Serwisy PANSA:
CZRL

PAŻP rozwija innowacje w ramach programu SESAR

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej aktywnie uczestniczy w programie SESAR, stanowiącym technologiczny filar inicjatywy SES – Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej. Celem przedsięwzięcia jest opracowanie i wdrożenie na szeroką skalę zharmonizowanej infrastruktury zarządzania ruchem lotniczym (ATM) w Europie oraz rozwiązań pozwalających na ograniczenie podziału europejskiej przestrzeni powietrznej.

Główne cele inicjatywy SESAR to redukcja opóźnień w ruchu lotniczym, ograniczenie kosztów wykonywanych lotów, wzrost przepustowości lotnisk i przestrzeni powietrznej oraz redukcja negatywnego wpływu lotnictwa na środowisko.

Program dzieli się na trzy fazy. Zadaniem pierwszej, zakończonej w 2008 roku, było zdefiniowanie wspólnych potrzeb i wyzwań. W jej efekcie powstał European ATM Master Plan – centralny dokument, precyzujący kierunki modernizacji europejskiego systemu ATM. Program SESAR obejmuje też fazę badawczo-rozwojową oraz fazę wdrożeniową, podczas których nowe rozwiązania są badane, opracowywane, aż w końcu wdrażane do użytku operacyjnego. W ramach tych dwóch etapów Polska Agencja Żeglugi Powietrznej bierze udział w realizacji kilkudziesięciu projektów. Kilka innych zostało już zakończonych, a efekty ich prac skutecznie funkcjonują w polskim i europejskim systemie lotniczym. Jednocześnie pierwszy z nich, czyli SESAR R&D (Research and Development), pozwala na opracowanie innowacyjnych rozwiązań, uwzględniających aktualne i przyszłe potrzeby rynku lotniczego.

Przewiduje się, że działania Agencji w obszarze badawczo-rozwojowym przyniosą wymierne korzyści dla całego systemu ruchu lotniczego w Polsce w zakresie operacyjnym, biznesowym i strategicznym. Opracowywane rozwiązania mają podnieść poziom bezpieczeństwa, zwiększyć pojemność przestrzeni powietrznej i zredukować negatywny wpływ lotnictwa na środowisko. Jednocześnie, uczestnictwo w innowacyjnych programach międzynarodowych pozwala PAŻP umocnić swoją pozycję wśród największych europejskich dostawców służb żeglugi powietrznej jako instytucji wykorzystującej najnowocześniejsze technologie.

Badania i rozwój

Za realizację działań w ramach fazy planowania i opracowywania odpowiada założone w 2007 roku partnerstwo prywatno-publiczne Wspólne Przedsięwzięcie SESAR (SESAR Joint Undertaking – SJU). Instytucja połączyła priorytety europejskiej polityki lotniczej z pracami badawczo-rozwojowymi i rzeczywistymi potrzebami operacyjnymi przemysłu lotniczego. SJU zrzesza 19 stałych członków, instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej (ANSP) i reprezentantów przemysłu lotniczego, podmioty zarządzające portami lotniczymi, centra badawczo-rozwojowe oraz EUROCONTROL, będącą zarazem członkiem-fundatorem. SJU jest europejskim integratorem lotniczego środowiska badawczo-rozwojowego, które łączy dostępne środki z wiedzą i doświadczeniem podmiotów lotniczych.

Modernizacja tak skomplikowanego systemu, jakim jest europejski system zarządzania ruchem lotniczym, wymaga zaangażowania wszystkich zainteresowanych stron, począwszy od regulatorów i podmiotów decyzyjnych, organizacji i personelu operacyjnego, aż po środowiska akademicko-badawcze.

Członkowie i partnerzy SJU wspólnie wypracowali mapę drogową dalszych modernizacji sektora lotniczego, w której przedstawiono propozycje kompleksowych rozwiązań. Każde z nich miało mieć wymierny wpływ na zwiększenie pojemności przestrzeni powietrznej i optymalizację wykorzystania jej struktur, a także na zapewnienie stałego, stabilnego i zrównoważonego europejskiego systemu ATM. Prace SJU objęły także działania badawczo-rozwojowe skupione na wspieraniu technologii niezbędnych dla bezpiecznej integracji lotnictwa bezzałogowego z załogowym w ramach unijnej inicjatywy U-space.

W 2016 roku rozpoczęła się druga edycja programu SESAR: SESAR 2020, przewidziana na lata 2016 – 2024. SESAR 2020 współfinansowany jest w ramach Programu Horizon 2020 – największego w historii UE programu w zakresie badań naukowych i innowacji.

PAŻP w Wave 2

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, będąca członkiem w SJU w ramach Konsorcjum B4 (ANSP Polski, Czech, Litwy i Słowacji), cały czas aktywnie i zauważalnie uczestniczy w realizacji zadań badawczo-rozwojowych związanych między innymi z podniesieniem przepustowości dróg startowych i lotnisk, zarządzaniem przestrzenią powietrzną oraz narzędziami automatyzującymi procesy kontroli ruchu lotniczego. Agencja jest zaangażowana w rozwijanie technologii i rozwiązań pozwalających unowocześnić zarządzanie ruchem lotniczym w Europie.

Aktualnie PAŻP bierze udział w kolejnej części programu SESAR 2020, którego Fala 2 (Wave 2) rozpoczęła się w grudniu 2019 roku.

PAŻP realizuje prace badawczo-rozwojowe nad koncepcjami własnymi oraz zaproponowanymi przez jej partnerów w programie SESAR 2020. Wytworzone w ramach projektów SESAR 2020 rozwiązania (projekty Industrial Research and Validation, IR&V) mają przynieść korzyści operacyjne w formie podniesienia pojemności przestrzeni powietrznej, zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko, zmniejszenia długości trajektorii, wzrostu przepustowości i dostępności portów lotniczych oraz obniżenia kosztów działalności operacyjnej służb żeglugi powietrznej. Kontynuacja uczestnictwa w pracach R&D w ramach Fali 2 SESAR 2020 to zarazem jeden z istotnych instrumentów realizacji Strategii Agencji w obszarze operacyjnym, umożliwiających rozwój branży lotniczej w Polsce.

W ramach Wave 2 PAŻP bierze udział w następujących Projektach i Rozwiązaniach SESAR 2020:

 • 02-W2: Airport Airside and Runway Throughput:
  • SESAR 2020 Solution #17: Improved access to sedondary airports, którego celem jest opracowanie i walidacja zaawansowanych rozwiązań operacyjno-technicznych umożliwiających zwiększenie dostępności małych/średnich lotnisk we wszystkich warunkach, w tym w warunkach ograniczonej widoczności;
  • SESAR 2020 Solution #25: Safety support tools for avoiding runway excursions, którego celem jest opracowanie i walidacja zaawansowanych rozwiązań operacyjno-technicznych zmniejszających ryzyko wypadania statku powietrznego z drogi startowej w dowolnym środowisku operacyjnym lotniska;
 • 04-W2: Total Airport Management:
  • SESAR 2020 Solution #28: Network Connected Airports, którego celem jest opracowanie i walidacja zaawansowanych rozwiązań operacyjno-technicznych wspierających integrację lotnisk i Sieci;
  • SESAR 2020 Solution #29: Digital Smart Airports, którego celem jest opracowanie i walidacja zaawansowanych rozwiązań operacyjno-technicznych wspomagających interesariuszy portów lotniczych w podejmowaniu decyzji poprawiających wydajność lotniska;
 • 05-W2: Digital Technology For Tower
  • SESAR 2020 Solution #35: Multiple Remote Tower and Remote Tower Centre, którego celem jest walidacja zaawansowanych rozwiązań operacyjno-technicznych zwiększających dostępność zdalnego zapewniania służb ruchu lotniczego za pomocą RTC (Remote Tower Centre);
 • 02 W2: Surface Traffic Alerts Improve Runway Safety, którego celem jest zademonstrowanie gotowości technologicznej rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo na drodze startowej do fazy industrializacji;
 • 10-W2: Separation Management En-route and TMA:
  • SESAR 2020 Solution #93: Delegation of airspace between ATSUs using Virtual Centre concept, którego celem jest walidacja koncepcji „Delegation of airspace between ATSUs” w warunkach rzeczywistych wynikających z potrzeb sytuacji awaryjnych i potrzeb operacyjno-organizacyjnych z uwzględnieniem wpływu na usługi zdefiniowane w koncepcji „Virtual Center”;
 • 13-W2: Enable RPAS Insertion in Controlled Airspace:
  • SESAR 2020 Solution #117: IFR RPAS integration in Airspace Class A to C, którego celem jest opracowanie i walidacja rozwiązań operacyjno-technicznych zapewniających możliwość wykonywania operacji bezzałogowym statkom powietrznym w ruchu IFR w przestrzeni kontrolowanej klasy A do C;
 • 18-W2: 4D Skyways:
  • SESAR 2020 Solution #53: Improved Ground Trajectory Predictions enabling future automation tools, którego celem jest opracowanie narzędzi dla ATCOs wykorzystujących rozwiązania techniczne poprawiające predykcję trajektorii (rezultat Wave 1) celem poprawy jakości zarządzania separacją w środowisku En-route i TMA;
  • SESAR 2020 Solution #56: Improved vertical profiles through safe vertical clearances, którego celem jest opracowanie i weryfikacja procedur operacyjnych dla ATC i załóg statków powietrznych w warunkach TBO (Trajectory Based Operations) używając złożonych zezwoleń ATC na natychmiastowe zmiany profilu lotu lub przewidywane z wyprzedzeniem zmiany trajektorii lotu przy wsparciu narzędzi podnoszących automatyzację pracy ATCOs/kokpit;
  • SESAR 2020 Solution #88: Trajectory Prediction Common Service, którego celem jest opracowanie architektury usługi dostarczania uczestnikom procesów ATM spójnej informacji o przewidywanej trajektorii lotu zapewniającej efektywność kosztową przejścia na zarządzanie operacjami w oparciu o TBO;
 • 07-W2: Optimised Airspace Uses Operations:
  • SESAR 2020 Solution #40: Mission trajectories management with integrated Dynamic Mobile Areas Type 1 and Type 2, którego celem jest dalsza walidacja koncepcji Dynamic Airspace Configuration (DAC) w oparciu o zarządzanie trajektoriami Mission Trajectory (MT) zintegrowane z zarządzaniem strefami nowego typu, tzn. Dynamic Mobile Area (DMA) zintegrowane wraz z powiązanymi procesami współpracy między podmiotami uczestniczącymi w procesach ASM;
 • 09-W2: Digital Network Management Services:
  • SESAR 2020 Solution Sol #44: Dynamic Airspace Configurations (DAC), którego celem jest opracowanie i walidacja rozwiązania poprawiającego wykorzystanie pojemności przestrzeni powietrznej zarówno dla użytkowników cywilnych, jak i wojskowych, poprzez zwiększenie szczegółowości i elastyczności w konfiguracji przestrzeni powietrznej;
 • W projekcie PJ.19-W2: Content Integration, obejmującym działania wspierające realizację Programu SESAR 2020 mające na celu zapewnienie dostarczenia rozwiązań operacyjno-technologicznych SESAR zgodnych z ATM Master Plan;

W projekcie PJ.20-W2: Master Planning, obejmującym działania mające na celu zapewnienie strategicznego sterowania projektami SESAR 2020 zgodnie z priorytetami SESAR Vision.

 

 

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Drukuj

Szukaj...

animal hardcore porn you porm com big titty teen fucked tamil aunty xxx photo kink o rama where does ava addams live poonam dhillo hot guys who love to swallow cum cartoon vore porn how old is tt from cheer marie osmond nude adult videos for women hotel room xxx video culo rico xxx