Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Coroczny raport EASA

Sporządzono go w oparciu o wyniki inspekcji obcych statków powietrznych i ich załóg w czasie pobytu na terytorium wspólnoty (inspekcje SAFA – Safety Assessment of Foreign Aircraft).Program SAFA – opracowany przez Europejską Konferencję Lotnictwa Cywilnego – prowadzony jest od 1996 r. W trakcie tzw. kontroli na ziemi (ramp inspections) sprawdza się stan techniczny statków powietrznych, które wylądowały w europejskich portach lotniczych sprawdzając, czy spełniają one mające zastosowanie na całym świecie międzynarodowe normy bezpieczeństwa. Każda zaobserwowana niezgodność z przepisami, tzw. stwierdzenie niezgodności (finding), zależnie od wagi naruszenia bezpieczeństwa statku powietrznego, może wymagać natychmiastowej naprawy lub uzasadniać uziemienie statku powietrznego.Europejskie przepisy odnoszące się do programu SAFA zobowiązują państwa członkowskie Unii Europejskiej do utworzenia mechanizmu zbierania informacji, które umożliwią im identyfikację potencjalnie niebezpiecznych przewoźników lotniczych i realizację „kontroli na ziemi” oceniających, czy statek powietrzny korzystający z portu lotniczego Wspólnoty przestrzega międzynarodowych norm bezpieczeństwa.Zbierane informacje i sprawozdania z przeprowadzanych inspekcji są przedmiotem wymiany informacji między wszystkimi Państwami Członkowskimi, aby umożliwić im podejmowanie decyzji o ewentualnych dalszych inspekcjach lub ocenę, czy poprzednie niedociągnięcia zostały skorygowane.Inspektorzy Urzędu Lotnictwa Cywilnego wykonali w tym roku ponad 120 inspekcji SAFA.Polscy przewoźnicy byli kontrolowani za granicą 64 razy.Wielokrotne, negatywne wyniki inspekcji u poszczególnych przewoźników są podstawą do wpisania ich na tzw. „czarną listę przewoźników”, publikowaną przez Komisję Europejską. Przewoźnik znajdujący się na takiej liście nie może latać do / z portów lotniczych położonych na terenie Unii Europejskiej.Urząd Lotnictwa Cywilnego w sposób ciągły monitoruje wyniki inspekcji SAFA wykonywanych u przewoźników lotniczych operujących do / z naszego kraju. Żadna z linii lotniczych uznanych za „niebezpieczną” nie wykonuje operacji z polskich portów lotniczych.Rozpatrując, czy dany przewoźnik lotniczy powinien podlegać całkowitemu lub częściowemu zakazowi prowadzenia działalności Komisja Europejska ocenia, czy przewoźnik lotniczy spełnia odpowiednie normy bezpieczeństwa, biorąc pod uwagę następujące zestawy kryteriów:– Potwierdzone dowody poważnych niedociągnięć w zakresie bezpieczeństwa ze strony przewoźnika lotniczego (w oparciu o inspekcje SAFA).

– Brak zdolności lub chęci ze strony przewoźnika lotniczego do skorygowania niedociągnięć w zakresie bezpieczeństwa.

– Brak zdolności lub chęci ze strony organów odpowiedzialnych za nadzorowanie przewoźnika lotniczego do skorygowania niedociągnięć w zakresie bezpieczeństwa.Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...