Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Pierwsze teoretyczne szkolenie służb AFIS w Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej

Utworzenie Centrum było wspólną inicjatywą Politechniki Śląskiej, Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie i Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. w Katowicach. Przybrała ona formę listu intencyjnego podpisanego, pod patronatem Ministra Transportu, w dniu 15 października 2007 – pełne formy organizacyjne CKKLC przybrało wiosną zeszłego roku. Podstawowym zadaniem Centrum jest kształcenie kadry dla sektora lotnictwa cywilnego. We współpracy z właściwymi wydziałami macierzystej uczelni Centrum od października zeszłego roku proponuje dwa kierunki studiów podyplomowych – pierwszy przeznaczony dla osób zainteresowanych organizacją i funkcjonowaniem lotnictwa cywilnego w Unii Europejskiej – i drugi: dla profesjonalistów zainteresowanych specyfiką teleinformatyki w transporcie lotniczym. Wśród ciekawszych projektów Centrum znajduje się utworzenie nowego kierunku studiów „Nawigacja”. Centrum prowadzić też będzie tematyczne cykle szkoleniowe dla personelu latającego i naziemnego.Po przeszło połowie roku od podpisania listu intencyjnego, do ambitnego i perspektywicznego projektu powołania Centrum, przyłączyła się Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. W ramach posiadanych przez siebie certyfikatów, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz programem szkolenia zatwierdzonym przez ULC, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej świadczyć będzie na rzecz podmiotów lotniczych we współpracy z Uczelnią usługi szkolenia teoretycznego i praktycznego w zakresie lotniskowej służby informacji powietrznej – AFIS. Zaangażowanie się PAŻP w zagadnienie szkoleń personelu AFIS wynika przede wszystkim z rosnących potrzeb na tego typu służby na małych działających obecnie lotniskach oraz promowaniem tego typu służb dla nowopowstających lotnisk, na których organizacja służby TWR w początkowym okresie funkcjonowania będzie niepotrzebna oraz bardzo kosztowna.Doceniając znaczenie współpracy Politechniki Śląskiej z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej, JM Rektor PS powołał w dniu 3 czerwca 2008 roku, Prezesa PAŻP Pana Krzysztofa Banaszka w skład 6-cio osobowej Rady Programowo-Naukowej Centrum. W Radzie zasiadają m.in. Pan Zbigniew Mączka – Wiceprezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego i Pan Artur Tomasik – Prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A.Włączenie się Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w realizację tak ambitnego projektu, jak powołanie Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej przy Politechnice Śląskiej daje Agencji możliwość śledzenia, uczestnictwa i współdecydowania o dalszym rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce, a szczególnie na kreowanie i upowszechnianie najwyższych standardów i kompetencji personelu w tej branży. Zakładany rozwój transportu lotniczego w naszym kraju (pomimo przejściowych ograniczeń spowodowanych kryzysem) powodował będzie rosnące potrzeby w zakresie nowego wysoko wykwalifikowanego personelu CNS oraz AFIS nie tylko zaspokajającego potrzeby PAŻP, ale też Zarządzających Lotniskami i innych podmiotów sprawujących funkcje / usługi w lotnictwie cywilnym.Podjęta przez PAŻP inicjatywa współpracy z CKKLC uzupełnia działania PAŻP podjęte w 2008 roku wraz z MON prowadzące do zgodnego z przepisami ICAO kształcenia specjalistów CNS/ATM w ramach MON (np. współpraca z WSOSP Dęblin oraz współpraca służb technicznych PAŻP z MON SP o czym informowaliśmy na www.pansa.pl).

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...