Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Oświadczenie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej z dn. 23.10.2021 r.

W związku z oświadczeniem Droneradar Sp. z o.o. z dnia 23 października 2021 r., dotyczącym wstrzymania rozwoju i utrzymania aplikacji Droneradar, informujemy, że aplikacja DroneRadar pozostaje narzędziem zintegrowanym z systemem PANSA UTM – systemem teleinformatycznym wskazanym przez PAŻP do realizacji obowiązków informowania Agencji o zamiarze wykonania lotu przy użyciu systemu bezzałogowego statku powietrznego, wynikającego z art. 15zzzzl ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.) oraz wytycznych nr 7 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie sposobów wykonywania operacji przy użyciu systemów bezzałogowych statków powietrznych w związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2019/947 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych (Dz. Urz. ULC z 2021 r. poz. 35).

Jednocześnie pragniemy podkreślić, że na chwilę obecną, ww. obowiązek niezmiennie może być realizowany za pomocą aplikacji DroneRadar. Potwierdzamy, że w dniu 22 października 2021 r. zakończył się okres obowiązywania umowy na świadczenie przez Droneradar Sp. z o.o. usług utrzymania systemu PANSA UTM. Zakończenie realizacji ww. umowy pozostaje jednak bez wpływu na funkcjonowanie aplikacji DroneRadar i korzystanie z niej przez użytkowników BSP. Tym samym, nie uległ zmianie sposób przekazywania danych pomiędzy aplikacja DroneRadar a systemem PANSA UTM, jak również zakres informacji będących w dyspozycji Droneradar Sp. z o.o.

Zapewniamy również, że zespół Agencji stale monitoruje jej funkcjonowanie i bezpieczeństwo danych przekazywanych z systemu PANSA UTM do aplikacji DroneRadar. Bezpieczeństwo operacji BSP i innych operacji wykonywanych w polskiej przestrzeni powietrznej niezmiennie stanowi dla PAŻP priorytet. Dlatego też, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości będziemy na bieżąco reagować i podejmować stosowne kroki.

Wskazujemy, że na chwilę obecną aplikacja Droneradar jest jedyną aplikacją zintegrowaną z systemem PANSA UTM, pragniemy natomiast zaznaczyć, że w przyszłości, po dopuszczeniu do pracy operacyjnej, z systemem PANSA UTM zintegrowane mogą zostać inne aplikacje, przy pomocy których możliwe będzie dokonanie zgłoszenia lotu BSP.

Wyjaśniamy również, że aplikacja DroneRadar niezmiennie stanowi własność Droneradar Sp. z o.o., zaś Agencja nie ma wpływu na podejmowane przez spółkę decyzje odnośnie dalszego jej rozwoju i utrzymania.

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...