspace Block

FAB-y jako narzędzia do rozwoju koncepcji Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (SES).

Idea i zobowiązanie Państw do utworzenia FAB-ów zostały zdefiniowane w pierwszym pakiecie legislacyjnym SES w roku 2004, a następnie rozwinięte w 2009 roku w pakiecie drugim (SESII), stanowiąc jeden z jego głównych filarów. Państwa członkowskie UE były zobowiązane na mocy prawa do utworzenia FAB-ów w terminie do 4 grudnia 2012 roku.

FAB-y mają istotne znaczenie dla zmniejszenia fragmentacji europejskiej przestrzeni powietrznej służąc jako narzędzie ułatwiające i wspierające współpracę pomiędzy instytucjami zapewniającymi służby żeglugi powietrznej. Ich wdrożenie było konieczne do zapewnienia właściwej obsługi rosnącego ruchu lotniczego przy jednoczesnym minimalizowaniu opóźnień.

Regulacje dotyczące Funkcjonalnych Bloków Przestrzeni Powietrznej zostały zawarte w Rozporządzeniu (WE) nr 550/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady, zmienionego Rozporządzeniem (WE) nr 1070/2009, w którego artykule 9a określono, że ustanowienie funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej w szczególności:

 • jest poparte względami bezpieczeństwa;
 • umożliwia optymalne wykorzystanie przestrzeni powietrznej, uwzględniając przepływ ruchu lotniczego;
 • gwarantuje spójność z europejską siecią tras ustanowio­ną zgodnie z art. 6 rozporządzenia w sprawie przestrze­ni powietrznej;
 • jest uzasadnione całkowitą wartością dodaną uwzględniającą optymalne wykorzystanie zasobów technicznych i ludzkich, na podstawie analizy kosztów i korzyści;
 • zapewnia płynne i elastyczne przekazanie odpowiedzialności za kontrolę ruchu lotniczego pomiędzy organami służb ruchu lotniczego;
 • zapewnia zgodność różnych konfiguracji przestrzeni powietrznej, optymalizując między innymi aktualne rejony informacji powietrznej;
 • jest zgodne z warunkami wynikającymi z porozumień regionalnych zawartych w ramach ICAO;
 • odbywa się z poszanowaniem porozumień regionalnych obowiązujących w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, w szczególności porozumień dotyczących europejskich państw trzecich oraz ułatwia osiągnięcie spójności z obowiązującymi na obszarze całej Wspólnoty docelowymi parametrami skuteczności działania.
Utworzono 9 FABów

Pod auspicjami Komisji Europejskiej funkcjonuje dziewięć funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej.

 • UK-Ireland FAB
 • Danish-Swedish FAB
 • Baltic FAB (Litwa, Polska)
 • BLUE MED FAB (Cypr, Grecja, Włochy, Malta)
 • Danube FAB (Bułgaria, Rumunia)
 • FAB CE (Austria, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Czechy, Węgry, Słowacja, Słowenia)
 • FABEC (Belgia, Francja, Niemcy, Luksemburg, Holandia, Szwajcaria)
 • North European FAB (Estonia, Finlandia, Łotwa, Norwegia)
 • South West FAB (Portugalia, Hiszpania).

Szukaj...