Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Polska Cyfrowa 2014-2020

Transformacja dronowa ze wsparciem środków Unii Europejskiej

Projekt „Usługi cyfrowe dla bezzałogowych statków powietrznych” realizowany jest przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej, Ministerstwo Infrastruktury
i Urząd Lotnictwa Cywilnego przy wsparciu środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. Prace uczestniczących
w nim partnerów mają na celu rozwój zaawansowanych i kompleksowych rozwiązań cyfrowych i teleinformatycznych.

Realizacja projektu pozwoli na wdrożenie innowacyjnych technologii zarządzania lotnictwem bezzałogowym w szerszym niż dotychczas stopniu, a także usprawni prowadzenie procesów szkoleniowych i administracyjnych dla branży.

Efektem projektu będzie sprawna koordynacja większej liczby lotów dronów w przestrzeni publicznej oraz lepsza integracja lotnictwa załogowego
z bezzałogowym, co przełoży się na większe bezpieczeństwo obywateli.

Adresatami projektu są zarówno prywatni pasjonaci dronów, przedsiębiorcy, jak również służby i instytucje państwowe.

Realizacja projektu znacząco przyczyni się do zwiększenia dynamiki rozwoju branży usług realizowanych przy wykorzystaniu bezzałogowych statków powietrznych (BSP).

Dane

Projekt„Usługi cyfrowe dla bezzałogowych statków powietrznych” (POPC.02.01.00-00-0126/19)
Finanse (PLN)Koszt całkowity:
61 450 159,64 PLN
Dofinansowanie UE:
51 391 979,03 PLN
Okres realizacji10.06.2020 – 31.12.2023
Etap realizacjiREALIZOWANY
Źródło finansowania UEProgramu Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020
Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty urząd”
Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”, nr naboru POPC.02.01.00-IP.01-00-013/19
BeneficjentPolska Agencja Żeglugi Powietrznej
ul. Wieżowa 8
02-147 Warszawa
www.pansa.pl
PartnerMinisterstwo Infrastruktury
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa
www.gov.pl/web/infrastruktura
PartnerUrząd Lotnictwa Cywilnego
ul. Marcina Flisa 2
02-247 Warszawa
www.ulc.gov.pl
Instytucja PośredniczącaCentrum Projektów Polska Cyfrowa
ul. Spokojna 13a
01-044 Warszawa
www.cppc.gov.pl
Opis projektu

Projekt polega na wdrożeniu usług elektronicznych związanych z obsługą operacji lotniczych wykonywanych przez bezzałogowe statki powietrzne (BSP)
oraz obsługą operatorów/pilotów BSP. Usługi realizowane są przez organy nadzoru lotniczego i podmioty zapewniające bezpieczeństwo żeglugi powietrznej .

Projekt:

  • zaspokoi potrzeby użytkowników i przedsiębiorców działających w szybko rozwijającej się branży BSP. Projekt umożliwi realizację obowiązków wynikających z przepisów (szkolenie, rejestracja, uzyskanie uprawnień) drogą elektroniczną;
  • spełni oczekiwania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny w zakresie obsługi operacji BSP;
  • zapewni kompatybilność z nowymi regulacjami UE dotyczącymi cyfrowej obsługi procesów związanych z działalnością BSP. UE zobowiązała państwa członkowskie do prowadzenia rejestrów w obszarze systemów teleinformatycznych i realizacji określonych usług związanych z obsługą BSP w formie cyfrowej, przy zapewnieniu interoperacyjności i wymiany danych, w tym w wymiarze transgranicznym.

Usługi, które zapewni Polska Agencja Żeglugi Powietrznej w ramach Projektu składają się na kompleksowe rozwiązania dla rynku BSP,  użytkowników
i przedsiębiorców.

Cele projektu

Głównym celem projektu jest optymalizacja rozwiązań związanych z rynkiem BSP wraz z usprawnieniem działalności gospodarczej prowadzonej w tej branży, poprzez wdrożenie elektronicznych usług dla operatorów BSP, przedsiębiorców oraz obywateli.

Ponadto projekt ma na celu usprawnienie procesu rejestracji, certyfikacji, licencji i szkoleń poprzez cyfryzację tych usług; umożliwienie i obsługę zaawansowanych lotów BSP na masową skalę oraz zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu lotniczym poprzez systemowe wsparcie operatorów BSP
w dokonywaniu oceny ryzyka operacji BSP, możliwości dynamicznego wprowadzania tymczasowych ograniczeń w użytkowaniu przestrzeni w wyniku reakcji na zagrożenie oraz szybki dostęp do informacji o legalności lotu.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami bezpośrednimi (użytkownikami) usług będą przede wszystkim: operatorzy BSP, ULC, PAŻP, organy i instytucje administracji publicznej oraz samorządy.  Operatorzy mogą należeć do różnych kategorii i grup interesariuszy projektu – zarówno do kategorii administracja publiczna, jak
i przedsiębiorców, czy obywateli.

Produkty projektu

Obsługa spraw związanych z nadawaniem uprawnień do wykonywania lotów BSP (e-Rejestracja, e-Certyfikacja, e-Licencja) – Nadawanie uprawnień do wykonywania lotów BSP w formie cyfrowej. W ramach usługi operator BSP będzie miał możliwość przeprowadzenia procesów związanych z rejestracją BSP i otrzymaniem pozwoleń, uprawnień i certyfikatów z każdego miejsca online, a Urzędnicy ULC będą mogli obsługiwać usługę w sposób cyfrowy;

e-Learning – W ramach usługi każdy będzie miał możliwość: zapoznania się z materiałami merytorycznymi w formie elektronicznej, w tym z dedykowanymi i zalecanymi szkoleniami z zakresu bezpieczeństwa, regulacji prawnych, wniesienia opłaty za kurs lub/ i wydanie licencji, wydanie świadectwa kwalifikacji; odbycia kursu online oraz umówieniu się z podmiotem szkolącym na szkolenie praktyczne w przypadku ubiegania się o uprawnienia BSP w kategorii „szczególnej”, uzyskania zaświadczeń o odbytym kursie;

Ocena ryzyka operacji BSP (e-SORA) – Ocena ryzyka operacji BSP, to usługa polegająca na  dokonaniu oceny ryzyka operacji BSP oraz zdefiniowaniu czynników je ograniczających w sposób automatyczny, przy wykorzystaniu oficjalnych i wiarygodnych danych;.

Usługa dostarczania informacji o wskazanym locie BSP (e-Identyfikacja) – Usługa realizowana jest w sposób zdalny,  autoryzowany dostęp do systemu poprzez wskazane danych wymagane przepisami polskimi i europejskimi.

Dynamic Safety & Security – Usługa, która wspiera służby w dbaniu o porządek i bezpieczeństwo publiczne, w tym reagowanie na niebezpieczeństwo. 

Kluczowe kamienie milowe

2021

Przygotowanie projektu technicznego systemu KSID,
Pilotażowe uruchomienie usług:
– obsługa spraw związanych z nadawaniem uprawnień do wykonywania lotów BSP
– e-learning
Testowe uruchomienie:
– modułu Magistrala KSID
– usługi e-SORA

2022

Testowe uruchomienie usług:
– Dynamic Safety & Security (system DTM Autonomia)
– zaawansowane loty BSP na szeroką skalę
– wdrożenie usługi e-identyfikacja BSP

2023

Wdrożenie produkcyjne usług:
– obsługa spraw związanych z nadawaniem uprawnień do wykonywania lotów BSP,
– e-learning,
– zaawansowane loty BSP na szeroką skalę w 3 miastach
Wdrożenie operacyjne modułów Systemu KSID i DTM Autonomia:
– Moduł e-SORA,
– Moduł e-płatności,
– Moduł Dynamic Safety & Security
– Moduł Dynamic Safety & Security wraz z uruchomieniem usługi Moduł Zaawansowane loty BSP na szeroką skalę 

Szukaj...