Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

CHAIN w Warszawie

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele m.in. Szwecji, Włoch, Belgii, Turcji, Czech, Wielkiej Brytanii oraz Egiptu. Wśród delegacji polskiej oprócz pracowników Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej byli także m.in. przedstawiciele Urzędu Lotnictwa Cywilnego i Służb Ruchu Lotniczego SZ RP. Spotkanie otworzył Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, pan Maciej Rodak. W swoim wystąpieniu podkreślił m.in. bardzo istotną rolę informacji lotniczej oraz jej wpływ na bezpieczeństwo ruchu lotniczego.Zespół CHAIN (Controlled and Harmonized Aeronautical Information Network), którego przewodniczącym jest pan Manfred Unterreiner (Eurocontrol), został powołany w celu przygotowania ogólnoeuropejskich, jednolitych procedur zarządzających przepływem informacji lotniczej od chwili ich powstania do publikacji w Zbiorze Informacji Lotniczych. W przeszłości bowiem zdarzało się już niejednokrotnie, że np. współrzędne geograficzne np. punktu odniesienia lotniska zapisane w dzienniku geodezyjnym, ulegały zmianie w trakcie procesu ich przetwarzania.CHAIN rozpoczął pracę od zapoznania się z metodami zarządzania informacją lotniczą stosowanymi przez wiele różnych państw europejskich, a następnie poddał je analizie, konsultując wnioski z ekspertami. Należy bowiem przypomnieć, iż od 1995 roku i tragedii koło miejscowości Buga w Kolumbii (katastrofa pasażerskiego Boeinga 757), informacja lotnicza jest uznawana jako jeden z KRYTYCZNYCH czynników bezpieczeństwa wykonywanych lotów. Dlatego też jakiekolwiek zmiany sprawdzonej i zweryfikowanej informacji źródłowej w procesie przygotowywania np. AIP są absolutnie niedopuszczalne.Konferencja CHAIN w Warszawie była ostatnim spotkaniem roboczym, a wyniki kilkuletnich prac tego zespołu zostaną przedstawione na Konferencji AIST, która odbędzie się w dniach 26-28 września w Brukseli. Wyniki prac i zmiany, które czekają środowisko lotnicze, są zbieżne z wymaganiami Aneksu 15 ICAO, podstawowego dokumentu regulującego przepływ informacji lotniczych. CHAIN przygotował m.in. ściśle określony diagram przebiegu takich informacji, metody przygotowywania oraz wzór umowy (tzw. SLA – Service Level Agrement), jaką powinna zostać podpisana pomiędzy dostawcami danych (np. zarządzających lotniskami), a instytucją zapewniającą służbę informacji lotniczej itp. Zaprezentowano również kilka ciekawych aplikacji komputerowych napisanych z my-ślą o przesyłaniu, weryfikowaniu, zatwierdzaniu i zarządzaniu informacjami lotniczymi; w aplikacjach tych szczególny nacisk położono na utrzymanie danych źródłowych w stanie niezmienionym w czasie całego procesu oraz na jasne i czytelne stadia przetwarzania informacji.W podsumowaniu pan Unterreiner uznał warszawskie spotkanie za duży sukces i jednocześnie podziękował Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej za sprawną organizację warsztatów. Przygotowanie przez CHAIN wnioski i projekty procedur trafią teraz do kierownictwa Eurocontrol, które skieruje je następnie do konsultacji z przedstawicielami poszczególnych państw w ramach zespołu AIST.Klaudiusz Dybowski

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...