Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

FAQ - Najczęściej zadawane pytania - COVID19

Masz pytania dotyczące polskiej przestrzeni powietrznej podczas pandemii COVID19? Odpowiedzi znajdziesz tutaj! Jeżeli pytania nie ma na naszej liście można je zadać wysyłając wiadomość e-mail na adres info@pansa.pl.

Polska przestrzeń powietrzna jest otwarta. O północy z 14 na 15 marca 2020 t., zgodnie z informacją NOTAM wydaną przez ULC, w polskiej przestrzeni powietrznej nastąpiły ograniczenia dotyczące międzynarodowego ruchu lotniczego, a w szczególności ruchu dolatującego i odlatującego z polskich lotnisk. Ponadto, 16 marca 2020 roku, decyzją Premiera RP został także zawieszony wewnątrzkrajowy ruch lotniczy. Ten ostatni został wznowiony 1 czerwca br.

Ograniczenia ogłoszone przez Rząd RP nie obowiązują lotnictwa General Aviation jeżeli operacje wykonywane są wewnątrz kraju i są to loty rekreacyjne oraz szkoleniowe.

Według ULC pilot General Aviation nie jest traktowany jako pilot zawodowy i podlega po przylocie z zagranicy 14-dniowej kwarantannie. Nawet jeśli nie lądował na terenie innego kraju, a jedynie opuścił granicę powietrzną RP celem wykonania np. przelotu widokowego i powrócił na lotnisko startu w Polsce.

Nie. Ograniczenie wykonywania lotów krajowych obowiązywało do 31 maja 2020 roku.

Aktualne ograniczenia zakazu lotów, wprowadzone przez Rząd RP, obowiązują w odniesieniu do lotów międzynarodowych do 28 lipca br. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 15 lipca 2020 r.


Rozporządzenie zawiera jeszcze jeden zapis, który mówi, że zakazu określonego w ustawie nie stosuje się do statków powietrznych wykonujących loty międzynarodowe z lotnisk położonych na terytorium państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej, z wyjątkiem Królestwa Szwecji i Republiki Portugalskiej. Zakazu nie stosuje się także dla lotów z i do Gruzji, Czarnogóry, Japonii, Kanady, Republiki Albanii, Republiki Korei i Ukrainy.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zapewnia służby ruchu lotniczego przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Nasz personel operacyjny, a także pracownicy wsparcia technicznego pozostają w ciągłej gotowości. Zarówno CZRL w Warszawie jak i ośrodki terenowe PAŻP funkcjonują na poziomie adekwatnym do zapotrzebowania operacyjnego.

Zakaz dotyczy w szczególności ruchu dolatującego i odlatującego z polskich lotnisk. Wszystkie loty tranzytowe mogą przelatywać nad terytorium RP bez żadnych ograniczeń.

Wszystkie pytania w tej materii należy kierować do przewoźnika obsługującego dany lot lub loty.

Zakaz w ruchu lotniczym dotyczy wykonywania lądowania cywilnych statków powietrznych na lotniskach wpisanych do rejestru lotnisk cywilnych i lądowiskach wpisanych do ewidencji lądowisk Rzeczypospolitej Polskiej wykonujących międzynarodowe loty przewożące pasażerów z wyjątkiem:


lotów cargo,
lotów bez ładunku i bez pasażerów,
lotów o statusie HOSP, HUM, STATE, HEAD, innych lotów wykonywanych w celu ratowania życia lub zdrowia ludzkiego (np. na hasło RATOWNIK), lotów w celu ochrony porządku publicznego (np. na hasło GARDA),
lotów do Rzeczypospolitej Polskiej statkami powietrznymi wyczarterowanymi na zlecenie organizatorów turystyki lub podmiotu działającego na ich zlecenie przed dniem 15 marca 2020, lotów na zlecenie Prezesa Rady Ministrów lub na zlecenie osoby fizycznej lub osoby prawnej, statkami powietrznymi posiadającymi do 15 miejsc pasażerskich.

Powyższego zakazu nie stosuje się do statków powietrznych wykonujących loty międzynarodowe do Polski z lotnisk położonych na terytorium: państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej, z wyjątkiem Królestwa Szwecji i Republiki Portugalskiej. Zakazu nie stosuje się także na loty do Czarnogóry, Gruzji, Japonii, Kanady, Republiki Albanii, Republiki Korei i Ukrainy. Zakazowi nie podlegają również loty czarterowe realizowane przez obcych przewoźników lotniczych, które będą wykonywane na zlecenie państw obcych, w celu powrotu ich obywateli oraz loty statków powietrznych znajdujących się w niebezpieczeństwie.

Do 31 maja 2020 obowiązywał zakaz wykonywania handlowych przewozów lotniczych, w których przewozi się pasażerów w ruchu krajowym z wyjątkiem:

lotów wykonywanych w interesie publicznym lub państwa,
lotów statkami powietrznymi posiadającymi do 15 miejsc pasażerskich, wykonujących lądowanie handlowe w celu zabrania lub pozostawienia pasażerów.

Szukaj...