Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Pierwsza rocznica działalności Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Agencja została powołana na mocy Ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (Dz. U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1829).

Zadaniem PAŻP jest zapewnienie funkcjonowania bezpiecznej, ciągłej, płynnej i efektywnej żeglugi powietrznej.

Na uroczystej inauguracji 3 kwietnia 2007 roku ówczesny minister transportu Jerzy Polaczek powiedział między innymi: „Powołanie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej to istotny krok w porządkowaniu sytemu cywilnej komunikacji lotniczej w Polsce. W ten sposób zrealizowaliśmy zobowiązania dotyczące utworzenia Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej, wynikające z naszego członkostwa w Unii Europejskiej, w tym Europejskiej Organizacji ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej – Eurocontrol. (…)”

W uroczystości inaugurującej prace PAŻP udział wzięli także Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu Eugeniusz Wróbel, Prezes PAŻP Maciej Rodak, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Grzegorz Kruszyński oraz przedstawiciele urzędów, instytucji, związków zawodowych i środowisk lotniczych.

Powołanie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej umożliwiło aktywny rozwój polskich służb ruchu lotniczego oraz podniosło konkurencyjność Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w środowisku europejskim.

W dniu 19 czerwca 2007 roku Polska Agencja Żeglugi Powietrznej otrzymała „Certyfikat Instytucji Zapewniającej Służbę Żeglugi Powietrznej”. Certyfikat wręczył Grzegorz Kruszyński, prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, a w imieniu PAŻP dokument odebrał Maciej Rodak. Przyznany Agencji certyfikat upoważnia do zapewniania służb żeglugi powietrznej w zakresie: ruchu lotniczego, informacji lotniczej, łączności, nawigacji i dozorowania (zapewnienia separacji statkom powietrznym przy użyciu urządzeń radiolokacyjnych). Wymóg certyfikacji został nałożony przez Unię Europejską rozporządzeniem (WE) Nr 550 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 10 marca 2004 w sprawie zapewniania służb żeglugi powietrznej w ramach Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej. Podstawowym celem certyfikacji jest jednoznaczne stwierdzenie, że instytucja spełnia, określone w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 2096/2005 z 20 grudnia 2005 r., wspólne wymogi dotyczące zapewniania służb żeglugi powietrznej.

Polska Agencja Żeglugi powietrznej legitymuje się także certyfikatem PART 145 (na obsługę samolotu L-410 UVP-E Turbolet) oraz certyfikatami, jakości ISO 9001 AIS, ISO 9001 oraz PN-N 18001.

Pierwszy rok działania PAŻP upłynął na budowaniu sprawnej i przejrzystej struktury organizacyjnej opartej o zasady transparentnej rachunkowości i sprawozdawczości zgodnej z międzynarodowymi standardami, co jest tym bardziej istotne w kontekście przepisów UE stanowiących, że zapewnianie służby ruchu lotniczego powinno być realizowane, jako działanie nienastawione na osiąganie zysku.

Obecnie PAŻP prowadzi prace nad wprowadzeniem wielu nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań, których celem jest zwiększenie bezpieczeństwa i przepustowości polskiej przestrzeni powietrznej. Wśród nich do najważniejszych należą projekty związane z wprowadzeniem precyzyjnej nawigacji obszarowej, działania zmierzające do wprowadzenia nowych uporządkowań przestrzeni pozwalających na lepsze jej wykorzystanie przez wszystkich użytkowników a także działania zmierzające do optymalizacji przepustowości głównych lotnisk komunikacyjnych.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej ma także intensywny program inwestycyjny ukierunkowany na zwiększenie bezpieczeństwa i przepustowości polskiej przestrzeni powietrznej. W jego ramach przewidywane jest m.in. zwiększenie ilości urządzeń nawigacyjnych oraz wprowadzenie nowego systemu komputerowego wspomagającego służby kontroli ruchu.

Szczególną uwagę PAŻP przykłada do szkolenia nowych kontrolerów ruchu lotniczego – ruch lotniczy nad Polską dynamicznie wzrasta – zatem do jego obsługi niezbędne będzie stałe zwiększanie liczby licencjonowanych kontrolerów. Szkolenia realizowane są w ramach Ośrodka Szkolenia funkcjonującego w PAŻP a także w specjalistycznych ośrodkach szkoleniowych w innych krajach.

W drugi rok działalności PAŻP wchodzi przygotowując się do nowego sezonu letniego, który z uwagi na zmiany dotyczące przejść granicznych z pewnością będzie rokiem wzmożonej aktywności lotnictwa GA. Ponadto trwają zaawansowane prace nad recertyfikacją – w której wyniku PAZP uzyska certyfikat na prowadzenie działalności na kolejne lata.

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...