Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Komunikat Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej po opublikowaniu wyników kontroli działalności i nadzoru uprawnionych organów nad tą działalnością, tj. Ministerstwa Infrastruktury oraz Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Czynności kontrolne trwały od stycznia 2018 r. do grudnia 2021 r.

Najwyższa Izba Kontroli (NIK) przeprowadziła kontrolę działalności Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP) i nadzoru uprawnionych organów nad tą działalnością, tj. Ministerstwa Infrastruktury oraz Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Czynności kontrolne trwały od stycznia 2018 r. do grudnia 2021 r.

NIK przedstawiła wnioski, będące wynikiem zauważonych podczas kontroli nieprawidłowości. Obecne kierownictwo Agencji Żeglugi Powietrznej opracowało i wdraża mechanizmy naprawcze, przeciwdziałając tym samym wszelkim odchyleniom i wprowadzając dobre praktyki w obszarach kontrolowanych i ocenionych przez audytorów negatywnie.

Należy nadmienić, że Uchwała Zespołu Orzekającego Komisji Rozstrzygającej w Najwyższej Izbie Kontroli z dnia 9 maja br. uwzględniła ponad połowę złożonych przez PAŻP zastrzeżeń składających się na ogólną ocenę NIK.

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...